Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja systemu wsparcia dziecka i rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-ORGW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja systemu wsparcia dziecka i rodziny
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika, studia I stopnia:


NP1_W10, NP1_W25,

NP1_U23, NP1_U24,

NP1_K08

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Skrócony opis:

W toku zajęć student poznaje możliwości wsparcia dziecka i rodziny, podstawy prawne działań wspierających, instytucje wsparcia, wybrane problemy w funkcjonowaniu dziecka i rodziny wymagające wsparcia.

Pełny opis:

W toku zajęć student poznaje możliwości wsparcia dziecka i rodziny, podstawy prawne działań wspierających, instytucje wsparcia, wybrane problemy w funkcjonowaniu dziecka i rodziny wymagające wsparcia.

Literatura:

Podstawowa:

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; G. Gajewska, Wsparcie dziecka w rozwoju, Konteksty opieki i edukacji, Zielona Góra 2009; Wsparcie rodziny dysfunkcyjnej, red. Mieczysław Dudek, Toruń 2009, Brągiel J., Badora S., Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej , Opole 2005; Praca socjalna w służbie ludziom, pod red. A. Żukiewicza, Toruń 2012; Wykluczenie i marginalizacja społeczna, pod red. K. Białobrzeskiej, S. Kawuli, Toruń 2006; W. Ratyński, Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce, Warszawa 2003; Gaś B.Z, Efektywność instytucjonalnych form pomocy na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, Lublin 2008; Gaś B.Z., Młodzieżowy program wsparcia rówieśniczego ,Warszawa 1995; Pedagogika społeczna: dokonania- aktualność -perspektywy, pod red S. Kawuli, Toruń 2002; Szczepanik R., Wawrzyniak J., Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego, Łódź 2012; Dzieci i młodzież w niegościnnym świecie - zagrożenia rozwojowe i społeczne, pod red. E. Wysockiej, Warszawa 2012; B. Krajewska, Instytucjonalne wsparcie pracujących rodziców nad najmłodszymi dziećmi (w:) Człowiek w pedagogice pracy, pod red B. Baraniak, Warszawa 2012; B. Krajewska, Instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Zagadnienia podstawowe, Kraków 2009; M. Winiarski, Wsparcie społeczne wobec wyzwań współczesności (w:) Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej, pod red. W. Danilewicz, Warszawa 2009; Edukacja a włączenie społeczne, pod red. T. Biernata, J. A. Malinowskiego, Toruń 2013;R. M. Ilnicka, Środowiskowy kontekst niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, Toruń 2008;Skazani na wykluczenie, pod red. M. Orłowskiej, Warszawa 2005.

Uzupełniająca:

Sęk H., Cieślak R., Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, Warszawa 2004; Palak Z., Bartkowicz Z., Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji, Lublin 2004; Dziecko i rodzina, Społeczne powinności opieki i wychowania, pod red. U. Grucy - Miąsik, Rzeszów 2007; Rodzina polska na przełomie wieków. Przeobrażenia, zagrożenia, patologie, pod red. J. Żebrowskiego, Gdańsk 2006; Pomoc dzieciom zagrożonym patologią środowiska rodzinnego i lokalnego, pod red. M. John - Borys, Katowice 1997; Dziecko zagrożone wykluczeniem, pod red. K. Biel, J. Kusztal, Kraków 2011; Patologie społeczne. Praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych, pod red. J. Bubiło, T. Guz, D. Krukowska - Bubiło, Lublin 2012; U. Świętochowska, Patologie współczesnej cywilizacji, Torun 2010; Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, pod red. T. Sołtysiak, J. Sudar - Malukiewicz, Bydgoszcz 2003.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EU 1 - Ma podstawową wiedzę o środowiskach wychowawczych, szczególnie rodzinnym i szkolnym oraz o relacji wsparcia społecznego.

EU 2 - Ma podstawową wiedzę o problemach występujący w środowiskach wychowawczych.

EU 3 - Ma podstawową wiedzę na temat podstaw prawnych wsparcia rodziny.

EU 4 - Ma elementarną wiedzę o instytucjach wsparcia dziecka i rodziny, instytucjach wsparcia społecznego, np. placówkach wsparcia dziennego,organizacjach pozarządowych, Rzeczniku Praw Dziecka.

EU 5 - Posiada umiejętność inicjowania, organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi, młodzieżą w rodzinach potrzebujących pomocy.

EU 6- Posiada umiejętności nawiązywania współpracy ze środowiskiem rodzinnym dzieci, placówkami specjalistycznymi oraz specjalistami.

EU 7 - Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania wspierające dziecko i rodzinę.

EU 8 - Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania wspierające i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie.

AKTYWNOŚĆ STUDENTA/NAKŁAD PRACY STUDENTA W GODZ.

Godziny kontaktowe, konwersatorium, ćwiczenia/15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury/15h

Przygotowanie się do zaliczenia /30h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja efektów następuje poprzez przygotowanie pisemnej pracy semestralnej - referat, prezentacja - na wskazany temat.

Przygotowanie pisemnej pracy semestralnej - referat, prezentacja - na wskazany temat.

3.0 Student ma znikomą wiedzę na temat środowisk wychowawczych, w szczególności rodziny, terminologii, źródeł i rodzajów wsparcia społecznego, bardzo pobieżnie opisuje problemy i sytuacje wymagające wsparcia społecznego, rozpoznaje sytuacje dziecka i rodziny wymagające wsparcia, potrafi wskazać podstawy prawne oraz instytucje wsparcia dla dzieci, młodzieży i rodziny, nie potrafi zaprojektować jednak procesu wsparcia dziecka czy rodziny, nie dostrzega znaczenia umiejętności nawiązywania, podtrzymywania współpracy ze środowiskiem rodzinnymi i placówkami.

3.5 Student ma dostateczną wiedzę na temat środowisk wychowawczych, terminologii, źródeł i rodzajów wsparcia społecznego, bardzo pobieżnie opisuje problemy i sytuacje wymagające wsparcia społecznego, rozpoznaje sytuacje dziecka i rodziny wymagające wsparcia, potrafi wskazać podstawy prawne oraz instytucje wsparcia dla dzieci, młodzieży i rodziny, nie potrafi zaprojektować jednak procesu wsparcia dziecka czy rodziny, nie dostrzega znaczenia umiejętności nawiązywania, podtrzymywania współpracy ze środowiskiem rodzinnymi i placówkami.

4.0 Student posiada podstawową wiedzę na temat środowisk wychowawczych i ich problemów, terminologii, źródeł i rodzajów wsparcia społecznego, dokonuje analizy problemów i sytuacji wymagających wsparcia społecznego, rozpoznaje sytuacje dzieci i rodziny wymagające wsparcia, zna akty prawne w tym zakresie wskazuje rodzaje i funkcje instytucji wsparcia dla dzieci, młodzieży, rodziny, potrafi opisać sieć wsparcia, potrafi zaprojektować proces wsparcia dziecka czy rodziny, dostrzega znaczenia umiejętności nawiązywania, podtrzymywania współpracy ze środowiskiem rodzinnymi i placówkami.

4.5 Student posiada wiedzę na temat środowisk wychowawczych , występujących w nich problemów, terminologii, źródeł i rodzajów wsparcia społecznego, dokonuje analizy problemów i sytuacji wymagających wsparcia społecznego, rozpoznaje sytuacje osób i konieczność udzielania im wsparcia, interpretuje akty prawne w tym zakresie, wskazuje rodzaje i funkcje instytucji wsparcia dla dzieci, młodzieży, rodziny, rozpoznaje zasoby społeczności w zakresie możliwości udzielania wsparcia dziecku i rodzinie, zaprojektuje procesu wsparcia dziecka czy rodziny, ma świadomość znaczenia umiejętności nawiązywania, podtrzymywania współpracy ze środowiskiem rodzinnymi i placówkami.

5.0 Student posiada bardzo dobrą wiedzę temat środowisk wychowawczych, w szczególności rodziny, terminologii, źródeł i rodzajów wsparcia społecznego, dokonuje szczegółowej analizy problemów i sytuacji wymagających wsparcia społecznego, rozpoznaje sytuacje osób potrzebujących wsparcia, wyczerpująco charakteryzuje instytucje i podmioty wsparcia społecznego dzieci i rodzin, interpretuje akty prawne w tym zakresie, wskazuje rodzaje i funkcje instytucji wsparcia dla dzieci, młodzieży, rodziny, potrafi opracować program wsparcia, ma wysoka świadomość znaczenia umiejętności nawiązywania, podtrzymywania współpracy ze środowiskiem rodzinnymi i placówkami.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Krajewska
Prowadzący grup: Beata Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W toku zajęć student poznaje możliwości wsparcia dziecka i rodziny, podstawy prawne działań wspierających, instytucje wsparcia, wybrane problemy w funkcjonowaniu dziecka i rodziny wymagające wsparcia.

Pełny opis:

W toku zajęć student poznaje możliwości wsparcia dziecka i rodziny, podstawy prawne działań wspierających, instytucje wsparcia, wybrane problemy w funkcjonowaniu dziecka i rodziny wymagające wsparcia.

Literatura:

Podstawowa:

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; G. Gajewska, Wsparcie dziecka w rozwoju, Konteksty opieki i edukacji, Zielona Góra 2009; Wsparcie rodziny dysfunkcyjnej, red. Mieczysław Dudek, Toruń 2009, Brągiel J., Badora S., Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej , Opole 2005; Praca socjalna w służbie ludziom, pod red. A. Żukiewicza, Toruń 2012; Wykluczenie i marginalizacja społeczna, pod red. K. Białobrzeskiej, S. Kawuli, Toruń 2006; W. Ratyński, Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce, Warszawa 2003; Gaś B.Z, Efektywność instytucjonalnych form pomocy na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, Lublin 2008; Gaś B.Z., Młodzieżowy program wsparcia rówieśniczego ,Warszawa 1995; Pedagogika społeczna: dokonania- aktualność -perspektywy, pod red S. Kawuli, Toruń 2002; Szczepanik R., Wawrzyniak J., Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego, Łódź 2012; Dzieci i młodzież w niegościnnym świecie - zagrożenia rozwojowe i społeczne, pod red. E. Wysockiej, Warszawa 2012; B. Krajewska, Instytucjonalne wsparcie pracujących rodziców nad najmłodszymi dziećmi (w:) Człowiek w pedagogice pracy, pod red B. Baraniak, Warszawa 2012; B. Krajewska, Instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Zagadnienia podstawowe, Kraków 2009; M. Winiarski, Wsparcie społeczne wobec wyzwań współczesności (w:) Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej, pod red. W. Danilewicz, Warszawa 2009; Edukacja a włączenie społeczne, pod red. T. Biernata, J. A. Malinowskiego, Toruń 2013;R. M. Ilnicka, Środowiskowy kontekst niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, Toruń 2008;Skazani na wykluczenie, pod red. M. Orłowskiej, Warszawa 2005.

Uzupełniająca:

Sęk H., Cieślak R., Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, Warszawa 2004; Palak Z., Bartkowicz Z., Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji, Lublin 2004; Dziecko i rodzina, Społeczne powinności opieki i wychowania, pod red. U. Grucy - Miąsik, Rzeszów 2007; Rodzina polska na przełomie wieków. Przeobrażenia, zagrożenia, patologie, pod red. J. Żebrowskiego, Gdańsk 2006; Pomoc dzieciom zagrożonym patologią środowiska rodzinnego i lokalnego, pod red. M. John - Borys, Katowice 1997; Dziecko zagrożone wykluczeniem, pod red. K. Biel, J. Kusztal, Kraków 2011; Patologie społeczne. Praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych, pod red. J. Bubiło, T. Guz, D. Krukowska - Bubiło, Lublin 2012; U. Świętochowska, Patologie współczesnej cywilizacji, Torun 2010; Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, pod red. T. Sołtysiak, J. Sudar - Malukiewicz, Bydgoszcz 2003.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Sapiejewska-Dąbrowska
Prowadzący grup: Beata Sapiejewska-Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Krajewska
Prowadzący grup: Beata Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 ECTS

15 h - udział w konwersatorium

30 h - przygotowanie pracy zaliczeniowej

15 h - analiza źródeł


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W toku zajęć student poznaje możliwości wsparcia dziecka i rodziny, podstawy prawne działań wspierających, instytucje wsparcia, wybrane problemy w funkcjonowaniu dziecka i rodziny wymagające wsparcia.

Pełny opis:

W toku zajęć student poznaje możliwości wsparcia dziecka i rodziny, podstawy prawne działań wspierających, instytucje wsparcia, wybrane problemy w funkcjonowaniu dziecka i rodziny wymagające wsparcia.

Literatura:

Podstawowa:

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; G. Gajewska, Wsparcie dziecka w rozwoju, Konteksty opieki i edukacji, Zielona Góra 2009; Wsparcie rodziny dysfunkcyjnej, red. Mieczysław Dudek, Toruń 2009, Brągiel J., Badora S., Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej , Opole 2005; Praca socjalna w służbie ludziom, pod red. A. Żukiewicza, Toruń 2012; Wykluczenie i marginalizacja społeczna, pod red. K. Białobrzeskiej, S. Kawuli, Toruń 2006; W. Ratyński, Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce, Warszawa 2003; Gaś B.Z, Efektywność instytucjonalnych form pomocy na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, Lublin 2008; Gaś B.Z., Młodzieżowy program wsparcia rówieśniczego ,Warszawa 1995; Pedagogika społeczna: dokonania- aktualność -perspektywy, pod red S. Kawuli, Toruń 2002; Szczepanik R., Wawrzyniak J., Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego, Łódź 2012; Dzieci i młodzież w niegościnnym świecie - zagrożenia rozwojowe i społeczne, pod red. E. Wysockiej, Warszawa 2012; B. Krajewska, Instytucjonalne wsparcie pracujących rodziców nad najmłodszymi dziećmi (w:) Człowiek w pedagogice pracy, pod red B. Baraniak, Warszawa 2012; B. Krajewska, Instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Zagadnienia podstawowe, Kraków 2009; M. Winiarski, Wsparcie społeczne wobec wyzwań współczesności (w:) Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej, pod red. W. Danilewicz, Warszawa 2009; Edukacja a włączenie społeczne, pod red. T. Biernata, J. A. Malinowskiego, Toruń 2013;R. M. Ilnicka, Środowiskowy kontekst niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, Toruń 2008;Skazani na wykluczenie, pod red. M. Orłowskiej, Warszawa 2005.

Uzupełniająca:

Sęk H., Cieślak R., Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, Warszawa 2004; Palak Z., Bartkowicz Z., Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji, Lublin 2004; Dziecko i rodzina, Społeczne powinności opieki i wychowania, pod red. U. Grucy - Miąsik, Rzeszów 2007; Rodzina polska na przełomie wieków. Przeobrażenia, zagrożenia, patologie, pod red. J. Żebrowskiego, Gdańsk 2006; Pomoc dzieciom zagrożonym patologią środowiska rodzinnego i lokalnego, pod red. M. John - Borys, Katowice 1997; Dziecko zagrożone wykluczeniem, pod red. K. Biel, J. Kusztal, Kraków 2011; Patologie społeczne. Praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych, pod red. J. Bubiło, T. Guz, D. Krukowska - Bubiło, Lublin 2012; U. Świętochowska, Patologie współczesnej cywilizacji, Torun 2010; Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, pod red. T. Sołtysiak, J. Sudar - Malukiewicz, Bydgoszcz 2003.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)