Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie działalności technicznej i plastycznej w przedszkolu i klasach I-III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-PDPL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie działalności technicznej i plastycznej w przedszkolu i klasach I-III
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

P_WP2_02;


Umiejętności:

P_UP2_02, P_UP2_06;


Kompetencje:

P_KP2_02;


Skrócony opis:

Projektowanie działalności plastyczno-technicznej określone w celach, zadaniach i treściach programu nauczania jest podstawowym elementem edukacji plastycznej, technicznej i wychowania estetycznego.

W realizacji przedmiotu można wyłonić trzy zasadnicze cele:

- rozwijanie wiedzy o środkach formalnych i umiejętność ich zastosowania w pracy z dzieckiem/uczniem;

- rozwijanie wyobraźni twórczej, niezbędnej w procesie tworzenia plastyczno-technicznego;

- kształtowanie kultury plastycznej, technicznej, estetycznej poprzez obcowanie z dziełami/wytworami sztuki plastyczno-technicznej oraz przeżywanie i docenianie wartości w nich zawartych.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone projektowaniu działalności plastycznej i technicznej w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej nakreślają cele, zadania i obszary tematyczne wyróżnione w edukacji plastycznej i technicznej. Poprzez dobór form, metod, technik i narzędzi pracy twórczej zajęcia konwersatoryjne mają za zadanie łączyć percepcję z kreacją, tak aby uwrażliwianie emocjonalne najmłodszych, pobudzanie ich zainteresowań artystycznych oraz kumulowanie i rozwijanie wiedzy i umiejętności technicznych, dawało coraz wyższe rezultaty twórcze, a także wyższy poziom wyobraźni, ekspresji twórczej oraz kultury plastycznej, technicznej, estetycznej.

Przedmiot realizuje zarówno elementy poznawcze, formalne plastyki i techniki, jak również elementy doświadczania ekspresji poprzez twórcze, wizualne działania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Daszyńska M.: "Papieroplastyka", WSiP, Warszawa 1994;

2. Gloton R., Clero C.: "Twórcza aktywność dziecka", WSiP, Warszawa 1976;

3. Jędrzejowska E.: "Twórczość plastyczna dzieci w wieku przedszkolnym", UO, Opole 2014;

4. Llimós Plomer A.: "Glina", Jedność, Kielce 2006;

5. Marcinkowska K.: "Wydzieranki, wycinanki", WSiP, Warszawa 1993;

6. Ostrowski S.: "Malowanie pastelami i kredkami", WSiP, Warszawa 1995;

7. Szuman S.: "O sztuce i wychowaniu estetycznym", PZWS, Warszawa 1969;

Literatura uzupełniająca:

1. Jabłońska A.: "Zabawy plastyczne", Świat Książki, Warszawa 2000;

2. Lewicka J.: "100 technik plastycznych", Nasza Księgarnia, Warszawa 1967.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

P_WP2_02 - student ma wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodycznej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie edukacji plastycznej i technicznej;

Umiejętności:

P_UP2_02 - student potrafi projektować działania praktyczne z zakresu edukacji plastycznej i technicznej, wykorzystując zintegrowaną wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej i specjalnej;

P_UP2_06 - student potrafi dobierać i łączyć metody, techniki i środki pracy niezbędne w edukacji plastyczno-technicznej;

Kompetencje:

P_KP2_02 - student odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w pracy edukacyjnej w zakresie plastyki i techniki.

50h. [50 : 30(25)=2], 2ECTS

- udział w konwersatorium: 15h.

- przygotowanie do zajęć: 5h.

- przygotowanie projektu: 25h.

- konsultacje: 5h.

75h. [75 : 30(25)=3], 3ECTS

- udział w konwersatorium: 20h.

- przygotowanie do zajęć: 5h.

- przygotowanie projektu: 45h.

- konsultacje: 5h.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

P_WP2_02 - student ma wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodycznej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie edukacji plastycznej i technicznej;

- na ocenę 3 (dst.) - student ma podstawową wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodycznej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie edukacji plastycznej i technicznej - rozróżnia treści, zadania i cele owej edukacji;

- na ocenę 3,5 (dst. plus) - student ma podstawową wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodycznej w zakresie edukacji plastycznej i technicznej - rozróżnia i wyjaśnia treści, zadania i cele owej edukacji;

- na ocenę 4 (db.) - student ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodycznej w zakresie edukacji plastycznej i technicznej - rozróżnia i wyjaśnia treści, metody, zadania i cele owej edukacji, odwołując się do literatury obowiązkowej jak również do samodzielnie wyszukanych źródeł naukowych;

- na ocenę 4,5 (db. plus) - student ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodycznej w zakresie edukacji plastycznej i technicznej - rozróżnia i wyjaśnia treści, metody, zadania i cele owej edukacji, odwołując się do literatury obowiązkowej jak również do samodzielnie wyszukanych źródeł naukowych; podaje stosowne przykłady dokonując ciekawych porównań;

- na ocenę 5 (bdb.) - student ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodycznej w zakresie edukacji plastycznej i technicznej - rozróżnia i wyjaśnia treści, metody, zadania i cele owej edukacji, odwołując się do literatury obowiązkowej jak również do samodzielnie wyszukanych źródeł naukowych; podaje stosowne przykłady dokonując ciekawych porównań; prowadzi dyskusje konstruując wnioski.

Umiejętności:

P_UP2_02 - student potrafi projektować działania praktyczne z zakresu edukacji plastycznej i technicznej, wykorzystując zintegrowaną wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej i specjalnej;

- na ocenę 3 (dst.) - student potrafi projektować ogólne działania praktyczne z zakresu edukacji plastycznej i technicznej, przy niskim poziomie aktywności własnej, wykorzystując podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej i specjalnej;

- na ocenę 3,5 (dst. plus) - student potrafi projektować ogólne działania praktyczne z zakresu edukacji plastycznej i technicznej, przy wysokim poziomie aktywności własnej, wykorzystując podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej i specjalnej;

- na ocenę 4 (db.) - student potrafi projektować ogólne i szczegółowe działania praktyczne z zakresu edukacji plastycznej i technicznej, przy wysokim poziomie aktywności własnej, wykorzystując szczegółową wiedzę z zakresu pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej i specjalnej - korzysta z różnorodnych, samodzielnie wyszukanych i adekwatnie dobranych źródeł naukowych;

- na ocenę 4,5 (db. plus) - student potrafi konstruować różnorodne a zarazem ciekawe i interesujące projekty zajęć plastyczno-technicznych (według autorskich pomysłów) przy wysokim poziomie aktywności własnej, dostosowując je do wieku, możliwości i potrzeb grupy docelowej; umiejętnie wykorzystuje szczegółową wiedzę z zakresu pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej i specjalnej -

korzysta z różnorodnych, samodzielnie wyszukanych i adekwatnie dobranych źródeł naukowych;

- na ocenę 5 (bdb.) - student potrafi konstruować różnorodne a zarazem ciekawe i interesujące projekty zajęć plastyczno-technicznych (według autorskich pomysłów) przy wysokim poziomie aktywności własnej, dostosowując je do wieku, możliwości i potrzeb grupy docelowej; umiejętnie wykorzystuje szczegółową wiedzę z zakresu pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej i specjalnej -

korzysta z różnorodnych, samodzielnie wyszukanych i adekwatnie dobranych źródeł naukowych; dokonuje ewaluacji swoich działań.

P_UP2_06 - student potrafi dobierać i łączyć metody, techniki i środki pracy niezbędne w edukacji plastyczno-technicznej;

- na ocenę 3 (dst.) - student potrafi dobierać i łączyć metody, techniki i środki pracy niezbędne w edukacji plastyczno-technicznej, przy niskim poziomie aktywności własnej - korzysta z obowiązkowej literatury przedmiotu;

- na ocenę 3,5 (dst. plus) - student potrafi dobierać i łączyć metody, techniki i środki pracy niezbędne w edukacji plastyczno-technicznej, przy wysokim poziomie aktywności własnej - korzysta z obowiązkowej literatury przedmiotu oraz samodzielnie dobranych źródeł naukowych;

- na ocenę 4 (db.) - student potrafi dobierać i łączyć metody, techniki i środki pracy niezbędne w edukacji plastyczno-technicznej, przy wysokim poziomie aktywności własnej - korzysta z obowiązkowej literatury przedmiotu oraz samodzielnie dobranych źródeł naukowych; metody, techniki i narzędzia pracy, o których mowa potrafi dostosować do wieku, potrzeb i możliwości dziecka;

- na ocenę 4,5 (db. plus) - student potrafi dobierać, łączyć i wdrażać w praktykę metody, techniki i środki pracy niezbędne w edukacji plastyczno-technicznej, przy wysokim poziomie aktywności własnej - korzysta z obowiązkowej literatury przedmiotu oraz samodzielnie dobranych źródeł naukowych; metody, techniki i narzędzia pracy, o których mowa potrafi dostosować do wieku, potrzeb i możliwości dziecka;

- na ocenę 5 (bdb.) - student potrafi dobierać, łączyć i wdrażać w praktykę metody, techniki i środki pracy niezbędne w edukacji plastyczno-technicznej, przy wysokim poziomie aktywności własnej - korzysta z obowiązkowej literatury przedmiotu oraz samodzielnie dobranych źródeł naukowych; metody, techniki i narzędzia pracy, o których mowa potrafi dostosować do wieku, potrzeb i możliwości dziecka; wprowadza modyfikacje zastosowanych metod, technik i narzędzi pracy.

Kompetencje:

P_KP2_02 - student odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w pracy edukacyjnej w zakresie edukacji plastycznej i technicznej;

- na ocenę 3 (dst.) - student odznacza się rozwagą, dojrzałością i niskim poziomem aktywności własnej w projektowaniu działalności plastycznej i technicznej adresowanej do dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym;

- na ocenę 3,5 (dst. plus) - student odznacza się rozwagą, dojrzałością i wysokim poziomem aktywności własnej w projektowaniu działalności plastycznej i technicznej adresowanej do dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym;

- na ocenę 4 (db) - student odznacza się rozwagą, dojrzałością i wysokim poziomem aktywności własnej w projektowaniu działalności plastycznej i technicznej adresowanej do dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym; ponadto, aktywnie angażuje się w organizowanie i w prowadzenie działań edukacyjno-wychowawczych;

- na ocenę 4,5 (db. plus) - student odznacza się rozwagą, dojrzałością i wysokim poziomem aktywności własnej w projektowaniu działalności plastycznej i technicznej adresowanej do dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym; ponadto, aktywnie angażuje się w organizowanie i w prowadzenie działań edukacyjno-wychowawczych; samodzielnie inicjuje powyższe działania;

- na ocenę 5 (bdb.) - student odznacza się rozwagą, dojrzałością i bardzo wysokim poziomem aktywności własnej w projektowaniu działalności plastycznej i technicznej adresowanej do dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym; ponadto, aktywnie angażuje się w organizowanie i w prowadzenie działań edukacyjno-wychowawczych; samodzielnie inicjuje powyższe działania, będąc świadomym ich edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych walorów.

Na ocenę końcową składają się:

1. obecność na zajęciach;

2. przygotowanie projektu zajęć plastyczno-technicznych i jego realizacja;

3. przygotowanie do poszczególnych zajęć (szczególny nacisk kładzie się na posiadanie przez studenta pomocy i przyborów plastycznych) oraz aktywność podczas zajęć; brak materiałów plastyczno-technicznych skutkuje brakiem udziału na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 41 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Krawiecka
Prowadzący grup: Kinga Krawiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Projektowanie działalności plastyczno-technicznej określone w celach, zadaniach i treściach programu nauczania jest podstawowym elementem edukacji plastycznej, technicznej i wychowania estetycznego.

W realizacji przedmiotu można wyłonić trzy zasadnicze cele:

- rozwijanie wiedzy o środkach formalnych i umiejętność ich zastosowania w pracy z dzieckiem/uczniem;

- rozwijanie wyobraźni twórczej, niezbędnej w procesie tworzenia plastyczno-technicznego;

- kształtowanie kultury plastycznej, technicznej, estetycznej poprzez obcowanie z dziełami/wytworami sztuki plastyczno-technicznej oraz przeżywanie i docenianie wartości w nich zawartych.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone projektowaniu działalności plastycznej i technicznej w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej nakreślają cele, zadania i obszary tematyczne wyróżnione w edukacji plastycznej i technicznej. Poprzez dobór form, metod, technik i narzędzi pracy twórczej zajęcia konwersatoryjne mają za zadanie łączyć percepcję z kreacją, tak aby uwrażliwianie emocjonalne najmłodszych, pobudzanie ich zainteresowań artystycznych oraz kumulowanie i rozwijanie wiedzy i umiejętności technicznych, dawało coraz wyższe rezultaty twórcze, a także wyższy poziom wyobraźni, ekspresji twórczej oraz kultury plastycznej, technicznej, estetycznej.

Przedmiot realizuje zarówno elementy poznawcze, formalne plastyki i techniki, jak również elementy doświadczania ekspresji poprzez twórcze, wizualne działania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Daszyńska M.: "Papieroplastyka", WSiP, Warszawa 1994;

2. Gloton R., Clero C.: "Twórcza aktywność dziecka", WSiP, Warszawa 1976;

3. Jędrzejowska E.: "Twórczość plastyczna dzieci w wieku przedszkolnym", UO, Opole 2014;

4. Llimós Plomer A.: "Glina", Jedność, Kielce 2006;

5. Marcinkowska K.: "Wydzieranki, wycinanki", WSiP, Warszawa 1993;

6. Ostrowski S.: "Malowanie pastelami i kredkami", WSiP, Warszawa 1995;

7. Szuman S.: "O sztuce i wychowaniu estetycznym", PZWS, Warszawa 1969;

Literatura uzupełniająca:

1. Jabłońska A.: "Zabawy plastyczne", Świat Książki, Warszawa 2000;

2. Lewicka J.: "100 technik plastycznych", Nasza Księgarnia, Warszawa 1967.

Wymagania wstępne:

Wiedza i umiejętności z zakresu metodyki edukacji plastycznej w przedszkolu i szkole.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)