Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-PDS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki dyplomowe
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NP1_W10; NP1_W14;NP1_W15; NP1_W16; NP1_W17; P_WD1_03; P_WD1_06; P_WD1_08; NP1_U01; NP1_U02; NP1-U03;

NP1_U07; NP1_U09; NP1_U10; NP1_U12; NP1_U14; NP1_U18; NP1_U20; NP1_U23; P_UD1_02; P_UD1_08; P_UD1_09;

NP1_K01; NP1_K03; NP1_K04, NP1_K07; NP1_K07; NP1_K08; NP1_K09; NP1_K12; P_KD1_02; P_KD1_03; P_KD1_04Skrócony opis:

W trakcie V semestru studenci zobowiązani są do odbycia 60 godzinnej praktyki, która obejmuje:

• 15 godzin pod opieką pedagoga szkolnego w szkole podstawowej

• 15 godzin pod opieką pedagoga szkolnego w gimnazjum

• 15 godzin pod opieką pedagoga szkolnego w szkole ponadgimnazjalnej

• 15 godzin w zakresie terapii pedagogicznej pod opieką terapeuty w wybranej placówce oświatowej (szkoła podstawowa, gimnazjum lub szkoła ponadgimnazjalna) lub poradni psychologiczno - pedagogicznej

Pełny opis:

Praktyka dyplomowej obejmuje:

• zapoznanie się z charakterem placówki, organizacją pracy, dokumentacją,

• samodzielne przygotowanie zajęć oraz konsultacje z opiekunem praktyk,

• samodzielnie prowadzonych zajęć terapeutycznych, organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Celem praktyki dyplomowej jest doskonalenie własnego warsztatu pracy, w szczególności nabywanie doświadczenia prowadzenia zajęć, planowania pracy. Efektem prawidłowo zorganizowanej i odbytej praktyki winno być pogłębione i refleksyjne poznanie i rozumienie sytuacji i problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych uczniów. Praktyka powinna pomóc także studentom w ocenie własnych czynników osobowościowych i dyspozycji do wykonywania zawodu. Studenci samodzielnie planują, prowadzą zajęcia, rozwiązują problemy uczniów, analizują własną pracę i jej efekty. Posiadają umiejętność wymaganego dokumentowania podejmowanych działań.

Literatura:

1. Kozdrowicz E., Przecławska A., Absolwent pedagogiki dziś - perspektywa teorii i praktyki pedagogiki społecznej, Warszawa 2006.

2. Kwieciński Z, Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. II, Warszawa 2003.

3. Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2004.

4. Szewczyk K., Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej, Warszawa - Łódź 1999.

5. Walkiewicz B. (red.), Praktyki pedagogiczne w systemie kształcenia nauczycieli, Warszawa 2006.

6. Regulamin Praktyk Studenckich w UKSW i Regulamin Praktyk WNP UKSW.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma uporządkowana wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących.

Ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych.

Ma podstawową wiedze o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej.

Ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej.

Ma elementarna wiedze o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych.

Ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach, posiada kompetencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, posiada praktyczne umiejętności kompetencyjne w zakresie posługiwania sie warsztatem metodycznym w obszarze poradnictwa zawodowego dla osób przekwalifikowujących sie na rynku pracy, bezrobotnych, wykluczonych społecznie.

Ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej i pomocowej, zna modele podejmowania decyzji zawodowych z przygotowaniem klienta do przechodzenia między kolejnymi etapami kariery edukacyjno – zawodowej.

Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej.

Potrafi wykorzystywać podstawowa wiedze teoretyczna z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych.

Potrafi posługiwać sie podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności

pedagogicznej.

Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać sie w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów.

Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej.

Potrafi posługiwać sie podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań.

Potrafi posługiwać sie zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych.

Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu.

Posiada umiejętność nawiązywania i podtrzymywania współpracy ze środowiskiem rodzinnym dziecka, placówkami specjalistycznymi i specjalistami.

Potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania, posiada umiejętność pracy z grupa (zespołem wychowawczym, klasowym).

Potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) oraz wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej.

Potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu kompetencji; posiada umiejętności do aktywizowania osób dorosłych w dziedzinie kształcenia, w sferze pracy, obszarze kultury w małych ojczyznach.

Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizacje celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych; potrafi określić zasady profesjonalnego cv oraz listu motywacyjnego oraz przekazać informacje dotyczące przygotowania sie i prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Potrafi wykorzystywać podstawową wiedze teoretyczna z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów

edukacyjnych, pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań; posiada umiejętność stosowania technik indywidualnego i grupowego doradztwa

zawodowego z wykorzystaniem stosowanych przez agencje heatdhuntingowe metod, technik doboru i oceny pracowników.

Kompetencje

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania sie zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza sie wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki.

Ma przekonanie o wadze zachowania sie w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie.

Odpowiedzialnie przygotowuje sie do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne.

W programowaniu pracy wychowawczej dostrzega wartość towarzyszącej i aktywnej obecności wychowawcy w procesie rozwoju wychowanka, odwołując sie do kategorii: rozumu, religii, miłości wychowawczej.

Ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych

(dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza sie wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie doradztwa zawodowego i edukacji ustawicznej.

Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudza pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki; posiada kompetencje do pełnienia funkcji pedagogicznych w organizacjach pozarządowych działających w obszarze poradnictwa zawodowego i edukacji ustawicznej.

Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie; jest przygotowany do współpracy z

instytucjami rynku pracy-władzami, przedsiębiorstwami, instytucjami kształcenia.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 3:

• zna założenia organizacyjne i specyfikę funkcjonowania placówki, w której odbywa praktykę; jej podstawy prawne; zna w podstawowym zakresie metody, techniki i narzędzia pracy stosowane w placówce;

• posiada umiejętność prowadzenia arkuszy obserwacji;

• ma wiedzę na temat uwarunkowań problemów podopiecznych placówek i ich rodzin, specyfiki pracy personelu w poszczególnych placówkach;

• ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej

Na ocenę 3,5:

• zna założenia organizacyjne i specyfikę funkcjonowania placówki, w której odbywa praktykę; jej podstawy prawne; zna metody, techniki i narzędzia pracy stosowane w placówce;

• prawidłowo stosuje terminologię związaną ze specyfiką placówki;

• posiada umiejętność prowadzenia arkuszy obserwacji;

• potrafi wykorzystać standaryzowane narzędzia do diagnozy i pomiarów różnych zjawisk i problemów wychowawczych (jeśli takie są wykorzystywane na terenie placówki);

• ma wiedzę na temat uwarunkowań problemów podopiecznych placówek i ich rodzin, specyfiki pracy personelu w poszczególnych placówkach;

• ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej

Na ocenę 4:

• zna założenia organizacyjne i specyfikę funkcjonowania placówki, w której odbywa praktykę; jej podstawy prawne; zna metody, techniki i narzędzia pracy stosowane w placówce;

• prawidłowo stosuje terminologię związaną ze specyfiką placówki;

• posiada umiejętność prowadzenia arkuszy obserwacji;

• potrafi zaplanować plan pracy/oddziaływań;

• potrafi wykorzystać standaryzowane narzędzia do diagnozy i pomiarów różnych zjawisk i problemów wychowawczych (jeśli takie są wykorzystywane na terenie placówki);

• ma wiedzę na temat uwarunkowań problemów podopiecznych placówek i ich rodzin, specyfiki pracy personelu w poszczególnych placówkach;

• ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej

• przejawia pozytywny stosunek do dzieci/grupy/klientów/podopiecznych;

• wykazuje umiejętności współpracy z opiekunem praktyk w placówce, dyrekcją, innym personelem;

Na ocenę 4,5:

• zna założenia organizacyjne i specyfikę funkcjonowania placówki, w której odbywa praktykę; jej podstawy prawne; zna metody, techniki i narzędzia pracy stosowane w placówce;

• prawidłowo stosuje terminologię związaną ze specyfiką placówki;

• posiada umiejętność prowadzenia arkuszy obserwacji;

• potrafi zaplanować plan pracy/oddziaływań;

• potrafi wykorzystać standaryzowane narzędzia do diagnozy i pomiarów różnych zjawisk i problemów wychowawczych (jeśli takie są wykorzystywane na terenie placówki);

• ma wiedzę na temat uwarunkowań problemów podopiecznych placówek i ich rodzin, specyfiki pracy personelu w poszczególnych placówkach;

• ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej

• wykazuje się kulturą osobistą, kulturą słowa i taktem;

• jest zainteresowany problematyką zajęć;

• przejawia pozytywny stosunek do dzieci/grupy/klientów/podopiecznych;

• wykazuje umiejętności współpracy z opiekunem praktyk w placówce, dyrekcją, innym personelem;

Na ocenę 5:

• zna doskonale założenia organizacyjne i specyfikę funkcjonowania placówki, w której odbywa praktykę; jej podstawy prawne; zna metody, techniki i narzędzia pracy stosowane w placówce;

• prawidłowo stosuje terminologię związaną ze specyfiką placówki;

• posiada umiejętność prowadzenia arkuszy obserwacji w stopniu bardzo dobrym;

• potrafi samodzielnie zaplanować plan pracy/oddziaływań;

• potrafi prawidłowo wykorzystać standaryzowane narzędzia do diagnozy i pomiarów różnych zjawisk i problemów wychowawczych (jeśli takie są wykorzystywane na terenie placówki);

• ma wiedzę na temat uwarunkowań problemów podopiecznych placówek i ich rodzin, specyfiki pracy personelu w poszczególnych placówkach;

• ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej

• wykazuje się wysoką kulturą osobistą, kulturą słowa i taktem;

• jest bardzo zainteresowany problematyką zajęć;

• przejawia bardzo pozytywny stosunek do dzieci/grupy/klientów/podopiecznych;

• wykazuje umiejętności współpracy z opiekunem praktyk w placówce, dyrekcją, innym personelem;

• identyfikuje się z rolą i zadaniami opiekuna praktyk.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)