Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedeutologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-PEDL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedeutologia
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

2 rok II stopnia - PEDAGOGIKA - studia stacjonarne


NP2_W12, NP2_W15,

NP2_W25, NP2_U09,

NP2_U18, NP2_K05

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Efekty kształcenia:

1) wiedza: student wskazuje najważniejsze problemy związane z zawodem nauczyciela (zawodowe, etyczne, prawne);

2) umiejętności: student potrafi zrelacjonować kontrowersyjne problemy i potrafi stosować do nich kryterium personalistyczne;

3) postawy i kompetencje społeczne: student rozumie potrzebę nieustannego rozwoju zawodowego oraz samodoskonalenia.

Wymagania wstępne: ogólna znajomość historii wychowania, problemów współczesnej pedagogiki i oraz zagadnień filozoficznych i psychologicznych dotyczących wychowania

Pełny opis:

Treści merytoryczne: pedeutologia jako nauka (definicja, przedmiot, źródła, metody); określenie relacji wychowawczej; podmiotowość nauczyciela i ucznia; talent pedagogiczny; osobowość nauczyciela-wychowawcy; autorytet; wolność wychowawcy – wolność wychowanka; wolność przekonań, indoktrynacja; nauczyciel wobec problemów światopoglądowo–religijnych; teoria a praktyka; współczesne tendencje w pedeutologii; odpowiedzialność nauczyciela-wychowawcy; Karta Nauczyciela.

Metody oceny: aktywność na zajęciach, udział w dyskusji, przygotowanie prezentacji, sprawdzian dotyczący wiedzy przekazywanej na wykładzie oraz lektur obowiązkowych

Literatura:

podstawowa:

J. W. Dawid, O duszy nauczycielstwa, w: Pisma pedagogiczne, Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków 1961; Tomasz z Akwinu, O nauczycielu (Kwestie dyskutowane o prawdzie, Kwestia 11, artykuł 1 i 2); J. Woroniecki, Długomyślność jako cnota wychowawcy; W. Chudy, Istota pedagogiki personalistycznej, „Ethos” 2006, nr 3, s. 52-74; Otto Speck, Trudności wychowawcze. Być nauczycielem w czasie zmian społeczno-kulturowych, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007; H von Schoenebeck, Rozstanie z pedagogiką.

pomocnicza:

H.KWIATKOWSKA, Pedeutologia, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, K. ETHOS (Autorytet – akceptacja i kontestacja) 1997, nr 1 (37), Instytut Jana Pawła II, Lublin 1997; Z. JASIŃSKI, T. LEWOWICKI (red.), Problemy pedeutologii na przełomie XX i XXI wieku, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000; A. MOLESZTAK, A. TCHÓRZEWSKI, W. WOŁOSZYN, W kręgu wartości moralnych nauczyciela, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1996;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student

1. potrafi wskazać obiektywne i subiektywne warunki sytuacji nauczyciela;

2. charakteryzuje czynniki i trudności związane z rozwojem zawodowym nauczyciela;

3. analizuje główne problemy relacji nauczyciel-uczeń;

4.jest zdolny zaplanować drogę rozwoju zawodowego i samorozwoju;

5. rozumie potrzebę moralnej oceny problemów zawodowych.

ECTS

liczba ECTS - 3 (1 ECTS = 25/30 godz.)

wykłady - 30 godz.

przygotowanie do zajęć, lektury - 25 godz.

przygotowanie do kolokwium - 30 godz.

przygotowanie referatu, prezentacji - 5 godz.

suma godzin - 90

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria ogólne:

- aktywność na zajęciach;

- umiejętność formułowania problemów oraz dyskusji;

- zdolność krytycznej lektury tekstów pedagogicznych;

- umiejętność trafnego doboru i stosowania metod pedagogicznych

Oceny

niedostateczna (2) - (student) nie zna terminologii; nie rozumie specyfiki pedeutologicznych problemów

dostateczna (3) - zna podstawową terminologię; trafnie określa charakteryzuje czynniki i trudności związane z rozwojem zawodowym nauczyciela;

dobra (4) - dobrze analizuje główne problemy relacji nauczyciel-uczeń w teorii i praktyce; trafnie charakteryzuje czynniki i trudności związane z rozwojem zawodowym nauczyciela;

bardzo dobra (5) - potrafi właściwie określić specyfikę i uwarunkowania problemów pedeutologicznych; potrafi myśleć krytycznie i oceniać kontrowersyjne problemy; rozumie potrzebę moralnej oceny problemów zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Starnawski
Prowadzący grup: Witold Starnawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23"

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Starnawski
Prowadzący grup: Witold Starnawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Student

- rozpoznaje, wskazuje i analizuje wskazuje najważniejsze problemy związane z zawodem nauczyciela / wychowawcy (zawodowe, etyczne, prawne);

- potrafi zrelacjonować kontrowersyjne problemy, rozważa je z perspektywy personalistycznej, wskazuje właściwe środki działania

- działa według zasad dialogu i poszanowania podmiotowości w działaniach praktycznych, rozumie potrzebę nieustannego rozwoju zawodowego oraz samodoskonalenia.

Pełny opis:

c

Literatura:

podstawowa:

J. W. Dawid, O duszy nauczycielstwa, w: Pisma pedagogiczne, Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków 1961; Tomasz z Akwinu, O nauczycielu (Kwestie dyskutowane o prawdzie, Kwestia 11, artykuł 1 i 2); J. Woroniecki, Długomyślność jako cnota wychowawcy; W. Chudy, Istota pedagogiki personalistycznej, „Ethos” 2006, nr 3, s. 52-74; Otto Speck, Trudności wychowawcze. Być nauczycielem w czasie zmian społeczno-kulturowych, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007; H von Schoenebeck, Rozstanie z pedagogiką.

pomocnicza:

H.KWIATKOWSKA, Pedeutologia, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, K. ETHOS (Autorytet – akceptacja i kontestacja) 1997, nr 1 (37), Instytut Jana Pawła II, Lublin 1997; Z. JASIŃSKI, T. LEWOWICKI (red.), Problemy pedeutologii na przełomie XX i XXI wieku, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000; A. MOLESZTAK, A. TCHÓRZEWSKI, W. WOŁOSZYN, W kręgu wartości moralnych nauczyciela, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1996;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.