Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-PEDR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika rodziny
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P_WR2_01, P_WR2_05, P_UR2_01, P_UR2_02, P_UR2_06, P_KR2_04, P_KR2_05.

Skrócony opis:

Ukazanie podstawowych informacji na temat pedagogiki rodziny, procesu jest konstytuowania oraz podstawowego przedmiotu zainteresowania jakim jest wychowanie w rodzinie.

Pełny opis:

Przedmiot i metodologia pedagogiki rodziny. Rodzina jako grupa i instytucja opiekuńczo - wychowawcza. Więzi społeczne w rodzinie. Kultura pedagogiczna rodziców. Funkcje rodziny. Dysfunkcje i patologie współczesnej rodziny. Zagadnienie przemocy wobec dziecka w rodzinie. Media a współczesna rodzina. Rodzina a inne środowiska wychowawcze.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Kawula S., Brąiel J., Janke A.W., Pedagogika rodziny. Obszary i , panorama problematyki, Toruń 2005; Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Rozwój , przedmiot, obszary refleksji i badań, pod red. A. W. Janke, Toruń 2004; Adamski F., Rodzina wymiar społeczno - kulturowy, Kraków 2002; Dyczewski L., Rodzina twórcą i przekazicielem kultury, Lublin 2003; Kawula S., Kształty rodziny współczesnej, Szkice familologiczne, Toruń 2006; Rodzina polska u progu trzeciego tysiąclecia, pod red. W. Majkowskiego, Warszawa 2003; Rodzina współczesna, pod red. M. Ziemskiej, Warszawa 2001; Literatura uzupełniająca:

Krzesińska - Żach B., Pedagogika rodziny. Przewodnik do ćwiczeń, Białystok 2007; Biernat T., Praktyka wychowania rodzinnego, Szczecinek 2001; Seweryńska A.M., Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej, Warszawa 2004; Sarin, V., Terapia rodziny. Teoria i praktyka, Gdańsk 2000; Ejsmont M., Kosmalska B., Media, wartości, wychowania, Kraków 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1 - Student ma pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania rodziny,diagnozowania jej problemów, systemu wsparcia.

Ek 2 - Posiada umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat procesu wychowania w rodzinie.

EK 3 -Potrafi wskazać działania kompensacyjne i profilaktycznych dostosowane do zagrożeń i potrzeb rodziny.

EK 4 - Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania i racjonalnego oceniania złożonych sytuacji wychowawczych oraz analizowania uczestnictwa rodziny w procesie socjalizacji i wychowania.

EK 5 - Jest wrażliwy na problemy dzieci, młodzieży i dorosłych.

EK 6 - Przygotowany do współpracy z instytucjami działających na rzecz wsparcia dziecka i rodziny.

AKTYWNOŚĆ STUDENTA/NAKŁAD PRACY STUDENTA W GODZ.

Godziny kontaktowe - wykład/15h

Przygotowanie się do zaliczenia /35h

Suma punktów ECTS 2

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne (kolokwium) obejmujące treści przedstawione podczas wykładu dotyczące rodziny i jej roli wychowawczej, diagnozowania problemów środowiska rodzinnego, podejmowania działań profilaktycznych. Punktacja - 12 punktów.

Kryteria oceniania:

3,0 - student w bardzo podstawowym stopniu przyswoił wiadomości z zakresu pedagogiki rodziny, nie jest zainteresowany poszerzaniem wiedzy w tym zakresie, diagnozowaniem i projektowaniem działań pomocowych i wspierających dzieci o rodziców, ma niski poziom umiejętności w zakresie obserwowania sytuacji wychowawczych w rodzinie, problemów jej członków, a także przygotowania do kontaktu z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Ocena odpowiada liczbie punktów 5.

3, 5 - student w stopniu dostatecznym porusza się w obszarze wiedzy dotyczącej rodziny i jej roli wychowawczej, zna podstawowe funkcje, zadania rodziny, przykłady instytucji i organizacji pełniących funkcje opiekuńcze i wychowawcze wobec dzieci i młodzieży, wspomagających rodzinę w procesie wychowania, nie diagnozuje jednak wnikliwie problemów środowiska rodzinnego, co rzutuje na ograniczone propozycje rozwiązywania i kompensowania tych sytuacji, ma niski poziom umiejętności w zakresie obserwowania sytuacji wychowawczych w rodzinie, problemów jej członków, a także przygotowania do kontaktu z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Ocena odpowiada liczbie punktów 6-7.

4, 0 - student posiada zadowalający poziom wiedzy z zakresu pedagogiki rodziny, poprawnie diagnozuje i projektuje działania naprawcze i kompensacyjne, nie jest jednak w tych działaniach dostatecznie wnikliwy, wykazuje dobry poziom umiejętności w zakresie obserwowania sytuacji wychowawczych w rodzinie, problemów jej członków, a także przygotowania do kontaktu z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Ocena odpowiada liczbie punktów 8 -9.

4,5 - student prezentuje dobry poziom wiedzy w zakresie rodziny, jej funkcji, zadań, funkcjonalności, przejawów dysfunkcji i patologii, rozumie potrzebę działań profilaktycznych i kompensujących braki środowiska rodzinnego, posiada wysoki umiejętności w zakresie obserwowania sytuacji wychowawczych w rodzinie, problemów jej członków, a także przygotowania do kontaktu z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Ocena odpowiada liczbie punktów 10-11.

5,0 - student ma rozległą wiedzę dotyczącą rodziny, potrafi diagnozować trudności w funkcjonowaniu rodziny i dziecka, rozumie potrzebę działań profilaktycznych i kompensacyjnych, zna przykłady, specyfikę i zadania instytucji i organizacji działających w obszarze opieki i wychowania dzieci i młodzieży, jest otwarty na pozyskiwanie wiedzy z różnych źródeł, prezentuje bardzo dobry poziom umiejętności w zakresie obserwowania sytuacji wychowawczych w rodzinie, problemów jej członków, a także przygotowania do kontaktu z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Ocena odpowiada liczbie punktów 12.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)