Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka pedagogiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-PR-PE-SZKO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka pedagogiczna
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku Pedagogika:

NP2_W05, NP2_W11,

NP2_W25, NP2_U02,

NP2_U11, NP2_K07,

NP2_K11

Skrócony opis:

Student kierunku pedagogika powinien w toku odbywanych praktyk uzyskać zakładane kompetencje społeczne zgodne z opisem efektów uczenia się. Szczególnie praktyki mają przygotować studenta do: uczestnictwa w życiu publicznym, przyjmowania różnych ról i pracy w grupie, organizowania pracy w sposób umożliwiający realizację zleconych zadań, zachowania w sposób profesjonalny i etyczny w pracy.

W toku odbywania praktyk student powinien zweryfikować swoją wiedzę i umiejętności uzyskane w procesie kształcenia przez uczestnictwo w realizacji zadań jednostki przyjmującej praktykanta.

Pełny opis:

1. W trakcie trwania II semestru studenci są zobowiązani do odbycia 90 godzinnej praktyki pedagogicznej w następujących placówkach:

• 15 godzin w przedszkolu ( pod opieką nauczyciela-wychowawcy lub psychologa, logopedy)

• 30 godzin w szkole podstawowej (pod opieką pedagoga szkolnego)

• 30 godzin w szkole ponadpodstawowej (pod opieką pedagoga szkolnego)

• 15 godzin w placówkach opieki i wsparcia dzieci i młodzieży (placówki wsparcia dziennego, świetlice, placówki opiekuńczo - wychowawcze, poradnia psychologiczno - pedagogiczna itp. - pod opieką pedagoga).

2. Praktyka pedagogiczna obejmuje:

- zapoznanie z organizacją pracy w placówce, stosowną dokumentacją, poznanie podmiotów, instytucji współpracy pedagoga, nauczyciela, wychowawcy itp.; (3 godziny w przedszkolu i 3 godziny w placówce opieki i wsparcia; 5 godzin w szkole podstawowej i 5 godzin w szkole ponadpodstawowej)

- obserwację pracy opiekuna, hospitowanie zajęć; (5 godzin w przedszkolu i 5 godzin w placówce opieki i wsparcia; 10 godzin w szkole podstawowej i 10 godzin w szkole ponadpodstawowej)

- samodzielne przygotowanie konspektów prowadzonych zajęć oraz skonsultowanie z opiekunem praktyk; (3 godziny w przedszkolu i 3 godziny w placówce opieki i wsparcia; 4 godziny w szkole podstawowej i 4 godziny w szkole ponadpodstawowej)

- prowadzenie zajęć bądź podejmowanie samodzielnych prób organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, wsparcia i wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z pomocą opiekuna praktyk; (3 godziny w przedszkolu i 3 godziny w placówce opieki i wsparcia; 8 godzin w szkole podstawowej i 8 godzin w szkole ponadpodstawowej)

- omówienie przeprowadzonych zajęć, działań wraz z opiekunem praktyk (1 godzina w przedszkolu i 1 godzina w placówce opieki i wsparcia; 3 godziny w szkole podstawowej i 3 godziny w szkole ponadpodstawowej)

3. Praktyka pedagogiczna umożliwia zdobycie przez studenta pierwszego doświadczenia realizowania zadań związanych z pracą pedagoga, w szczególności organizowania pomocy psychologiczno–pedagogicznej i wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży. Przebieg zajęć czy realizacji zadań powinien być zaprojektowany całkowicie przez studenta. Realizacja zajęć natomiast, powinna odbywać się wspólnie z opiekunem praktyk.

4. Podstawą zaliczenia praktyk jest przedstawienie wydziałowemu pełnomocnikowi ds. praktyk:

- karty praktykanta;

- dziennika praktyk;

- arkuszy obserwacji hospitowanych zajęć oraz różnych form pracy z dziećmi i młodzieżą;

- konspektów z przeprowadzonych zajęć, zaakceptowanych przez opiekuna praktyk;

- kart kompetencji praktykanta;

- innych materiałów, opracowanych podczas praktyk, np. przygotowane pomoce dydaktyczne, zdjęcia dokumentujące realizację zajęć i efekty pracy, wykaz przeczytanej literatury, wykaz aktów prawnych, z którymi student się zapoznał itp.

Terminem zaliczenia praktyki pedagogicznej jest ostatni dzień sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim. Student, który nie zaliczył praktyki pedagogicznej w tym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną i może zaliczyć praktykę w sesji poprawkowej letniej.

Literatura:

1. Kozdrowicz E., Przecławska A., Absolwent pedagogiki dziś - perspektywa teorii i praktyki pedagogiki społecznej, Warszawa 2006.

2. Kwieciński Z, Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. II, Warszawa 2003.

3. Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2004.

4. Szewczyk K., Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej, Warszawa - Łódź 1999.

5. Walkiewicz B. (red.), Praktyki pedagogiczne w systemie kształcenia nauczycieli, Warszawa 2006.

6. Regulamin Praktyk Studenckich w UKSW i Regulamin Praktyk WNP UKSW.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

EU 1 - zna terminologię, teorię i metodykę w szczególności na poziomie rozszerzonym w obszarze opieki, wychowania, pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz wsparcia dzieci i młodzieży.

EU 2 - zna cele, organizację i funkcjonowanie instytucji edukacyjnych, oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych pogłębione w wybranych zakresach oraz problemy uczestników tych instytucji.

EU 3 - zna funkcjonowanie instytucji przedszkola, szkoły, rodziny i innych oraz zachodzące między tymi środowiskami relacje istotne z punktu widzenia procesów opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych pogłębione w aspekcie kreatywności metodycznej i nowatorstwa organizacyjnego.

EU 4 - potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych pomocowych, wspierających.

EU 5 - potrafi pracować z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, indywidualizując działania i dostosowując metody, formy i środki adekwatne do potrzeb i możliwości jednostek, wdrażając działania innowacyjne.

EU 6 - jest gotów do dostrzegania problemów w środowiskach wychowawczych, edukacyjnych, komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne, prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych.

EU 7 - jest gotów do pełnienia funkcji pedagogicznych w instytucjach państwowych i organizacjach pozarządowych oraz placówkach przez nie prowadzonych działających w obszarze opieki, terapii, wychowania pomocy społecznej oraz wspierającej rozwój społeczno-kulturalny i duchowy.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie następuje na podstawie przedstawionej dokumentacji oraz rozmowy ze Studentem.

3, 0 - zna założenia organizacyjne i specyfikę funkcjonowania placówki, w której odbywa praktykę; jej podstawy prawne; zna w podstawowym zakresie metody, techniki i narzędzia pracy stosowane w placówce;posiada umiejętność prowadzenia arkuszy obserwacji; ma wiedzę na temat uwarunkowań problemów podopiecznych placówek i ich rodzin, specyfiki pracy personelu w poszczególnych placówkach;ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej

3, 5 - zna założenia organizacyjne i specyfikę funkcjonowania placówki, w której odbywa praktykę; jej podstawy prawne; zna metody, techniki i narzędzia pracy stosowane w placówce; prawidłowo stosuje terminologię związaną ze specyfiką placówki; posiada umiejętność prowadzenia arkuszy obserwacji; potrafi wykorzystać standaryzowane narzędzia do diagnozy i pomiarów różnych zjawisk i problemów wychowawczych (jeśli takie są wykorzystywane na terenie placówki); ma wiedzę na temat uwarunkowań problemów podopiecznych placówek i ich rodzin, specyfiki pracy personelu w poszczególnych placówkach; ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej

4, 0 - zna założenia organizacyjne i specyfikę funkcjonowania placówki, w której odbywa praktykę; jej podstawy prawne; zna metody, techniki i narzędzia pracy stosowane w placówce prawidłowo stosuje terminologię związaną ze specyfiką placówki; posiada umiejętność prowadzenia arkuszy obserwacji; potrafi zaplanować plan pracy/oddziaływań; potrafi wykorzystać standaryzowane narzędzia do diagnozy i pomiarów różnych zjawisk i problemów wychowawczych (jeśli takie są wykorzystywane na terenie placówki); ma wiedzę na temat uwarunkowań problemów podopiecznych placówek i ich rodzin, specyfiki pracy personelu w poszczególnych placówkach; ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej przejawia pozytywny stosunek do dzieci/grupy/klientów/podopiecznych; wykazuje umiejętności współpracy z opiekunem praktyk w placówce, dyrekcją, innym personelem;

4,5 - zna założenia organizacyjne i specyfikę funkcjonowania placówki, w której odbywa praktykę; jej podstawy prawne; zna metody, techniki i narzędzia pracy stosowane w placówce; prawidłowo stosuje terminologię związaną ze specyfiką placówki; posiada umiejętność prowadzenia arkuszy obserwacji; potrafi zaplanować plan pracy/oddziaływań; potrafi wykorzystać standaryzowane narzędzia do diagnozy i pomiarów różnych zjawisk i problemów wychowawczych (jeśli takie są wykorzystywane na terenie placówki); ma wiedzę na temat uwarunkowań problemów podopiecznych placówek i ich rodzin, specyfiki pracy personelu w poszczególnych placówkach; ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej wykazuje się kulturą osobistą, kulturą słowa i taktem; jest zainteresowany problematyką zajęć; przejawia pozytywny stosunek do dzieci/grupy/klientów/podopiecznych; wykazuje umiejętności współpracy z opiekunem praktyk w placówce, dyrekcją, innym personelem;

5, 0 -zna doskonale założenia organizacyjne i specyfikę funkcjonowania placówki, w której odbywa praktykę; jej podstawy prawne; zna metody, techniki i narzędzia pracy stosowane w placówce; prawidłowo stosuje terminologię związaną ze specyfiką placówki; posiada umiejętność prowadzenia arkuszy obserwacji w stopniu bardzo dobrym; potrafi samodzielnie zaplanować plan pracy/oddziaływań; potrafi prawidłowo wykorzystać standaryzowane narzędzia do diagnozy i pomiarów różnych zjawisk i problemów wychowawczych (jeśli takie są wykorzystywane na terenie placówki); ma wiedzę na temat uwarunkowań problemów podopiecznych placówek i ich rodzin, specyfiki pracy personelu w poszczególnych placówkach; ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej wykazuje się wysoką kulturą osobistą, kulturą słowa i taktem; jest bardzo zainteresowany problematyką zajęć; przejawia bardzo pozytywny stosunek do dzieci/grupy/klientów/podopiecznych; wykazuje umiejętności współpracy z opiekunem praktyk w placówce, dyrekcją, innym personelem; identyfikuje się z rolą i zadaniami opiekuna praktyk.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Krajewska
Prowadzący grup: Beata Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student kierunku pedagogika powinien w toku odbywanych praktyk uzyskać zakładane kompetencje społeczne zgodne z opisem efektów uczenia się. Szczególnie praktyki mają przygotować studenta do: uczestnictwa w życiu publicznym, przyjmowania różnych ról i pracy w grupie, organizowania pracy w sposób umożliwiający realizację zleconych zadań, zachowania w sposób profesjonalny i etyczny w pracy.

W toku odbywania praktyk student powinien zweryfikować swoją wiedzę i umiejętności uzyskane w procesie kształcenia przez uczestnictwo w realizacji zadań jednostki przyjmującej praktykanta.

Pełny opis:

1. W trakcie trwania II semestru studenci są zobowiązani do odbycia 90 godzinnej praktyki pedagogicznej w następujących placówkach:

• 15 godzin w przedszkolu ( pod opieką nauczyciela-wychowawcy lub psychologa, logopedy)

• 30 godzin w szkole podstawowej (pod opieką pedagoga szkolnego)

• 30 godzin w szkole ponadpodstawowej (pod opieką pedagoga szkolnego)

• 15 godzin w placówkach opieki i wsparcia dzieci i młodzieży (placówki wsparcia dziennego, świetlice, placówki opiekuńczo - wychowawcze, poradnia psychologiczno - pedagogiczna itp. - pod opieką pedagoga).

2. Praktyka pedagogiczna obejmuje:

- zapoznanie z organizacją pracy w placówce, stosowną dokumentacją, poznanie podmiotów, instytucji współpracy pedagoga, nauczyciela, wychowawcy itp.; (3 godziny w przedszkolu i 3 godziny w placówce opieki i wsparcia; 5 godzin w szkole podstawowej i 5 godzin w szkole ponadpodstawowej)

- obserwację pracy opiekuna, hospitowanie zajęć; (5 godzin w przedszkolu i 5 godzin w placówce opieki i wsparcia; 10 godzin w szkole podstawowej i 10 godzin w szkole ponadpodstawowej)

- samodzielne przygotowanie konspektów prowadzonych zajęć oraz skonsultowanie z opiekunem praktyk; (3 godziny w przedszkolu i 3 godziny w placówce opieki i wsparcia; 4 godziny w szkole podstawowej i 4 godziny w szkole ponadpodstawowej)

- prowadzenie zajęć bądź podejmowanie samodzielnych prób organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, wsparcia i wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z pomocą opiekuna praktyk; (3 godziny w przedszkolu i 3 godziny w placówce opieki i wsparcia; 8 godzin w szkole podstawowej i 8 godzin w szkole ponadpodstawowej)

- omówienie przeprowadzonych zajęć, działań wraz z opiekunem praktyk (1 godzina w przedszkolu i 1 godzina w placówce opieki i wsparcia; 3 godziny w szkole podstawowej i 3 godziny w szkole ponadpodstawowej)

3. Praktyka pedagogiczna umożliwia zdobycie przez studenta pierwszego doświadczenia realizowania zadań związanych z pracą pedagoga, w szczególności organizowania pomocy psychologiczno–pedagogicznej i wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży. Przebieg zajęć czy realizacji zadań powinien być zaprojektowany całkowicie przez studenta. Realizacja zajęć natomiast, powinna odbywać się wspólnie z opiekunem praktyk.

4. Podstawą zaliczenia praktyk jest przedstawienie wydziałowemu pełnomocnikowi ds. praktyk:

- karty praktykanta;

- dziennika praktyk;

- arkuszy obserwacji hospitowanych zajęć oraz różnych form pracy z dziećmi i młodzieżą;

- konspektów z przeprowadzonych zajęć, zaakceptowanych przez opiekuna praktyk;

- kart kompetencji praktykanta;

- innych materiałów, opracowanych podczas praktyk, np. przygotowane pomoce dydaktyczne, zdjęcia dokumentujące realizację zajęć i efekty pracy, wykaz przeczytanej literatury, wykaz aktów prawnych, z którymi student się zapoznał itp.

Terminem zaliczenia praktyki pedagogicznej jest ostatni dzień sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim. Student, który nie zaliczył praktyki pedagogicznej w tym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną i może zaliczyć praktykę w sesji poprawkowej letniej.

Literatura:

1. Kozdrowicz E., Przecławska A., Absolwent pedagogiki dziś - perspektywa teorii i praktyki pedagogiki społecznej, Warszawa 2006.

2. Kwieciński Z, Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. II, Warszawa 2003.

3. Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2004.

4. Szewczyk K., Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej, Warszawa - Łódź 1999.

5. Walkiewicz B. (red.), Praktyki pedagogiczne w systemie kształcenia nauczycieli, Warszawa 2006.

6. Regulamin Praktyk Studenckich w UKSW i Regulamin Praktyk WNP UKSW.

Wymagania wstępne:

Znajomość regulaminu praktyk.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)