Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki pierwszego stopnia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-PRADZ1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki pierwszego stopnia
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NP1_W10; NP1_W14; NP1_W15; NP1_W16; NP1_W17; P_WR1_04;

P_WR1_05; P_WR1_08; P_WR1_06; NP1_U01; NP1_U02; NP1-U03;

NP1_U07; NP1_U09; NP1_U10; NP1_U12; NP1_U14; NP1_U18; NP1_U20; NP1_U23; P_UR1_02; P_UR1_03; P_UR1_04; NP1_K01;

NP1_K03; NP1_K04, NP1_K07; NP1_K08; NP1_K09; NP1_K12; P_KR1_02; P_KR1_05; P_KR1_08;


Skrócony opis:

W trakcie 3 semestru studenci zobowiązani są do odbycia 60 godzinnej praktyki, która obejmuje:

20 godzin praktyki w szkołach lub poradniach psychologiczno - pedagogicznych

15 godzin w placówkach zajmujących się edukacją dorosłych

15 godzin w placówkach wykonujących zadania związane z doradztwem zawodowym

Pełny opis:

Celem praktyk jest zaznajomienie się z pracą pedagogiczną w zakresie doradztwa zawodowego i personalnego oraz edukacji ustawicznej w wybranych placówkach.

Studenci zapoznają się ze specyfiką działalności placówki, prowadzoną

dokumentacją, podstawami prawnymi jej funkcjonowania i udzielania pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym, strukturą organizacyjną i formami pracy stosowanymi w placówce, specyfiką form i metod pracy, systematycznieobserwują zajęcia i działania podejmowane przez opiekuna praktyk.

Studenci dokumentują swoje obserwacje, podejmują próby samodzielnego planowania, prowadzenia i dokumentowania niektórych zajęć. Wraz z opiekunem analizują podejmowane działania, prowadzone zajęcia oraz pracę własną.

Podstawą zaliczenia praktyk jest przedstawienie wydziałowemu

pełnomocnikowi ds. praktyk: karty praktykanta, dziennika praktyk, kart kompetencji praktykanta, innych materiałów, opracowanych podczas praktyk.

Literatura:

1. Kozdrowicz E., Przecławska A., Absolwent pedagogiki dziś - perspektywa teorii i praktyki pedagogiki społecznej, Warszawa 2006.

2. Kwieciński Z, Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. II, Warszawa 2003.

3. Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2004.

4. Szewczyk K., Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej, Warszawa - Łódź 1999.

5. Walkiewicz B. (red.), Praktyki pedagogiczne w systemie kształcenia nauczycieli, Warszawa 2006.

6. Regulamin Praktyk Studenckich w UKSW i Regulamin Praktyk WNP UKSW.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych

środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach

w nich zachodzących.

Ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu

edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych.

Ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności

edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i

pomocowej.

Ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania

typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w

różnych obszarach działalności pedagogicznej.

Ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy

w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych.

Ma uporządkowaną wiedzę na temat nieprzystosowania społecznego – jego przyczyn, form, objawów a także zna stadia i typologie nieprzystosowania społecznego.

Posiada szeroką wiedzę na temat metodyki pracy

opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej.

Zna zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej i

resocjalizacyjnej.

Zna podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego a także

prawa karnego.

Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk

społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej.

Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z

zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych.

Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami

teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów

ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania

sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych

w odniesieniu do różnych kontekstów działalności

pedagogicznej.

Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji

interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i

porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy

użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze

specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami

spoza grona specjalistów.

Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i

dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi

sferami działalności pedagogicznej.

Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami

teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz

projektowania strategii działań pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych

działań.

Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w

podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy

etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań

pedagogicznych.

Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać

ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu.

Posiada umiejętność nawiązywania i podtrzymywania

współpracy ze środowiskiem rodzinnym dziecka, placówkami specjalistycznymi i specjalistami.

Potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania,

posiada umiejętność pracy z grupą (zespołem wychowawczym, klasowym).

Potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały,

środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego

realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych) oraz wykorzystywać

nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej.

Posiada umiejętności pracy z osobami mającymi

trudności w przystosowaniu się do społecznych

oczekiwań i wymagań związanych z pełnionymi rolami

wynikającymi z bycia na określonym etapie rozwoju

psychospołecznego.

Posiada praktyczne umiejętności prowadzenia zajęć o

charakterze profilaktycznym ze szczególnym

uwzględnieniem problemów występujących w

środowisku szkolnym (agresja, przemoc, uzależnienia).

Posiada umiejętność opracowywania strategii

wychowawczych i animacyjnych wspierających rozwój

jednostki oraz wyrównania jej szans oświatowych,

kulturowych i socjalnych.

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności,

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego

i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych

kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki

własnego rozwoju i kształcenia.

Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie

podejmowania działań pedagogicznych w środowisku

społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań

zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i

odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i

zespołowych działań profesjonalnych w zakresie

pedagogiki.

Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób

profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania

zasad etyki zawodowej.

Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania

pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie.

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy,

projektuje i wykonuje działania pedagogiczne.

W programowaniu pracy wychowawczej dostrzega

wartość towarzyszącej i aktywnej obecności wychowawcy

w procesie rozwoju wychowanka, odwołując się do

kategorii: rozumu, religii, miłości wychowawczej.

Ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy,

projektuje i wykonuje działania pedagogiczne.

Postępuje zgodnie z dyrektywami metodycznymi w

pracy resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej.

Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób

profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

3, 0 - zna założenia organizacyjne i specyfikę funkcjonowania placówki, w której odbywa praktykę; jej podstawy prawne; zna w podstawowym zakresie metody, techniki i narzędzia pracy stosowane w placówce;posiada umiejętność prowadzenia arkuszy obserwacji;

ma wiedzę na temat uwarunkowań problemów podopiecznych placówek i ich rodzin, specyfiki pracy personelu w poszczególnych placówkach;ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej

3, 5 - zna założenia organizacyjne i specyfikę funkcjonowania placówki, w której odbywa praktykę; jej podstawy prawne; zna metody, techniki i narzędzia pracy stosowane w placówce; prawidłowo stosuje terminologię związaną ze specyfiką placówki; posiada umiejętność prowadzenia arkuszy obserwacji; potrafi wykorzystać standaryzowane narzędzia do diagnozy i pomiarów różnych zjawisk i problemów wychowawczych (jeśli takie są wykorzystywane na terenie placówki); ma wiedzę na temat uwarunkowań problemów podopiecznych placówek i ich rodzin, specyfiki pracy personelu w poszczególnych placówkach; ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej

4, 0 - zna założenia organizacyjne i specyfikę funkcjonowania placówki, w której odbywa praktykę; jej podstawy prawne; zna metody, techniki i narzędzia pracy stosowane w placówce prawidłowo stosuje terminologię związaną ze specyfiką placówki; posiada umiejętność prowadzenia arkuszy obserwacji; potrafi zaplanować plan pracy/oddziaływań; potrafi wykorzystać standaryzowane narzędzia do diagnozy i pomiarów różnych zjawisk i problemów wychowawczych (jeśli takie są wykorzystywane na terenie placówki); ma wiedzę na temat uwarunkowań problemów podopiecznych placówek i ich rodzin, specyfiki pracy personelu w poszczególnych placówkach; ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej przejawia pozytywny stosunek do dzieci/grupy/klientów/podopiecznych; wykazuje umiejętności współpracy z opiekunem praktyk w placówce, dyrekcją, innym personelem;

4,5 - zna założenia organizacyjne i specyfikę funkcjonowania placówki, w której odbywa praktykę; jej podstawy prawne; zna metody, techniki i narzędzia pracy stosowane w placówce; prawidłowo stosuje terminologię związaną ze specyfiką placówki; posiada umiejętność prowadzenia arkuszy obserwacji; potrafi zaplanować plan pracy/oddziaływań; potrafi wykorzystać standaryzowane narzędzia do diagnozy i pomiarów różnych zjawisk i problemów wychowawczych (jeśli takie są wykorzystywane na terenie placówki); ma wiedzę na temat uwarunkowań problemów podopiecznych placówek i ich rodzin, specyfiki pracy personelu w poszczególnych placówkach; ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej wykazuje się kulturą osobistą, kulturą słowa i taktem; jest zainteresowany problematyką zajęć; przejawia pozytywny stosunek do dzieci/grupy/klientów/podopiecznych; wykazuje umiejętności współpracy z opiekunem praktyk w placówce, dyrekcją, innym personelem;

5, 0 -zna doskonale założenia organizacyjne i specyfikę funkcjonowania placówki, w której odbywa praktykę; jej podstawy prawne; zna metody, techniki i narzędzia pracy stosowane w placówce; prawidłowo stosuje terminologię związaną ze specyfiką placówki; posiada umiejętność prowadzenia arkuszy obserwacji w stopniu bardzo dobrym; potrafi samodzielnie zaplanować plan pracy/oddziaływań; potrafi prawidłowo wykorzystać standaryzowane narzędzia do diagnozy i pomiarów różnych zjawisk i problemów wychowawczych (jeśli takie są wykorzystywane na terenie placówki); ma wiedzę na temat uwarunkowań problemów podopiecznych placówek i ich rodzin, specyfiki pracy personelu w poszczególnych placówkach; ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej wykazuje się wysoką kulturą osobistą, kulturą słowa i taktem; jest bardzo zainteresowany problematyką zajęć; przejawia bardzo pozytywny stosunek do dzieci/grupy/klientów/podopiecznych; wykazuje umiejętności współpracy z opiekunem praktyk w placówce, dyrekcją, innym personelem; identyfikuje się z rolą i zadaniami opiekuna praktyk.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)