Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki drugiego stopnia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-PRDS1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki drugiego stopnia
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NP1_W10; NP1_W14;NP1_W15; NP1_W16; NP1_W17; P_WD1_03; P_WD1_06; P_WD1_08; NP1_U01; NP1_U02; NP1-U03;

NP1_U07; NP1_U09; NP1_U10; NP1_U12; NP1_U14; NP1_U18; NP1_U20; NP1_U23; P_UD1_02; P_UD1_08; P_UD1_09;

NP1_K01; NP1_K03; NP1_K04, NP1_K07; NP1_K07; NP1_K08; NP1_K09; NP1_K12; P_KD1_02; P_KD1_03; P_KD1_04


Skrócony opis:

Praktyka ma na celu umożliwić studentom kontakt z rzeczywistością dydaktyczno-wychowawczą w placówce oraz zapewnienie warunków do zdobycia doświadczenia pedagogicznego w zakresie między innymi:

przygotowania przyszłych pedagogów do pracy opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej i terapeutycznej;

krytycznej oceny wiedzy, umiejętności i postaw nabytych w trakcie studiów, poprzez twórczą konfrontację z empiryczną rzeczywistością – ugruntowanie wiedzy i posiadanych sprawności lub ich weryfikację;

nabycia umiejętności trafnego łączenia wiedzy naukowej z praktyką wychowania, kształcenia, opieki, diagnostyki i terapii pedagogicznej;

pogłębiania znajomości metod i form nauczania, wychowania i wsparcia oraz ich praktycznego wykorzystania w ramach profilu kształcenia zawodowego;

wyrobienia podstawowych nawyków i kompetencji zawodowych – wchodzenie praktykanta w role wychowawcy, opiekuna, pedagoga.

Pełny opis:

- umożliwienie studentom kontaktu z rzeczywistością dydaktyczno-wychowawczą w placówce oraz zapewnienie warunków do zdobycia doświadczenia pedagogicznego w zakresie:

- przygotowania przyszłych pedagogów do pracy opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej i terapeutycznej;

- krytycznej oceny wiedzy, umiejętności i postaw nabytych w trakcie studiów, poprzez twórczą konfrontację z empiryczną rzeczywistością – ugruntowanie wiedzy i posiadanych sprawności lub ich weryfikacja;

- nabycia umiejętności trafnego łączenia wiedzy naukowej z praktyką wychowania, kształcenia, opieki, diagnostyki i terapii pedagogicznej;

- pogłębiania znajomości metod i form nauczania, wychowania i wsparcia oraz ich praktycznego wykorzystania w ramach profilu kształcenia zawodowego;

- wyrobienia podstawowych nawyków i kompetencji zawodowych – wchodzenie praktykanta w role wychowawcy, opiekuna, pedagoga;

- koncentrowania się na czynnym i twórczym uczestnictwie w toku wielorakich i różnorodnych form zajęć pedagogicznych (na ich planowaniu, przygotowaniu i prowadzeniu) – zgodnym z wytycznymi danej placówki i zweryfikowanym przez teoretyczne przygotowanie zawodowe oraz potrzeby wynikające z problematyki własnej pracy dyplomowej;

- kształtowania wiedzy w obrębie pedeutologii i deontologii pedagogicznej: rozpoznawania i rozwijania pozytywnych przekonań studentów dotyczących własnych kompetencji zawodowych i osobowościowych w pracy pedagogicznej, umacniania przekonania o trafności wyboru zawodu;

- wykorzystania praktyk pedagogicznych jako formuły umożliwiającej przeprowadzenie badań i analiz związanych z tematami prac dyplomowych: praktyczne poznanie zasad i sposobów prowadzenia badań pedagogicznych, gromadzenie materiałów empirycznych uzyskanych w toku prowadzenia własnych prac badawczych;

- rozpoznania ogólnych zasad organizacji i kierowania pracą dydaktyczno-wychowawczą i terapeutyczną;

- poznania celów, funkcji, struktury, zasad działania i istoty organizacji placówki i jej środowiska;

- poznania zakresu zadań i obowiązków pracowników placówki (zwłaszcza na stanowisku wychowawcy, nauczyciela, opiekuna, pedagoga);

- dogłębnego znawstwa i rozumienia sytuacji i procesów dydaktyczno-wychowawczych instytucji;

- rozwijania umiejętności efektywnej komunikacji interpersonalnej z podopiecznymi i autoprezentacji, jak również prawidłowego diagnozowania i konstruktywnego rozwiązywania problemów i konfliktów wychowawczych;

- inspirowania podopiecznych do osobistej aktywności i wysiłku;

- promowania form współpracy, wsparcia i opieki w pracy pedagogicznej z jednostkami i grupami środowiskowymi na terenie placówki i poza nią.

Literatura:

Pedagogika, pod red. Z. Kwiecińskiego, B. Śliwerskiego, t. II, Warszawa 2004

Praktyki pedagogiczne w systemie kształcenia nauczycieli, pod red. B. Walkiewicz, Warszawa 2006.

Kozdrowicz E., Przecławska A., Absolwent pedagogiki dziś – perspektywa teorii i praktyki pedagogiki społecznej, Warszawa 2006.

Okoń W. , Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2004.

Szewczyk K., Wychowywać człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej, Warszawa 1999.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Ma podstawową, uporządkowana wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących.

Ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych.

Ma podstawową wiedze o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej.

Ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej.

Ma elementarna wiedze o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych.

Ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach, posiada kompetencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, posiada praktyczne umiejętności kompetencyjne w zakresie posługiwania sie warsztatem metodycznym w obszarze poradnictwa zawodowego dla osób przekwalifikowujących sie na rynku pracy, bezrobotnych, wykluczonych społecznie.

Ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej i pomocowej, zna modele podejmowania decyzji zawodowych z przygotowaniem klienta do przechodzenia między kolejnymi etapami kariery edukacyjno – zawodowej.

Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej.

Potrafi wykorzystywać podstawowa wiedze teoretyczna z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych.

Potrafi posługiwać sie podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności

pedagogicznej.

Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów.

Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej.

Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań.

Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych.

Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu.

Posiada umiejętność nawiązywania i podtrzymywania współpracy ze środowiskiem rodzinnym dziecka, placówkami specjalistycznymi i specjalistami.

Potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania, posiada umiejętność pracy z grupa (zespołem wychowawczym, klasowym).

Potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) oraz wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej.

Potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu kompetencji; posiada umiejętności do aktywizowania osób dorosłych w dziedzinie kształcenia, w sferze pracy, obszarze kultury w małych ojczyznach.

Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizacje celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych; potrafi określić zasady profesjonalnego cv oraz listu motywacyjnego oraz przekazać informacje dotyczące przygotowania się i prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Potrafi wykorzystywać podstawową wiedze teoretyczna z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów

edukacyjnych, pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań; posiada umiejętność stosowania technik indywidualnego i grupowego doradztwa

zawodowego z wykorzystaniem stosowanych przez agencje heatdhuntingowe metod, technik doboru i oceny pracowników.

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki.

Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie.

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne.

W programowaniu pracy wychowawczej dostrzega wartość towarzyszącej i aktywnej obecności wychowawcy w procesie rozwoju wychowanka, odwołując się do kategorii: rozumu, religii, miłości wychowawczej.

Ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych

(dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie doradztwa zawodowego i edukacji ustawicznej.

Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudza pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki; posiada kompetencje do pełnienia funkcji pedagogicznych w organizacjach pozarządowych działających w obszarze poradnictwa zawodowego i edukacji ustawicznej.

Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie; jest przygotowany do współpracy z

instytucjami rynku pracy-władzami, przedsiębiorstwami, instytucjami kształcenia.

Metody i kryteria oceniania:

Nadzór nad wykonaniem przydzielonych studentowi zadań w placówce należy do opiekuna praktyk, wyznaczonego przez dyrektora. Na początku, w oparciu o program, ustala on wspólnie ze studentem szczegółowy program praktyki, wyznaczając mu konkretne zadania na każdy dzień pobytu w placówce. Należy przy tym uwzględnić specyfikę danej placówki oraz sugestie praktykanta, wynikające z jego osobistych zainteresowań.

Po zakończeniu praktyki opiekun praktyki przedstawia swoją ocenę przebiegu praktyki oraz dokonuje charakterystyki postawy studenta.

Ponadto student podlega opiece uczelnianego opiekuna praktyk, który na podstawie opinii oraz osobiście przeprowadzonej rozmowy dokonuje zaliczenia praktyki w indeksie i karcie egzaminacyjnej studenta. Opiekun uczelniany decyduje też o wszystkich sprawach związanych z przygotowaniem i przebiegiem praktyki.

3, 0 - zna założenia organizacyjne i specyfikę funkcjonowania placówki, w której odbywa praktykę; jej podstawy prawne; zna w podstawowym zakresie metody, techniki i narzędzia pracy stosowane w placówce;posiada umiejętność prowadzenia arkuszy obserwacji;

ma wiedzę na temat uwarunkowań problemów podopiecznych placówek i ich rodzin, specyfiki pracy personelu w poszczególnych placówkach;ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej

3, 5 - zna założenia organizacyjne i specyfikę funkcjonowania placówki, w której odbywa praktykę; jej podstawy prawne; zna metody, techniki i narzędzia pracy stosowane w placówce; prawidłowo stosuje terminologię związaną ze specyfiką placówki; posiada umiejętność prowadzenia arkuszy obserwacji; potrafi wykorzystać standaryzowane narzędzia do diagnozy i pomiarów różnych zjawisk i problemów wychowawczych (jeśli takie są wykorzystywane na terenie placówki); ma wiedzę na temat uwarunkowań problemów podopiecznych placówek i ich rodzin, specyfiki pracy personelu w poszczególnych placówkach; ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej

4, 0 - zna założenia organizacyjne i specyfikę funkcjonowania placówki, w której odbywa praktykę; jej podstawy prawne; zna metody, techniki i narzędzia pracy stosowane w placówce prawidłowo stosuje terminologię związaną ze specyfiką placówki; posiada umiejętność prowadzenia arkuszy obserwacji; potrafi zaplanować plan pracy/oddziaływań; potrafi wykorzystać standaryzowane narzędzia do diagnozy i pomiarów różnych zjawisk i problemów wychowawczych (jeśli takie są wykorzystywane na terenie placówki); ma wiedzę na temat uwarunkowań problemów podopiecznych placówek i ich rodzin, specyfiki pracy personelu w poszczególnych placówkach; ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej przejawia pozytywny stosunek do dzieci/grupy/klientów/podopiecznych; wykazuje umiejętności współpracy z opiekunem praktyk w placówce, dyrekcją, innym personelem;

4,5 - zna założenia organizacyjne i specyfikę funkcjonowania placówki, w której odbywa praktykę; jej podstawy prawne; zna metody, techniki i narzędzia pracy stosowane w placówce; prawidłowo stosuje terminologię związaną ze specyfiką placówki; posiada umiejętność prowadzenia arkuszy obserwacji; potrafi zaplanować plan pracy/oddziaływań; potrafi wykorzystać standaryzowane narzędzia do diagnozy i pomiarów różnych zjawisk i problemów wychowawczych (jeśli takie są wykorzystywane na terenie placówki); ma wiedzę na temat uwarunkowań problemów podopiecznych placówek i ich rodzin, specyfiki pracy personelu w poszczególnych placówkach; ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej wykazuje się kulturą osobistą, kulturą słowa i taktem; jest zainteresowany problematyką zajęć; przejawia pozytywny stosunek do dzieci/grupy/klientów/podopiecznych; wykazuje umiejętności współpracy z opiekunem praktyk w placówce, dyrekcją, innym personelem;

5, 0 -zna doskonale założenia organizacyjne i specyfikę funkcjonowania placówki, w której odbywa praktykę; jej podstawy prawne; zna metody, techniki i narzędzia pracy stosowane w placówce; prawidłowo stosuje terminologię związaną ze specyfiką placówki; posiada umiejętność prowadzenia arkuszy obserwacji w stopniu bardzo dobrym; potrafi samodzielnie zaplanować plan pracy/oddziaływań; potrafi prawidłowo wykorzystać standaryzowane narzędzia do diagnozy i pomiarów różnych zjawisk i problemów wychowawczych (jeśli takie są wykorzystywane na terenie placówki); ma wiedzę na temat uwarunkowań problemów podopiecznych placówek i ich rodzin, specyfiki pracy personelu w poszczególnych placówkach; ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej wykazuje się wysoką kulturą osobistą, kulturą słowa i taktem; jest bardzo zainteresowany problematyką zajęć; przejawia bardzo pozytywny stosunek do dzieci/grupy/klientów/podopiecznych; wykazuje umiejętności współpracy z opiekunem praktyk w placówce, dyrekcją, innym personelem; identyfikuje się z rolą i zadaniami opiekuna praktyk.

Wymagana dokumentacja:

karta praktykanta, dziennik praktyk, karta kompetencji, inne materiały opracowane podczas praktyk.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)