Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika wczesnoszkolna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-PWCZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika wczesnoszkolna
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Symbole efektów kształcenia dla kierunku pedagogika:

Wiedza: P_WP1_01; P_WP1_02; P_WP1_03; P_WP1_05

Umiejętności: P_UP1_11

Kompetencje: P_KP1_01; P_KP1_03


Symbole efektów kształcenia dla kierunku pedagogika specjalna:

Wiedza: PSI_SN_W03; PSI_SN_W04; PSI_SN_W08;

Umiejętności: PSI_SN_ U07

Kompetencje: PSI_SN_K01; PSI_SN_K03.


Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1: Student zna terminologię i podstawy teoretyczne pedagogiki wczesnoszkolnej. Wskazuje jej miejsce wśród nauk pedagogicznych analizując jej cele, funkcje, zadania i podstawy metodologiczne.

EK 2: Student potrafi formułować pedagogiczne, psychologiczne założenia koncepcji edukacji wczesnoszkolnej dzieci w wieku 6-10 lat. Charakteryzuje psychologiczne i konstruktywistyczne podstawy uczenia się dziecka i biopsychospołeczne wymiary jego funkcjonowania w środowisku szkolnym.

EK 3: Dokonuje charakterystyki kompetencji zawodowych nauczyciela edukacji zintegrowanej. Rozpoznaje uwarunkowania pracy z uczniem w klasach I - III w świetle dyskursów pedagogicznych.

Umiejętności:

EK 4: Potrafi krytycznie ocenić szanse i zagrożenia w edukacji wczesnoszkolnej;

EK 5: Posługuje się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania relacji uczeń nauczyciel w klasach I-III.

EK 6: Przewiduje konsekwencje rozwojowe przyjmowanych założeń pedagogicznych w przyszłej pracy.

Kompetencje:

EK 7: Wykazuje potrzebę zdobywania wiedzy i dokształcania w celu budowania kompetencji nauczyciela edukacji zintegrowanej.

EK 8: Wykazuje aktywną, twórczą postawę w podejmowania wyzwań zawodowych w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej.

Opis ECTS:

Godziny kontaktowe: wykład 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25 godz.

Przygotowanie się do egzaminu, konsultacje 30 godz.

Liczba punktów ECTS: (85 godz) = 3 ECTS

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)