Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do wiedzy o rodzinie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-RO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do wiedzy o rodzinie
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika, studia I stopnia:


NP1_W10,

NP1_W13,NP1_U23,

NP1_K11, NP1_W33,

NP1_W28, NP1_U13

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Skrócony opis:

Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu wiedzy o rodzinie, jej dysfunkcjach oraz potrzebie wsparcia współczesnej rodziny.

Pełny opis:

Rodzina to podstawowe środowisko wychowawcze, a wiedza o nim staje się ważnym obszarem kształcenia. Znajomość podstawowych składników tegoż środowiska wychowawczego jest celem przedmiotu. Ważne staje się przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu wiedzy o rodzinie, jej dysfunkcjach oraz potrzebie wsparcia współczesnej rodziny.

Literatura:

Kawula S., Brągiel J., Janke A.W., Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń 2005; Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań, pod red. A. W. Janke, Toruń 2004; I. Krasiejko, Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna, Warszawa 2019; M. Całusińska, W. Malinowski, Trening umiejętności wychowawczych, Sopot 2016; A. Seweryńska, Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej, Warszawa 2004; Adamski F., Rodzina wymiar społeczno - kulturowy, Kraków 2002; Dyczewski L., Rodzina twórcą i przekazicielem kultury, Lublin 2003; Kawula S., Kształty rodziny współczesnej, Szkice familologiczne, Toruń 2006; Rodzina polska u progu trzeciego tysiąclecia, pod red. W. Majkowskiego, Warszawa 2003; Rodzina współczesna, pod red. M. Ziemskiej, Warszawa 2001., Krzesińska - Żach B., Pedagogika rodziny. Przewodnik do ćwiczeń, Białystok 2007; Biernat T., Praktyka wychowania rodzinnego, Szczecinek 2001; Seweryńska A.M., Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej, Warszawa 2004; Sarin, V., Terapia rodziny. Teoria i praktyka, Gdańsk 2000; Ejsmont M., Kosmalska B., Media, wartości, wychowania, Kraków 2005; Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3; Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny; Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EU 1 - Student ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania rodziny, jej problemów, systemu wsparcia.

EU 2 - Student zna i rozumie istotę procesu wychowania w rodzinie.

EU 3 -Potrafi wskazać zagrożenia dla funkcjonowania współczesnej rodziny.

EU 4 - Potrafi wskazać podstawowe składniki środowiska wychowawczego rodziny.

EU 5 - Jest wrażliwy na problemy dzieci, zna ich prawa oraz rozpoznaje przejawy ich krzywdzenia.

EU 6 - Przygotowany do rozpoznawania instytucji działających na rzecz wsparcia dziecka i rodziny.

Planowany godzinowy nakład pracy studenta (rozliczenie punktów ECTS): (1 ECTS=25-30 godz)

AKTYWNOŚĆ STUDENTA/NAKŁAD PRACY STUDENTA W GODZ.

Godziny kontaktowe, wykład - 15h

Przygotowanie się do zajęć - 15 h

Przygotowanie się do zaliczenia - 30h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne – kolokwium.

Kryteria oceniania:

3,0 - student w bardzo podstawowym stopniu przyswoił wiadomości o rodzinie, nie jest zainteresowany poszerzaniem wiedzy w tym zakresie, także o działaniach pomocowych i wspierających dzieci i rodziców, aspektach środowiska wychowawczego rodziny, ma niski poziom umiejętności w zakresie wskazywania zagrożeń we współczesnej rodzinie, problemów jej członków, a także przygotowania do rozpoznawania instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny, ochrony ich praw oraz przed krzywdzeniem.

3, 5 - student w stopniu dostatecznym porusza się w obszarze wiedzy dotyczącej rodziny i jej roli wychowawczej, zna podstawowe funkcje, zadania rodziny, wykazuje niski poziom umiejętności w zakresie wskazywania zagrożeń we współczesnej rodzinie, problemów jej członków, a także przygotowania do rozpoznawania instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny, ochrony ich praw oraz przed krzywdzeniem.

4, 0 - student posiada zadowalający poziom wiedzy o rodzinie, zna podstawowe funkcje, zadania rodziny, wykazuje zadowalający poziom umiejętności w zakresie wskazywania zagrożeń we współczesnej rodzinie, problemów jej członków, a także przygotowania do rozpoznawania instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny, ochrony ich praw oraz przed krzywdzeniem .

4,5 - student prezentuje dobry poziom wiedzy w zakresie rodziny, jej funkcji, zadań, funkcjonalności, przejawów dysfunkcji i patologii, rozumie potrzebę działań profilaktycznych i kompensujących braki środowiska rodzinnego, zna instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny, ochrony ich praw oraz przed krzywdzeniem .

5,0 - student ma rozległą wiedzę dotyczącą rodziny i jest otwarty na pozyskiwanie wiedzy z różnych źródeł, wrażliwy na problemy dzieci i nieprawidłowe sytuacje występujące w rodzinie, a także przygotowany do rozpoznawania instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny, ochrony ich praw oraz przed krzywdzeniem.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Krajewska
Prowadzący grup: Beata Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie 15h

Samodzielna analiza materiałów źródłowych 15h

Przygotowanie do zaliczenia 30h

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu wiedzy o rodzinie, jej dysfunkcjach oraz potrzebie wsparcia współczesnej rodziny.

Pełny opis:

Rodzina to podstawowe środowisko wychowawcze, a wiedza o nim staje się ważnym obszarem kształcenia. Znajomość podstawowych składników tegoż środowiska wychowawczego jest celem przedmiotu. Ważne staje się przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu wiedzy o rodzinie, jej dysfunkcjach oraz potrzebie wsparcia współczesnej rodziny.

Literatura:

Kawula S., Brągiel J., Janke A.W., Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń 2005; Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań, pod red. A. W. Janke, Toruń 2004; I. Krasiejko, Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna, Warszawa 2019; M. Całusińska, W. Malinowski, Trening umiejętności wychowawczych, Sopot 2016; A. Seweryńska, Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej, Warszawa 2004; Adamski F., Rodzina wymiar społeczno - kulturowy, Kraków 2002; Dyczewski L., Rodzina twórcą i przekazicielem kultury, Lublin 2003; Kawula S., Kształty rodziny współczesnej, Szkice familologiczne, Toruń 2006; Rodzina polska u progu trzeciego tysiąclecia, pod red. W. Majkowskiego, Warszawa 2003; Rodzina współczesna, pod red. M. Ziemskiej, Warszawa 2001., Krzesińska - Żach B., Pedagogika rodziny. Przewodnik do ćwiczeń, Białystok 2007; Biernat T., Praktyka wychowania rodzinnego, Szczecinek 2001; Seweryńska A.M., Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej, Warszawa 2004; Sarin, V., Terapia rodziny. Teoria i praktyka, Gdańsk 2000; Ejsmont M., Kosmalska B., Media, wartości, wychowania, Kraków 2005; Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3; Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny; Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Krajewska
Prowadzący grup: Beata Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie 15h

Samodzielna analiza materiałów źródłowych 15h

Przygotowanie do zaliczenia 30h

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu wiedzy o rodzinie, jej dysfunkcjach oraz potrzebie wsparcia współczesnej rodziny.

Pełny opis:

Rodzina to podstawowe środowisko wychowawcze, a wiedza o nim staje się ważnym obszarem kształcenia. Znajomość podstawowych składników tegoż środowiska wychowawczego jest celem przedmiotu. Ważne staje się przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu wiedzy o rodzinie, jej dysfunkcjach oraz potrzebie wsparcia współczesnej rodziny.

Literatura:

Kawula S., Brągiel J., Janke A.W., Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń 2005; Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań, pod red. A. W. Janke, Toruń 2004; I. Krasiejko, Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna, Warszawa 2019; M. Całusińska, W. Malinowski, Trening umiejętności wychowawczych, Sopot 2016; A. Seweryńska, Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej, Warszawa 2004; Adamski F., Rodzina wymiar społeczno - kulturowy, Kraków 2002; Dyczewski L., Rodzina twórcą i przekazicielem kultury, Lublin 2003; Kawula S., Kształty rodziny współczesnej, Szkice familologiczne, Toruń 2006; Rodzina polska u progu trzeciego tysiąclecia, pod red. W. Majkowskiego, Warszawa 2003; Rodzina współczesna, pod red. M. Ziemskiej, Warszawa 2001., Krzesińska - Żach B., Pedagogika rodziny. Przewodnik do ćwiczeń, Białystok 2007; Biernat T., Praktyka wychowania rodzinnego, Szczecinek 2001; Seweryńska A.M., Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej, Warszawa 2004; Sarin, V., Terapia rodziny. Teoria i praktyka, Gdańsk 2000; Ejsmont M., Kosmalska B., Media, wartości, wychowania, Kraków 2005; Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3; Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny; Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Krajewska
Prowadzący grup: Beata Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie 15h

Samodzielna analiza materiałów źródłowych 15h

Przygotowanie do zaliczenia 30h

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu wiedzy o rodzinie, jej dysfunkcjach oraz potrzebie wsparcia współczesnej rodziny.

Pełny opis:

Rodzina to podstawowe środowisko wychowawcze, a wiedza o nim staje się ważnym obszarem kształcenia. Znajomość podstawowych składników tegoż środowiska wychowawczego jest celem przedmiotu. Ważne staje się przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu wiedzy o rodzinie, jej dysfunkcjach oraz potrzebie wsparcia współczesnej rodziny.

Literatura:

Kawula S., Brągiel J., Janke A.W., Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń 2005; Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań, pod red. A. W. Janke, Toruń 2004; I. Krasiejko, Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna, Warszawa 2019; M. Całusińska, W. Malinowski, Trening umiejętności wychowawczych, Sopot 2016; A. Seweryńska, Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej, Warszawa 2004; Adamski F., Rodzina wymiar społeczno - kulturowy, Kraków 2002; Dyczewski L., Rodzina twórcą i przekazicielem kultury, Lublin 2003; Kawula S., Kształty rodziny współczesnej, Szkice familologiczne, Toruń 2006; Rodzina polska u progu trzeciego tysiąclecia, pod red. W. Majkowskiego, Warszawa 2003; Rodzina współczesna, pod red. M. Ziemskiej, Warszawa 2001., Krzesińska - Żach B., Pedagogika rodziny. Przewodnik do ćwiczeń, Białystok 2007; Biernat T., Praktyka wychowania rodzinnego, Szczecinek 2001; Seweryńska A.M., Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej, Warszawa 2004;

Literatura uzupełniająca

Sarin, V., Terapia rodziny. Teoria i praktyka, Gdańsk 2000; Ejsmont M., Kosmalska B., Media, wartości, wychowania, Kraków 2005; Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3; Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny; Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)