Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-SEM-2I-BK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku PEDAGOGIKA, studia I stopnia:


NP1_W01, NP1_W02, NP1_W12, NP1_U02, NP1_U06, NP1_K17

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw metodologii badan pedagogicznych.

Skrócony opis:

Zagadnienia teoretyczne z zakresu pedagogiki, pedagogiki społecznej, opiekuńczej oraz modułu kształcenia. Przekazanie informacji na temat pisania pracy naukowej, budowy pracy naukowej, przypisów do tekstu. Opracowanie części teoretycznej - struktury. Wstępne omówienie pełnej wersji pracy licencjackiej, bibliografia, załączniki, wnioski, podsumowanie oraz egzaminu dyplomowego. Wstępne opracowanie zagadnień metodologicznych, konstruowanie narzędzi badawczych. Konceptualizacja badań.

Pełny opis:

Zagadnienia teoretyczne z zakresu pedagogiki, pedagogiki społecznej, opiekuńczej oraz modułu kształcenia. Przekazanie informacji na temat pisania pracy naukowej, budowy pracy naukowej, przypisów do tekstu. Opracowanie części teoretycznej - struktury. Wstępne omówienie pełnej wersji pracy licencjackiej, bibliografia, załączniki, wnioski, podsumowanie oraz egzaminu dyplomowego. Wstępne opracowanie zagadnień metodologicznych, konstruowanie narzędzi badawczych. Konceptualizacja badań.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001; Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995; Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2000; Rubacha K., Metodologia badan nad edukacją, Warszawa 2008;Juszczyk S., Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Katowice 2013; Szlosek F., Badania, dojrzewanie, rozwój. Eksperyment i obserwacja w badaniach pedagogicznych, Radom 2007.

Literatura uzupełniająca:

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2001; Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa 2000; Żegnałek K., Metodologia badań dla autorów prac magisterskich i licencjackich z pedagogiki, Warszawa 2010; Żegnałek K., Metody i techniki stosowane w badaniach pedagogicznych, Warszawa 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EU 1 - Student zna terminologię stosowaną w pedagogice, studiowanej specjalności, metodologii badań pedagogicznych.

EU 2 - Ma elementarną wiedzę o projektowaniu i oprowadzeniu badań w pedagogice, w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych.

EU 3 - Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania, interpretowania i poznawania poprzez badania empiryczne problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych.

EU 4 - Potrafi wypowiadać się w mowie i piśmie, wykorzystując zasady pisania tekstu naukowego na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych.

EU 5 - Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie własnych badań.

EU 6 - Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych, poprzedzonych dokładnym poznaniem poprzez badania empiryczne. Jest świadomy istnienia wymiaru etycznego w badaniach naukowych.

AKTYWNOŚĆ STUDENTA/NAKŁAD PRACY STUDENTA W GODZ.

Godziny kontaktowe /30 h

Przygotowanie się do zajęć / 100 h

Przygotowanie się do zaliczenia /20h

Suma punktów ECTS 5

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie przedstawionych części pracy- struktury rozdziału teoretycznego, bibliografii.

3,0 - student w bardzo podstawowym stopniu przyswoił wiadomości z zakresu metodologii oraz związane z tematem pracy, w bardzo podstawowym stopniu przyswoił zasady pisania pracy, wymiar etyczny badań, potrzebę prowadzenia badań empirycznych dla podejmowania działań praktycznych.

3, 5 - student w stopniu dostatecznym porusza się w obszarze wiedzy dotyczącej specjalności, zagadnienia podejmowanego w pracy, metodologii badań, w dostatecznym stopniu przyswoił zasady pisania pracy, wymiar etyczny badań, potrzebę prowadzenia badań empirycznych dla podejmowania działań praktycznych., wymaga pomocy w projektowaniu rozdziału teoretycznego.

4, 0 - student posiada zadowalający poziom wiedzy z zakresu metodologii badań pedagogicznych, jak również pisania pracy, przyswoił zasady pisania pracy, zna wymiar etyczny badań,rozumie potrzebę prowadzenia badań empirycznych dla podejmowania działań praktycznych, dokonuje kwerendy bibliograficznej, przygotowuje strukturę rozdziału teoretycznego.

4, 5 - student dobrze opanował zasady pisania pracy, zna terminologię niezbędną w opracowaniu części teoretycznej pracy oraz z zakresu metodologii, zna wymiar etyczny badań, rozumie potrzebę prowadzenia badań empirycznych dla podejmowania działań praktycznych, dokonuje kwerendy bibliograficznej, samodzielnie przygotowuje strukturę rozdziału teoretycznego.

5, 0 - student doskonale opanował zasady pisania pracy, kryteria jakim odpowiada praca na kierunku pedagogika, prawidłowo stosuje terminologię z zakresu studiowanej specjalności jak i metodologii, samodzielnie przygotowuje strukturę rozdziału teoretycznego, bibliografię.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Krajewska
Prowadzący grup: Beata Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zagadnienia teoretyczne z zakresu pedagogiki, pedagogiki społecznej, opiekuńczej oraz modułu kształcenia. Przekazanie informacji na temat pisania pracy naukowej, budowy pracy naukowej, przypisów do tekstu. Opracowanie części teoretycznej - struktury. Wstępne omówienie pełnej wersji pracy licencjackiej, bibliografia, załączniki, wnioski, podsumowanie oraz egzaminu dyplomowego. Wstępne opracowanie zagadnień metodologicznych, konstruowanie narzędzi badawczych. Konceptualizacja badań.

Pełny opis:

Zagadnienia teoretyczne z zakresu pedagogiki, pedagogiki społecznej, opiekuńczej oraz modułu kształcenia. Przekazanie informacji na temat pisania pracy naukowej, budowy pracy naukowej, przypisów do tekstu. Opracowanie części teoretycznej - struktury. Wstępne omówienie pełnej wersji pracy licencjackiej, bibliografia, załączniki, wnioski, podsumowanie oraz egzaminu dyplomowego. Wstępne opracowanie zagadnień metodologicznych, konstruowanie narzędzi badawczych. Konceptualizacja badań.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001; Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995; Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2000; Rubacha K., Metodologia badan nad edukacją, Warszawa 2008;Juszczyk S., Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Katowice 2013; Szlosek F., Badania, dojrzewanie, rozwój. Eksperyment i obserwacja w badaniach pedagogicznych, Radom 2007.

Literatura uzupełniająca:

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2001; Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa 2000; Żegnałek K., Metodologia badań dla autorów prac magisterskich i licencjackich z pedagogiki, Warszawa 2010; Żegnałek K., Metody i techniki stosowane w badaniach pedagogicznych, Warszawa 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 11 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Krajewska
Prowadzący grup: Beata Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

5 ECST

30 h - udział w seminarium

60 h - analiza literatury

60 h - przygotowanie pracy zaliczeniowej

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zagadnienia teoretyczne z zakresu pedagogiki, pedagogiki społecznej, opiekuńczej oraz modułu kształcenia. Przekazanie informacji na temat pisania pracy naukowej, budowy pracy naukowej, przypisów do tekstu. Opracowanie części teoretycznej - struktury. Wstępne omówienie pełnej wersji pracy licencjackiej, bibliografia, załączniki, wnioski, podsumowanie oraz egzaminu dyplomowego. Wstępne opracowanie zagadnień metodologicznych, konstruowanie narzędzi badawczych. Konceptualizacja badań.

Pełny opis:

Zagadnienia teoretyczne z zakresu pedagogiki, pedagogiki społecznej, opiekuńczej oraz modułu kształcenia. Przekazanie informacji na temat pisania pracy naukowej, budowy pracy naukowej, przypisów do tekstu. Opracowanie części teoretycznej - struktury. Wstępne omówienie pełnej wersji pracy licencjackiej, bibliografia, załączniki, wnioski, podsumowanie oraz egzaminu dyplomowego. Wstępne opracowanie zagadnień metodologicznych, konstruowanie narzędzi badawczych. Konceptualizacja badań.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001; Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995; Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2000; Rubacha K., Metodologia badan nad edukacją, Warszawa 2008;Juszczyk S., Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Katowice 2013; Szlosek F., Badania, dojrzewanie, rozwój. Eksperyment i obserwacja w badaniach pedagogicznych, Radom 2007.

Literatura uzupełniająca:

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2001; Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa 2000; Żegnałek K., Metodologia badań dla autorów prac magisterskich i licencjackich z pedagogiki, Warszawa 2010; Żegnałek K., Metody i techniki stosowane w badaniach pedagogicznych, Warszawa 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)