Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-SEM-LIC-3-BK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika, studia I stopnia:


NP1_W01, NP1_W02, NP1_W12,

NP1_U02, NP1_U06, NP1_K17

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu pedagogiki, pedagogiki społecznej, opiekuńczej oraz pedagogiki rodziny oraz metodologii badań pedagogicznych.

Skrócony opis:

Seminarium licencjackie pozwala na przygotowanie pracy licencjackiej. Student poznaje podstawowe zasady i wymagania przygotowania pracy licencjackiej w dyscyplinie pedagogika.

Pełny opis:

Seminarium licencjackie pozwala na przygotowanie pracy licencjackiej. Student poznaje podstawowe zasady i wymagania przygotowania pracy licencjackiej w dyscyplinie pedagogika. Następuje konceptualizacja i przeprowadzenie badań. Analiza ilościowa i jakościowa uzyskanego materiału badawczego. Opracowanie pełnej wersji pracy licencjackiej, bibliografia, załączniki, wnioski, podsumowanie. Przygotowanie do egzaminu dyplomowego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001; Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995; Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2000; Rubacha K., Metodologia badan nad edukacją, Warszawa 2008;Juszczyk S., Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Katowice 2013; Szlosek F., Badania, dojrzewanie, rozwój. Eksperyment i obserwacja w badaniach pedagogicznych, Radom 2007.

Literatura uzupełniająca:

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2001; Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa 2000; Żegnałek K., Metodologia badań dla autorów prac magisterskich i licencjackich z pedagogiki, Warszawa 2010; Żegnałek K., Metody i techniki stosowane w badaniach pedagogicznych, Warszawa 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1 - Student zna terminologię stosowaną w pedagogice i jej subdyscyplinach , metodologii badań pedagogicznych.

EK 2 - Ma elementarną wiedzę o projektowaniu i oprowadzeniu badań w pedagogice, w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych.

Umiejętności:

EK 3 - Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania, interpretowania i poznawania poprzez badania empiryczne problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych.

EK 4 - Potrafi wypowiadać się w mowie i piśmie, wykorzystując zasady pisania tekstu naukowego na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych.

EK 5 - Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie własnych badań.

Kompetencje:

EK 6 - Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych, poprzedzonych dokładnym poznaniem poprzez badania empiryczne.

EK 7 - Jest świadomy istnienia wymiaru etycznego w badaniach naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie przedstawionych fragmentów pracy - rozdział teoretyczny, metodologiczny, narzędzie(a) badawcze, rozdział analityczny, a w konsekwencji całej pracy.

3,0 - student w bardzo podstawowym stopniu przyswoił wiadomości z zakresu metodologii oraz związane z tematem pracy, wymaga pomocy w opracowaniu koncepcji badawczej i rozdziału teoretycznego.

3, 5 - student w stopniu dostatecznym porusza się w obszarze wiedzy dotyczącej specjalności, zagadnienia podejmowanego w pracy, metodologii badań, wymaga pomocy w projektowaniu badań i rozdziału teoretycznego.

4, 0 - student posiada zadowalający poziom wiedzy z zakresu metodologii badań pedagogicznych, jak również pisania pracy, poprawnie projektuje i prowadzi badania, n w stopniu dobrym , zadowalającym przygotowuje pracę.

4, 5 - student dobrze opanował zasady pisania pracy, zna terminologię niezbędną w opracowaniu części teoretycznej pracy oraz z zakresu metodologii, jest samodzielny w projektowaniu badań, ich prowadzeniu jak też przygotowaniu rozdziału teoretycznego i metodologicznego.

5, 0 - student doskonale opanował zasady pisania pracy, kryteria jakim odpowiada praca na kierunku pedagogika, prawidłowo stosuje terminologię z zakresu studiowanej specjalności jak i metodologii, samodzielnie projektuje badania, przeprowadza i przygotowuje rozdział teoretyczny oraz metodologiczny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Krajewska
Prowadzący grup: Beata Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w seminarium 30h

Samodzielna analiza materiałów źródłowych 60 h

Przygotowywanie pracy licencjackiej 60 h

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Seminarium licencjackie pozwala na przygotowanie pracy licencjackiej. Student poznaje podstawowe zasady i wymagania przygotowania pracy licencjackiej w dyscyplinie pedagogika.

Pełny opis:

Zagadnienia teoretyczne z zakresu pedagogiki, pedagogiki społecznej, opiekuńczej, pedagogiki rodziny. Informacje na temat pisania pracy naukowej. Budowa pracy naukowej. Przypisy do tekstu. Informacje na temat opracowania zagadnień metodologicznych, konstruowania narzędzi badawczych, przeprowadzenia badań i analizy statystycznej uzyskanych wyników. Opracowanie teoretyczne przedmiotu badań. Dopracowanie części teoretycznej. Opracowanie zagadnień metodologicznych, konstruowanie narzędzi badawczych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001; Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995; Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2000; Rubacha K., Metodologia badan nad edukacją, Warszawa 2008;Juszczyk S., Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Katowice 2013; Szlosek F., Badania, dojrzewanie, rozwój. Eksperyment i obserwacja w badaniach pedagogicznych, Radom 2007.

Literatura uzupełniająca:

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2001; Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa 2000; Żegnałek K., Metodologia badań dla autorów prac magisterskich i licencjackich z pedagogiki, Warszawa 2010; Żegnałek K., Metody i techniki stosowane w badaniach pedagogicznych, Warszawa 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Krajewska
Prowadzący grup: Beata Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w seminarium 30h

Samodzielna analiza materiałów źródłowych 30 h

Przygotowywanie pracy licencjackiej 60 h

Przygotowanie do egzaminu dyplomowego 30h

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Seminarium licencjackie pozwala na przygotowanie pracy licencjackiej. Student poznaje podstawowe zasady i wymagania przygotowania pracy licencjackiej w dyscyplinie pedagogika.

Pełny opis:

Ostateczna konceptualizacja i przeprowadzenie badań. Analiza ilościowa i jakościowa uzyskanego materiału badawczego. Opracowanie pełnej wersji pracy licencjackiej, bibliografia, załączniki, wnioski, podsumowanie. Przygotowanie do egzaminu dyplomowego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001; Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995; Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2000; Rubacha K., Metodologia badan nad edukacją, Warszawa 2008;Juszczyk S., Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Katowice 2013; Szlosek F., Badania, dojrzewanie, rozwój. Eksperyment i obserwacja w badaniach pedagogicznych, Radom 2007.

Literatura uzupełniająca:

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2001; Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa 2000; Żegnałek K., Metodologia badań dla autorów prac magisterskich i licencjackich z pedagogiki, Warszawa 2010; Żegnałek K., Metody i techniki stosowane w badaniach pedagogicznych, Warszawa 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Krajewska
Prowadzący grup: Beata Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Krajewska
Prowadzący grup: Beata Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)