Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-SEM21-KK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy: Seminarium II rok I st. - semestr 1
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku Pedagogika:

NP1_W01, NP1_W02,

NP1_W12, NP1_U02,

NP1_U06, NP1_K17

Skrócony opis:

Seminarium licencjackie poświęcone jest aspektom ogólnometodologicznym, warsztatowi badawczemu oraz organizacji pracy licencjackiej.

Celem seminarium jest przygotowanie studentów w ramach pracy indywidualnej i grupowej do realizacji projektu badawczego w formie pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Seminarium licencjackie poświęcone jest warstwie wstępnej, w której porusza się aktualność i istotność problematyki badawczej jak również motywację do podjęcia danej tematyki, warstwie teoretycznej, warstwie metodologicznej, w której określa się: zakres pracy wraz z celem i przedmiotem, teren badań wraz z grupą badawczą, problemy i hipotezy badawcze oraz metody, techniki i narzędzia badań oraz warstwie badawczej.

Ponadto, seminarium licencjackie poświęcone jest systematycznemu studiowaniu literatury przedmiotowej i metodologicznej.

Celem seminarium jest przygotowanie studentów w ramach pracy indywidualnej i grupowej do realizacji projektu badawczego w formie pracy licencjackiej.

Literatura:

Podstawowa:

1. Góralski A.: "Metody badań pedagogicznych w zarysie", Wydawnictwo APS, Warszawa 1999;

2. Pilch T.: "Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe", Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 2001;

3. Rubacha K.: "Metodologia badań nad edukacją", Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008;

4. Sztumski J.: "Wstęp do metod i technik badań społecznych", Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 2010.

Uzupełniająca:

1. Gnietecki J.: "Wstęp do metod badań w naukach pedagogicznych", Wydawnictwo Naukowe PTP, Poznań 2003;

2. Nowak S.: "Metodologia badań socjologicznych", PWN, Warszawa 1970;

3. Palka S (red.).: "Orientacje w metodologii badań pedagogicznych", Wydawnictwo UJ, Kraków 1998.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

NP1_W01, NP1_W02, NP1_W12, - student ma podstawową wiedzę na temat terminologii i specyfiki przedmiotowej, metodologicznej i badawczej w pedagogice oraz posiada wiedzę o jej miejscu w systemie nauk i powiązaniu z innymi dyscyplinami naukowymi;

Umiejętności:

NP1_U02, NP1_U06 - student potrafi analizować i interpretować podstawowe problemy pedagogiczne wykorzystując podstawową wiedzę teoretyczną oraz potrafi planować i prowadzić proste badania pedagogiczne wraz z opracowywaniem wyników i konstruowaniem wniosków.

Kompetencje społeczne

NP1_K17 - student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie problematyki badawczej i jest gotowy do prowadzenia badań zgodnie z dyrektywami metodologicznymi.

150 h [150 : 30(25)=5], 5 ECTS

- udział w seminarium: 30 h

- poszukiwanie literatury przedmiotowej i metodologicznej, jej krytyczna analiza i udokumentowane studiowanie: 30 h

- systematyczna, stopniowa praca nad pełną wersją rozprawy licencjackiej: 85 h

- konsultacje: 5 h

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

NP1_W01, NP1_W02, NP1_W12, - student ma podstawową wiedzę na temat terminologii i specyfiki przedmiotowej, metodologicznej i badawczej w pedagogice oraz posiada wiedzę o jej miejscu w systemie nauk i powiązaniu z innymi dyscyplinami naukowymi;

- na ocenę 3,0 - student ma podstawową wiedzę na temat terminologii, specyfiki przedmiotowej, metodologicznej i badawczej w pedagogice oraz posiada wiedzę o jej miejscu w systemie nauk i powiązaniu z innymi dyscyplinami naukowymi - korzysta z niepełnego zasobu literatury obowiązkowej;

- na ocenę 3,5 - student ma podstawową wiedzę na temat terminologii, specyfiki przedmiotowej, metodologicznej i badawczej w pedagogice oraz posiada wiedzę o jej miejscu w systemie nauk i powiązaniu z innymi dyscyplinami naukowymi - korzysta z literatury obowiązkowej;

- na ocenę 4,0 - student ma szczegółową wiedzę na temat terminologii, specyfiki przedmiotowej, metodologicznej i badawczej w pedagogice oraz posiada wiedzę o jej miejscu w systemie nauk i powiązaniu z innymi dyscyplinami naukowymi - korzysta z literatury obowiązkowej i z samodzielnie wyszukanych źródeł naukowych; ma wiedzę na temat aktualnych orientacji i strategii praktykowanych w badaniach naukowych;

- na ocenę 4,5 - student ma szczegółową wiedzę na temat terminologii, specyfiki przedmiotowej, metodologicznej i badawczej w pedagogice oraz posiada wiedzę o jej miejscu w systemie nauk i powiązaniu z innymi dyscyplinami naukowymi - korzysta z literatury obowiązkowej i z samodzielnie wyszukanych źródeł naukowych; ma wiedzę na temat aktualnych orientacji i strategii praktykowanych w badaniach naukowych; zna i rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia działań badawczych;

- na ocenę 5,0 - student ma szczegółową wiedzę na temat terminologii, specyfiki przedmiotowej, metodologicznej i badawczej w pedagogice oraz posiada wiedzę o jej miejscu w systemie nauk i powiązaniu z innymi dyscyplinami naukowymi - korzysta z literatury obowiązkowej i z samodzielnie wyszukanych źródeł naukowych; ma wiedzę na temat aktualnych orientacji i strategii praktykowanych w badaniach naukowych; zna i rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia działań badawczych oraz podaje stosowne przykłady odwołując się do badań własnych.

Umiejętności:

NP1_U02, NP1_U06 - student potrafi analizować i interpretować podstawowe problemy pedagogiczne wykorzystując podstawową wiedzę teoretyczną oraz potrafi planować i prowadzić proste badania pedagogiczne wraz z opracowywaniem wyników i konstruowaniem wniosków;

- na ocenę 3,0 - student potrafi w sposób ogólny analizować i interpretować podstawowe problemy pedagogiczne wykorzystując podstawową wiedzę teoretyczną oraz potrafi w sposób ogólny planować i prowadzić proste badania pedagogiczne wraz z opracowywaniem wyników i konstruowaniem wniosków;

- na ocenę 3,5 - student potrafi w sposób ogólny analizować i interpretować podstawowe problemy pedagogiczne wykorzystując podstawową wiedzę teoretyczną oraz potrafi w sposób ogólny planować i prowadzić proste badania pedagogiczne wraz z opracowywaniem wyników, konstruowaniem wniosków i właściwą ich prezentacją;

- na ocenę 4,0 - student potrafi w sposób szczegółowy analizować i interpretować podstawowe problemy pedagogiczne wykorzystując podstawową wiedzę teoretyczną oraz potrafi w sposób szczegółowy planować i prowadzić proste badania pedagogiczne wraz z opracowywaniem wyników, konstruowaniem wniosków i właściwą ich prezentacją;

- na ocenę 4,5 - student potrafi w sposób szczegółowy analizować i interpretować złożone problemy pedagogiczne wykorzystując szczegółową wiedzę teoretyczną oraz potrafi w sposób szczegółowy planować i prowadzić proste badania pedagogiczne wraz z opracowywaniem wyników, konstruowaniem wniosków i właściwą ich prezentacją;

- na ocenę 5,0 - student potrafi w sposób szczegółowy analizować i interpretować złożone problemy pedagogiczne wykorzystując szczegółową wiedzę teoretyczną oraz potrafi w sposób szczegółowy planować i prowadzić proste badania pedagogiczne wraz z opracowywaniem wyników, konstruowaniem wniosków i właściwą ich prezentacją; student potrafi dokonywać modyfikacji tych badań i ustalać dalszy ich przebieg.

Kompetencje społeczne:

NP1_K17 - student jest gotowy do prowadzenia badań zgodnie z dyrektywami metodologicznymi;

- na ocenę 3,0 - student jest gotowy do prowadzenia badań zgodnie z narzuconymi mu dyrektywami metodologicznymi;

- na ocenę 3,5 - student jest gotowy do prowadzenia badań zgodnie z samodzielnie dobranymi, ogólnymi dyrektywami metodologicznymi;

- na ocenę 4,0 - student jest gotowy do prowadzenia badań zgodnie z samodzielnie dobranymi, szczegółowymi dyrektywami metodologicznymi;

- na ocenę 4,5 - student jest gotowy do modyfikowania prowadzonych badań zgodnie z samodzielnie dobranymi, szczegółowymi dyrektywami metodologicznymi;

- na ocenę 5,0 - student jest gotowy do modyfikowania prowadzonych badań zgodnie z samodzielnie dobranymi, szczegółowymi dyrektywami metodologicznymi, wyrażając krytyczną ocenę na temat ich rzetelności.

Na ocenę końcową składają się:

1. Obowiązkowa obecność na seminarium.

2. Systematyka pracy nad rozprawą licencjacką i terminowa prezentacja jej fragmentów.

3. Opracowanie i złożenie pełnej pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Krawiecka
Prowadzący grup: Kinga Krawiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studentów w ramach pracy indywidualnej i grupowej do realizacji projektu badawczego w formie pracy licencjackiej poprzez rzetelne i pełne opracowanie jej koncepcji.

Pełny opis:

W I semestrze seminarium licencjackie poświęcone jest warstwie wstępnej, w której porusza się aktualność i istotność problematyki badawczej, jak również motywację do podjęcia danej tematyki; warstwie metodologicznej, w której określa się: zakres pracy wraz z celem i przedmiotem, teren badań wraz z grupą badawczą, problemy i hipotezy badawcze, metody, techniki i narzędzia badań oraz szkic narzędzia badawczego; warstwie teoretycznej, w której konstruuje się plan rozdziałów teoretycznych pracy licencjackiej.

Ponadto, seminarium licencjackie poświęcone jest systematycznemu studiowaniu literatury przedmiotowej i metodologicznej.

Celem seminarium jest przygotowanie studentów w ramach pracy indywidualnej i grupowej do realizacji projektu badawczego w formie pracy licencjackiej poprzez rzetelne i pełne opracowanie jej koncepcji.

Literatura:

Podstawowa:

1. Góralski A.: "Metody badań pedagogicznych w zarysie", Wydawnictwo APS, Warszawa 1999;

2. Pilch T.: "Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe", Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 2001;

3. Rubacha K.: "Metodologia badań nad edukacją", Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008;

4. Sztumski J.: "Wstęp do metod i technik badań społecznych", Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 2010.

Uzupełniająca:

1. Gnietecki J.: "Wstęp do metod badań w naukach pedagogicznych", Wydawnictwo Naukowe PTP, Poznań 2003;

2. Nowak S.: "Metodologia badań socjologicznych", PWN, Warszawa 1970;

3. Palka S (red.).: "Orientacje w metodologii badań pedagogicznych", Wydawnictwo UJ, Kraków 1998.

Wymagania wstępne:

Wiedza i umiejętności z zakresu metodologii i statystyki.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)