Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-SLIC-PBG21
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:


W_01, W_02, W_12

U_02, U_05, U_25

K_01, K_06, K_11

Skrócony opis:

Seminarium licencjackie obejmuje przygotowanie koncepcji pracy licencjackiej, sformułowanie tematu, analizę literatury przedmiotu, operacjonalizację badań, postawienie problemówi hipotez, weryfikację w toku postępowania badawczego, oraz opis wyników badań, wnioski i sfinalizowanie pracy licencjackiej.

Pełny opis:

W trakcie seminarium studenci uczą się jak napisać koncepcję pracy badawczej, sformułować temat, wprowadzić i zdefiniować podstawowe pojęcia, jak dobrać zmienne i wskaźniki.

Analizują literaturę z zakresu przedmiotu badań.

W ramach konceptualizacji pracy stawiają problemy badawcze i hipotezy robocze, a także dobierają metody i narzędzia, oraz konstruują narzędzia, by przeprowadzić postępowanie badawcze.

Przeprowadzają analizy zebranego materiału, a także jego prezentację graficzną.

Wyciągają wnioski końcowe, by sfinalizować pracę licencjacką.

Literatura:

T. Bauman, T. Pilch, red., Zasady badań pedagogicznych

W. Zaczyński, Praca badawcza nauczyciela

M. Łobocki, Metody badań pedagogicznych

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce

Pedagogika, pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego

Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, pod red. T. Pilcha

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Ek 1. Zastosowanie wiedzy z metodologii badań w praktyce

Ek 2. Umiejętność sformułowania tematu, doboru zmiennych i wskaźników

Ek 3. Konceptualizacja badań

Ek 4. Umiejętność postawienia problemów i hipotez

Ek 5. Operacjonalizacja badań

Ek 6. Realizacja badań i wnioski końcowe

3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

2 - brak pracy licencjackiej

3 - praca przyjęta, ale na niskim poziomie analizy

4 - praca na dobrym poziomie,z rozwiniętym wnioskowaniem

5 - praca bardzo dobra metodologicznie, z pogłębioną analizą przedmiotu badań

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Galas
Prowadzący grup: Barbara Galas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)