Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-SO-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia ogólna
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika, studia I stopnia:


NP1_W06, NP1_W07, NP1_U01,

NP1_K03

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami socjologii ogólnej jako dyscypliny, jej podstawowymi pojęciami, teoriami, trendami rozwojowymi i problematyką badawczą.

Pełny opis:

Treści przedmiotowe:

Socjologia ogólna jako dyscyplina nauk społecznych

Związki socjologii z innymi naukami społecznymi

Struktura subdyscyplin socjologicznych

Związki tych subdyscyplin z naukami o edukacji

Warsztat badawczy socjologii i problematyka badań

Podstawowe pojęcia socjologii

Współczesne teorie socjologiczne

Przemiany społeczeństwa i rodziny w epoce agrarnej, przemysłowej i współcześnie

Transformacja pracy i zatrudnienia a edukacja

Przemiany społeczno-kulturowe a poczucie tożsamości

Młoda generacja wobec zmian

Literatura:

Barbara Szacka - Wprowadzenie do socjologii. Podręcznik akademicki.

Zbigniew Tyszka - Przemiany rodziny współczesnej

Antonina Kłoskowska - Kultury narodowe u korzeni

Mirosława Marody, Anna Giza - Przemiany więzi społecznych

Mirosław M. Szymański - Krótkie wykłady z socjologii edukacji

Barbara Galas - Anomia, lęk, pragmatyzm vs patriotyzm. Młoda generacja wobec zmian

Krystyna Szafraniec red. - Młodzi 2011, Młodzi 2018

Jonatan Turner - Socjologia

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna podstawowe pojęcia socjologii ogólnej

Zna podstawowe teorie socjologiczne

Wie, jakie są metody badań socjologicznych

Rozumie istotę procesów i zmian społecznych

Potrafi pokazać związki między przemianami społeczeństwa i rodziny

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się egzaminem.

Kryteria oceny:

niedostateczna wiedza z przedmiotu - 2

wiedza na poziomie minimum - 3

wiedza i rozumienie zjawisk społecznych - 4

wiedza i umiejętność ukazywania zależności między zjawiskami - 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Galas
Prowadzący grup: Barbara Galas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Galas
Prowadzący grup: Barbara Galas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)