Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-SOO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia ogólna
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia


W_01, W_02, W_03, W_04,


U_01, U_02, U_03, U_05


K_01, K_02, K_03, K_05

Skrócony opis:

Socjologia ogólna to przedmiot wprowadzający studenta w podstawową wiedzę z zakresu tej dyscypliny. Celem zajęć jest poznanie podstawowych pojęć socjologii, struktury subdyscyplin socjologicznych, a także warsztatu badawczego socjologii. Studenci zapoznają się także z problematyką poszczególnych subdyscyplin, a więc socjologią rodziny, przemianami społeczeństwa i rodziny, socjologią kultury, edukacji, religii, a także problematyką zmiany społecznej i globalizacji.

Pełny opis:

Na wykładach z socjologii ogólnej studenci zapoznają się z podstawami tej dyscypliny. Poznają miejsce socjologii wśród innych nauk społecznych, relacje między socjologią, psychologią i pedagogiką.

Poznają podstawowe pojęcia socjologii, takie jak społeczeństwo, naród, państwo, instytucje, rodzina, socjalizacja, kultura, religia, tożsamość kulturowa, grupa społeczna, struktura społeczna, zmiana społeczna.

Uczą się specyfiki badań społecznych i ich granic etycznych.

Analizują przemiany społeczeństwa i rodziny w różnych epokach historycznych: przedindustrialnej, epoce społeczeństwa przemysłowego i współcześnie.

Analizują przemiany edukacji w warunkach zmian społecznych i kulturowych.

Poznają trendy i kierunki przemian społecznych w warunkach szybko postępującej globalizacji.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

3 ECTS

wykład 30 godzin = 1 ECTS

studiowanie literatury i egzamin - 50 godzin - 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie eseju o przemianach społeczeństwa i rodziny.

Kryteria oceniania:

rozwinięty esej, ze zrozumieniem zależności między tymi przemianami - 5

standardowy esej, poprawnie ukazujący te zależności - 4

esej w formie słabo rozwiniętej - 3

brak poprawnego eseju - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 58 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Galas
Prowadzący grup: Barbara Galas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 52 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Galas
Prowadzący grup: Barbara Galas
Strona przedmiotu: http://www.kod:jb3lhdy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)