Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne tendencje w systemie opieki i wsparcia dziecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-SOWD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne tendencje w systemie opieki i wsparcia dziecka
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika, studia II stopnia:


NP2_W14; NP2_W12;

NP2_U08; NP2_K10

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu pedagogiki opiekuńczej i społecznej.

Skrócony opis:

Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami z zakresu opieki oraz wsparcia społecznego. Wskazanie na znaczenie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w życiu dziecka oraz istotę pieczy zastępczej jako formę wsparcia dziecka i opieki nad nim. Omówienie podstawowych regulacji prawnych z zakresu opieki, wsparcia, pomocy psychologiczno - pedagogicznej i pieczy zastępczej.

Pełny opis:

Podczas wykładu omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Opieka międzyludzka jak zadanie całożyciowe.

2. Wsparcie jako ważna zadanie i relacja życia społecznego.

3. Sytuacje w życiu dziecka wymagające wsparcia.

4. Programy wsparcia dziecka i jego rodziny.

5. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w procesie opieki i wsparcia dziecka.

6. Piecza zastępcza nad dzieckiem jako forma opieki nad nim i wsparcia.

7. Zasada dobra dziecka w procesie opieki i wsparcia.

8. Wsparcie dziecka i rodziny uregulowane w różnych aktach prawnych - ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustaw o pomocy społecznej, ustaw o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

9. Niedostosowanie społeczne, wykluczenie społeczne jako konsekwencje braku wsparcia i opieki nad dzieckiem.

Literatura:

G. Gajewska, Współczesne tendencje, problemy i wyzwania w opiece i wychowaniu. teoria, metodyka i praktyka w opinii studentów. Teoria, metodyka i praktyka Kraków 2020; Współczesne kierunki w opiece nad dziećmi. Wybór tekstów, red. Zofia W. Stelmaszuk, Warszawa 1999; Opieka i wsparcie jako zadanie całożyciowe. Studia z pedagogiki opiekuńczej, red. Cz. Kustra, M. Fopka – Kowalczyk, A. Bandura, Toruń 2017; Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; G. Gajewska, Wsparcie dziecka w rozwoju, Konteksty opieki i edukacji, Zielona Góra 2009; Brągiel J., Badora S., Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej , Opole 2005; B. Krajewska, Instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Zagadnienia podstawowe, Kraków 2009; M. Winiarski, Wsparcie społeczne wobec wyzwań współczesności (w:) Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej, pod red. W. Danilewicz, Warszawa 2009; Edukacja a włączenie społeczne, pod red. T. Biernata, J. A. Malinowskiego, Toruń 2013;R. M. Ilnicka, Środowiskowy kontekst niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, Toruń 2008; Skazani na wykluczenie, pod red. M. Orłowskiej, Warszawa 2005; Dziecko i rodzina, Społeczne powinności opieki i wychowania, pod red. U. Grucy - Miąsik, Rzeszów 2007; Pomoc dzieciom zagrożonym patologią środowiska rodzinnego i lokalnego, pod red. M. John - Borys, Katowice 1997; Dziecko zagrożone wykluczeniem, pod red. K. Biel, J. Kusztal, Kraków 2011; Patologie społeczne. Praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych, pod red. J. Bubiło, T. Guz, D. Krukowska - Bubiło, Lublin 2012; U. Świętochowska, Patologie współczesnej cywilizacji, Toruń 2010; Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, pod red. T. Sołtysiak, J. Sudar - Malukiewicz, Bydgoszcz 2003.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EU1 - Studenta zna pojęcia wsparcie społeczne, opieka, pomoc psychologiczno - pedagogiczna, piecza zastępcza.

EU2 - Student zna założenia wsparcia, pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec dzieci, które doświadczają różnych trudności w rozwoju i funkcjonowaniu społecznym oraz posiadają zróżnicowane potrzeby edukacyjne, opiekuńcze i wychowawcze.

EU 3 - Student zna teorię dotyczącą zagadnień z zakresu pedagogiki opiekuńczej, obejmującą podstawy prawne opieki i wsparcia, pieczy zastępczej.

EU 4 - Student potrafi nawiązywać współpracę z otoczeniem, rozwiązywać problemy dzieci i młodzieży w obszarze opieki i wsparcia.

EU 5 - Student korzysta z technologii informacyjnej w pracy pedagogicznej, samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością zawodową.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne - kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 31 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Krajewska
Prowadzący grup: Beata Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

15 h - udział w zajęciach

15 h - przygotowanie do zaliczenia

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami z zakresu opieki oraz wsparcia społecznego. Wskazanie na znaczenie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w życiu dziecka oraz istotę pieczy zastępczej jako formę wsparcia dziecka i opieki nad nim. Omówienie podstawowych regulacji prawnych z zakresu opieki, wsparcia, pomocy psychologiczno - pedagogicznej i pieczy zastępczej.

Pełny opis:

Podczas wykładu omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Opieka międzyludzka jak zadanie całożyciowe.

2. Wsparcie jako ważna zadanie i relacja życia społecznego.

3. Sytuacje w życiu dziecka wymagające wsparcia.

4. Programy wsparcia dziecka i jego rodziny.

5. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w procesie opieki i wsparcia dziecka.

6. Piecza zastępcza nad dzieckiem jako forma opieki nad nim i wsparcia.

7. Zasada dobra dziecka w procesie opieki i wsparcia.

8. Wsparcie dziecka i rodziny uregulowane w różnych aktach prawnych - ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustaw o pomocy społecznej, ustaw o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

9. Niedostosowanie społeczne, wykluczenie społeczne jako konsekwencje braku wsparcia i opieki nad dzieckiem.

Literatura:

G. Gajewska, Współczesne tendencje, problemy i wyzwania w opiece i wychowaniu. teoria, metodyka i praktyka w opinii studentów. Teoria, metodyka i praktyka Kraków 2020; Współczesne kierunki w opiece nad dziećmi. Wybór tekstów, red. Zofia W. Stelmaszuk, Warszawa 1999; Opieka i wsparcie jako zadanie całożyciowe. Studia z pedagogiki opiekuńczej, red. Cz. Kustra, M. Fopka – Kowalczyk, A. Bandura, Toruń 2017; Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; G. Gajewska, Wsparcie dziecka w rozwoju, Konteksty opieki i edukacji, Zielona Góra 2009; Brągiel J., Badora S., Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej , Opole 2005; B. Krajewska, Instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Zagadnienia podstawowe, Kraków 2009; M. Winiarski, Wsparcie społeczne wobec wyzwań współczesności (w:) Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej, pod red. W. Danilewicz, Warszawa 2009; Edukacja a włączenie społeczne, pod red. T. Biernata, J. A. Malinowskiego, Toruń 2013;R. M. Ilnicka, Środowiskowy kontekst niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, Toruń 2008; Skazani na wykluczenie, pod red. M. Orłowskiej, Warszawa 2005; Dziecko i rodzina, Społeczne powinności opieki i wychowania, pod red. U. Grucy - Miąsik, Rzeszów 2007;

Literaura uzupełniająca

Pomoc dzieciom zagrożonym patologią środowiska rodzinnego i lokalnego, pod red. M. John - Borys, Katowice 1997; Dziecko zagrożone wykluczeniem, pod red. K. Biel, J. Kusztal, Kraków 2011; Patologie społeczne. Praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych, pod red. J. Bubiło, T. Guz, D. Krukowska - Bubiło, Lublin 2012; U. Świętochowska, Patologie współczesnej cywilizacji, Toruń 2010; Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, pod red. T. Sołtysiak, J. Sudar - Malukiewicz, Bydgoszcz 2003.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)