Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka dla pedagogów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-STAT-21
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka dla pedagogów
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NP1_W12, NP1_W21, NP1_U06,

NP1_U16, NP1_K15, NP1_K17

Wymagania wstępne:

Matematyka - podstawy, Excel - podstawy

Skrócony opis:

Przedmiot na poziomie podstawowym wprowadza elementy statystyki opisowej oraz podstawy obsługi programu IBM SPSS/PASW statistics.

Głównym celem przedmiotu jest przedstawienie zastosowania podstawowych procedur statystycznych w praktyce, jak m.in. współzależności, dynamika oraz estymacja danych. Przedmiot ma za zadanie przygotowanie studentów do wykonywania analizy statystycznej oraz interpretacji danych pochodzących z badań sondażowych z wykorzystanie programu IBM SPSS

Pełny opis:

Prowadzone zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z możliwościami metod statystycznych w badaniach pedagogicznych w wykorzystanie pakietu IBM SPSS/PASW Statistics

1. Zajęcia organizacyjne

2. Zajęcia wprowadzające: metody statystyczne w pedagogice/edytory IBM/SPSS

3. Przygotowanie danych do analizy: zarządzanie zbiorami danych

4. Przygotowanie danych do analizy: przekształcanie danych

5. Statystyka opisowa: miary tendencji centralnej

6. Statystyka opisowa: Miary rozproszenia

7. Tabele zależności

8. Testy chi-kwadrat

9. Statystyka indukcyjna

10. Testy parametryczne

11. Korelacje

12. Indexy

13. Wybór wielokrotny

14. Wielkość próby

15. Powtórzenie

Literatura:

Literatura podstawowa:

Nawojczyk M., 2002, Przewodnik po statystyce dla socjologów, SPSS Polska, Kraków.

Górniak Jarosław, J. Wachnicki, 2004, Pierwsze kroki w analizie danych, SPSS Polska, Kraków.

Bedyńska, Sylwia; Brzezicka, Aneta (red.), Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii, SWPS ACADEMICA, Warszawa 2007.

Bedyńska, Sylwia; Brzezicka, Aneta (red.), Statystyczny drogowskaz 2. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii, SWPS ACADEMICA, Warszawa 2013.

Krajewska A., Statystyka dla pedagogów: wybrane zagadnienia. Trans Humana, Białystok 2001.

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Warszawa 1999.

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa, 2004.

Denzin H.K., Lincoln Y.S., Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks, Sage 1994.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

Student zna podstawowe pojęcia statystyczne (m.in. schemat badania i jego rodzaje, zmienne i ich klasyfikacje, pomiar i rodzaje skal pomiarowych)

Student potrafi wymienić i scharakteryzować poszczególne etapy badań pedagogicznych.

Student potrafi wymienić i zdefiniować podstawowe statystyki opisowe (miary tendencji centralnej, miary rozproszenia, miary kształtu rozkładu).

Student potrafi wymienić podstawowe testy statystyczne, podaje ich hipotezy (zerowe i alternatywne) oraz założenia.

UMIEJĘTNOŚCI

Student wie, jak wprowadzić dane do programu IBM SPSS Statistics.

Student potrafi obliczyć i zinterpretować podstawowe statystyki opisowe z wykorzystaniem programu IBM SPSS Statistics.

Student dokonuje graficznej prezentacji zmiennych za pomocą programu IBM SPSS Statistics.

Student wykonuje prostą, jak i bardziej złożoną analizę danych przy zastosowaniu podstawowych testów statystycznych w programie IBM SPSS Statistics.

Student potrafi prawidłowo opisać uzyskane wyniki, jak i dokonać ich interpretacji.

KOMPETENCJE

Student dokonuje syntezy zebranych w badaniu informacji, umie poddać je krytycznej analizie i spójnie zaprezentować.

Student potrafi podjąć właściwe decyzje w kwestii określania poziomu pomiaru zmiennych i doboru odpowiednich testów do ich analizy.

Planowany godzinowy nakład pracy studenta (rozliczenie punktów ECTS): (1 ECTS=25-30 godz)

AKTYWNOŚĆ STUDENTA/NAKŁAD PRACY STUDENTA W GODZ.

Udział w ćwiczeniach: 30h

Przygotowanie się do zaliczenia :16h

Praca indywidualna: 15h

Konsultacje: 2h

SUMA GODZIN: 63h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania

Obecność na zajęciach - możliwa jedna nieobecność;

Egzamin w formie testowej;

Kolokwia, praca samodzielna jak i w grupach

70% praca pisemna

20% aktywność i uczestnictwo w zajęciach, praca w grupach

10% obecność

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wróblewska-Skrzek
Prowadzący grup: Joanna Wróblewska-Skrzek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

lanowany godzinowy nakład pracy studenta (rozliczenie punktów ECTS): (1 ECTS=25-30 godz)

AKTYWNOŚĆ STUDENTA/NAKŁAD PRACY STUDENTA W GODZ.

Udział w ćwiczeniach: 30h

Przygotowanie się do zaliczenia :16h

Praca indywidualna: 15h

Konsultacje: 2h

SUMA GODZIN: 63h


Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot na poziomie podstawowym wprowadza elementy statystyki opisowej oraz podstawy obsługi programu IBM SPSS/PASW statistics.

Głównym celem przedmiotu jest przedstawienie zastosowania podstawowych procedur statystycznych w praktyce, jak m.in. współzależności, dynamika oraz estymacja danych. Przedmiot ma za zadanie przygotowanie studentów do wykonywania analizy statystycznej oraz interpretacji danych pochodzących z badań sondażowych z wykorzystanie programu IBM SPSS.

Pełny opis:

Prowadzone zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z możliwościami metod statystycznych w badaniach pedagogicznych w wykorzystanie pakietu IBM SPSS/PASW Statistics

1. Zajęcia organizacyjne

2. Zajęcia wprowadzające: metody statystyczne w pedagogice/edytory IBM/SPSS

3. Przygotowanie danych do analizy: zarządzanie zbiorami danych

4. Przygotowanie danych do analizy: przekształcanie danych

5. Statystyka opisowa: miary tendencji centralnej

6. Statystyka opisowa: Miary rozproszenia

7. Tabele zależności

8. Testy chi-kwadrat

9. Statystyka indukcyjna

10. Testy parametryczne

11. Korelacje

12. Indexy

13. Wybór wielokrotny

14. Wielkość próby

15. Powtórzenie

Literatura:

Literatura podstawowa:

Nawojczyk M., 2002, Przewodnik po statystyce dla socjologów, SPSS Polska, Kraków.

Górniak Jarosław, J. Wachnicki, 2004, Pierwsze kroki w analizie danych, SPSS Polska, Kraków.

Bedyńska, Sylwia; Brzezicka, Aneta (red.), Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii, SWPS ACADEMICA, Warszawa 2007.

Bedyńska, Sylwia; Brzezicka, Aneta (red.), Statystyczny drogowskaz 2. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii, SWPS ACADEMICA, Warszawa 2013.

Krajewska A., Statystyka dla pedagogów: wybrane zagadnienia. Trans Humana, Białystok 2001.

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Warszawa 1999.

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa, 2004.

Denzin H.K., Lincoln Y.S., Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks, Sage 1994.

Wymagania wstępne:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)