Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia zmian społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-SZS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia zmian społecznych
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NP2_W01, NP2_W08, NP2_W13

NP2_U01, NP2_U02, NP2_U17

NP2_K01, NP2_K08, NP2_K05


Skrócony opis:

Socjologia zmian społecznych to wykład dla studentów mających już za sobą podstawowy kurs z socjologii ogólnej. Celem przedmiotu jest wprowadzenie do nowej subdyscypliny, jaką jest socjologia zmian społecznych, a także ukazanie procesów, kierunków i mechanizmów przemian społecznych na przełomie rodzącej się nowej epoki. Epoki globalnej, postindustrialnej, informacyjnej, transkulturowej.

Pełny opis:

Wykład Socjologia zmian społecznych na ostatnim roku studiów II stopnia, przeznaczony jest dla studentów mających już za sobą wykłady z socjologii ogólnej i innych jej subdyscyplin, takich jak socjologia rodziny, edukacji, pracy.

Celem tych zajęć jest wprowadzenie studentów w obszar nowej subdyscypliny, jaką jest socjologia zmian społecznych, między innymi na podstawie podręcznika Piotra Sztompki pod tym samym tytułem.

Kolejnym celem zajęć jest próba pokazania dyskursów: Giddensa, Castellsa i Becka, z różnej strony analizujących mechanizmy przemian społecznych współczesnego świata na przełomie nowej epoki. Epoki globalnej, postindustrialnej, cyfrowej, transkulturowej.

Spróbujemy także prześledzić etapy zmiany społecznej w Polsce, oraz ich aspekty ekonomiczne, społeczne, mentalne, kulturowe, by zrozumieć zachodzące u nas przemiany mentalności i ich implikacje dla edukacji.

Literatura:

P. Sztompka: Socjologia zmian społecznych. Kraków 2005.

P. Sztompka red.: Imponderabilia wielkiej zmiany. Warszawa-Kraków 1999.

A. Giddens: Nowoczesność i tożsamość.,Warszawa 2001.

A. Giddens: Europa w epoce globalnej. Warszawa 2009.

M. Castells: Społeczeństwo sieci. Warszawa 2011, Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze internetu. Warszawa 2013.

U. Beck: Społeczeństwo ryzyka. Warszawa 2002, Społeczeństwo światowego ryzyka. Warszawa 2012.

J. Koralewicz: Autorytaryzm, lęk, konformizm. Analiza społeczeństwa polskiego końca lat siedemdziesiątych. Warszawa 2008. Wyd. II.

B. Galas: Anomia, lęk, pragmatyzm vs patriotyzm. Młoda generacja wobec zmian. Warszawa 2013.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

2 punkty ECTS.

Wykład - 30 godz.

Konsultacje - 5 godz.

Przygotowanie prezentacji/eseju - 20 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 55 godz.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu - esej w formie pisemnej lub prezentacja.

Kryteria oceniania:

Podstawowa wiedza z obszaru zmiany społecznej - dst.

Rozumienie procesów i mechanizmów zmian społecznych - db

Umiejętność antycypowania i kreowania nowych idei, ruchów i kierunków dalszych przemian - bdb

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Galas
Prowadzący grup: Barbara Galas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Galas
Prowadzący grup: Barbara Galas
Strona przedmiotu: http://www.kod:fg97xqe
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)