Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoretyczne podstawy wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-TPWY-CW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoretyczne podstawy wychowania
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika, studia I stopnia:


NP1_W09, NP1_W13, NP1_U08,

NP1_U14, NP1_K05

Wymagania wstępne:

Pozytywna ocena z przedmiotu kształcenia, który jest realizowany w semestrze zimowym 2023/2024: historia wychowania.

Skrócony opis:

Ćwiczenia akademickie w semestrze letnim 2023/2024 są realizowane w formacie stacjonarnym na WNP UKSW (15 godzin dydaktycznych).

Wykład z teoretycznych podstaw wychowania prowadzi ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Chrobak, ćwiczenia akademickie z teoretycznych podstaw wychowania w semestrze letnim 2023/2024 realizuje prof. UKSW dr hab. Edyta Wolter.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń akademickich z teoretycznych podstaw wychowania jest przekazanie wiedzy o powiązaniach badań naukowych w zakresie teorii wychowania z pozostałymi subdyscyplinami pedagogicznymi oraz humanistycznymi i społecznymi dyscyplinami naukowymi; wyjaśnienie problemów wychowawczych w kontekście różnorodnych koncepcji teoretycznych, wskazanie kulturowych uwarunkowań procesu wychowania; projektowanie twórczych rozwiązań poszczególnych problemów wychowawczych na tle uwarunkowań społeczno-kulturowych społeczeństw żyjących w „globalnej wiosce” ogólnej tendencji kultury ponowoczesnej. A także przygotowanie studentów do twórczej samorealizacji zawodowej i edukacji ustawicznej.

METODY KSZTAŁCENIA: praca z książką, dyskusja, pogadanka, brainstorming.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

Student posiada wiedzę dotyczącą teorii wychowania jako subdyscypliny pedagogicznej, definiuje pojęcia dotyczące procesu wychowania, posiada wiedzę w zakresie społeczno-kulturowych podstaw wychowania, opisuje i przeprowadza analizę dziedzin wychowania, rozumie oraz rozróżnia koncepcje wychowania i wie, że wartości są źródłem procesu wychowania, stanowienia celów i kształtowania postaw; zna podstawowe środowiska wychowawcze (ich specyfikę i procesy w nich zachodzące) oraz metody i techniki oddziaływań wychowawczych, posiada wiedzę na temat etyki zawodowej.

UMIEJĘTNOŚCI:

Student umie formułować problemy i przekładać je na praktyczne zadania / umie wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizowania i interpretowania określonych sytuacji wychowawczych, takich jak np. zaprojektowanie procesu wychowania i zastosowanie metod i technik oddziaływań wychowawczych, z uwzględnieniem sytuacji wykazujących nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży; potrafi kształtować sferę emocjonalno-wolitywną osobowości, wzmacniać poczucie tożsamości wychowanka i wiarę w jego niepowtarzalny potencjał rozwojowy w efektywnym współdziałaniu w zespole, a także poczucie przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionalnego oraz społeczności w skali narodowej, państwowej, europejskiej; potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, pracować w zespole, określić plan własnego rozwoju zawodowego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Student pracuje nad sobą i jest przygotowany do podmiotowego traktowania wychowanków i ich rodziców (partnerów interakcji wychowawczej); jest kreatywny w procesie kształtowania pożądanych postaw, przede wszystkim intra- oraz interpersonalnych („dialog” osobisty i wspólnotowy); jest wrażliwy na realizowanie zdrowego stylu życia i zasad moralnych; jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania zrównoważonych działań wychowawczych; jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych aktywności na rzecz podnoszenia jakości pracy instytucji wychowania (np. rodzina, przedszkole, szkoła).

Metody i kryteria oceniania:

Osiągnięcie efektów kształcenia w semestrze letnim 2023/2024 jest warunkiem uzyskania końcowej oceny pozytywnej z ćwiczeń akademickich w zakresie teoretycznych podstaw wychowania - na podstawie czynnego udziału w zajęciach, kolokwium pisemnego w warunkach stacjonarnych (pytania otwarte):

- ocena 3.0 - student zadowalająco zna podstawowe tezy zrealizowane podczas ćwiczeń akademickich; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwijania swoich umiejętności.

- ocena 3.5 - student rozumie podstawowe pojęcia z teoretycznych podstaw wychowania; systematycznie pracuje nad sobą (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne).

- ocena 4.0 - student dobrze zna literaturę przedmiotu, dzieła reprezentatywne dla myślenia i działania w kategoriach pedagogicznych; rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego.

- ocena 4.5 - student posiada umiejętność rozumienia sytuacji społecznych w zakresie szeroko pojętego procesu wychowania; potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i ma świadomość istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych oraz w procesie doskonalenia wiedzy.

- ocena 5.0 - student bardzo dobrze rozumie współczesne wyzwania i problemy wychowawcze; posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów i merytorycznego ich argumentowania; dostrzega znaczenie wartości uniwersalnych, chrześcijańskich w kreowaniu środowiska wychowawczego.

Podczas kolokwium pisemnego ocena końcowa zależy od jakości odpowiedzi na pytania otwarte (forma indywidualna jednolita): 60% - ocena 3.0; 70% - ocena 3.5; 80% - ocena 4.0; 90% - ocena 4.5; 100% - ocena 5.0.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Wolter
Prowadzący grup: Edyta Wolter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

NAKŁAD PRACY STUDENTKI/STUDENTA (ćwiczenia akademickie):

- czynne uczestniczenie w obowiązkowych ćwiczeniach akademickich - 15 godz. dydaktycznych

- praca z książką (literatura przedmiotu) - 30 godz. dydaktycznych

- konsultacje według potrzeb studentki/studenta (dyżur)

- przygotowanie do kolokwium pisemnego - 15 godz. dydaktycznych.

Ogółem 60 godzin dydaktycznych (2 ECTS).

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)