Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat badawczy - Funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym i rodzinnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-WAR-1II-FU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat badawczy - Funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym i rodzinnym
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia


Wiedza: NP2_W02, NP2_W04, NP2_W13, NP2_W15

Umiejętności: NP2_U01, NP2_U02, NP2_U05

Kompetencje: NP2_ K01, NP2_ K05

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie prowadzenia badań naukowych w dyscyplinie pedagogika. Studenci wykorzystując wcześniej zdobytą wiedzę z zakresu metodologii badań pedagogicznych i statystyki planują projekt badawczy, przeprowadzają badania empiryczne, przygotowują dokumentację badawczą i prezentują wyniki badań dotyczące funkcjonowania ucznia/dziecka w środowisku szkolnym i rodzinnym.

Warsztat daje możliwość praktycznego wykorzystania wiedzy metodologicznej w praktyce przyszłego pedagoga szkolnego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1: student posiada pogłębioną wiedzę z zakresu metodologii prowadzenia badań pedagogicznych; zna i rozumie zasady i metody prowadzenia badań empirycznych w paradygmacie ilościowym.

EK 2: zna etapy postępowania badawczego, sposoby wnioskowania naukowego

EK 3: ma pogłębioną wiedzę pedagogiczną o funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym i społecznym oraz kontekstach rozwojowych ucznia/dziecka w szkole i środowisku rodzinnym

Umiejętności:

EK 4: student potrafi zaplanować i przygotować projekt badawczy, sformułować cele badań, pytania badacze i hipotezy w oparciu o literaturę przedmiotu

EK 5 potrafi zebrać materiał empiryczny, dokonać analizy statystycznej z wykorzystaniem programu SPSS (korelacje, testy porównywania średnich, analiza wariancji i regresji)

EK 6: potrafi prezentować wyniki badań, wyciągać wnioski, uogólnienia i formułować praktyczne wskazówki do pracy pedagogicznej.

Kompetencje:

EK 7: student jest gotów do pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego, budowania warsztatu pracy pedagoga oraz badacza

EK 8: student jest gotów do zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki w procesie prowadzenia badań pedagogicznych

Opis ECTS (dwa semestry):

Godziny kontaktowe (udział w zajęciach) - 60 godz.

Przygotowanie do zajęć, praca z tekstem - 40 godz.

Przygotowanie projektu badawczego - 20 godz.

Przeprowadzenie badań - 10 godzin

Przygotowanie prezentacji - 20 godz.

Łącznie nakład pracy studenta 150 godzin = 6 ECTS (w każdym semestrze 3 ECTS)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)