Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat pedagogiczny - Instytucje wsparcia dziecka i rodziny w badaniach pedagogicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-WPDRBK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat pedagogiczny - Instytucje wsparcia dziecka i rodziny w badaniach pedagogicznych
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NP1_W10 , NP1_W15, NP1_U02, NP1_K03, PSI_W11 , PSI_W18 , PSI_U10 ,PSI_K03 , PSI_K04 ,


,

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu instytucji udzielających wsparcia dziecku i rodzinie, szczególnie w sytuacjach trudnych, zagrożenia, problemowych , ale również wspierających rozwój dzieci i kompetencje opiekuńczo - wychowawcze rodziców.

Pełny opis:

1. Pojęcie i rodzaje wsparcia.

2. Instytucje wsparcia społecznego.

3. Konsekwencje braku wsparcia społecznego dla dziecka i rodziny.

4. Rodzina jako środowisko wychowawcze.

5. Współpraca rodziny i innych środowisk w procesie rozwoju dziecka.

6. Dysfunkcje środowiska rodzinnego i ich konsekwencje dla dzieci.

7. Wsparcie rodziny doświadczającej trudności w realizacji funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Zasady i formy wskazane w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

8. Piecza zastępcza nad dziećmi a wsparcie rodziny.

9. Formy wsparcia rodziny wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

10. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna formą wsparcia dziecka i rodziny.

11.Metody badań istytucji wsparcia dziecka i rodziny.

11. Charakterystyka wybranych instytucji oświatowych, resocjalizacyjnych, pozarządowych udzielających wsparcia dziecku i rodzinie

Literatura:

Podstawowa:

B. Krajewska, Instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Zagadnienia podstawowe, Kraków 2009; G. Gajewska, Wsparcie dziecka w rozwoju, Zielona Góra 2009; S. Kawula, J. Bragiel, A.W. Janke, Pedagogika rodziny, Toruń 2005; T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 2009; Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej; Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; Wsparcie rodziny dysfunkcyjnej, red. Mieczysław Dudek, Toruń 2009, Brągiel J., Badora S., Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej , Opole 2005; Praca socjalna w służbie ludziom, pod red. A. Żukiewicza, Toruń 2012; Wykluczenie i marginalizacja społeczna, pod red. K. Białobrzeskiej, S. Kawuli, Toruń 2006; W. Ratyński, Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce, Warszawa 2003; Gaś B.Z, Efektywność instytucjonalnych form pomocy na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, Lublin 2008; Pedagogika społeczna: dokonania- aktualność -perspektywy, pod red S. Kawuli, Toruń 2002; Szczepanik R., Wawrzyniak J., Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego, Łódź 2012; Dzieci i młodzież w niegościnnym świecie - zagrożenia rozwojowe i społeczne, pod red. E. Wysockiej, Warszawa 2012; B. Krajewska, Instytucjonalne wsparcie pracujących rodziców nad najmłodszymi dziećmi (w:) Człowiek w pedagogice pracy, pod red B. Baraniak, Warszawa 2012; M. Winiarski, Wsparcie społeczne wobec wyzwań współczesności (w:) Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej, pod red. W. Danilewicz, Warszawa 2009;

Uzupełniająca:

Edukacja a włączenie społeczne, pod red. T. Biernata, J. A. Malinowskiego, Toruń 2013;R. M. Ilnicka, Środowiskowy kontekst niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, Toruń 2008;Skazani na wykluczenie, pod red. M. Orłowskiej, Warszawa 2005; Dziecko i rodzina, Społeczne powinności opieki i wychowania, pod red. U. Grucy - Miąsik, Rzeszów 2007; Rodzina polska na przełomie wieków. Przeobrażenia, zagrożenia, patologie, pod red. J. Żebrowskiego, Gdańsk 2006;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1- Student ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach instytucji życia społecznego, ich kompetencjach i rzeczywistym funkcjonowaniu.

EK 2 - Student zna podstawowe teorie dotyczące wsparcia społecznego.

EK 3 - Student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych

środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących.

Umiejętności:

EK 4 - Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki, wsparcia społecznego w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych występujących w życiu dziecka i rodziny.

EK 5 - Posiada umiejętność wskazywania instytucji udzielających wsparcia w zakresie występujących problemów w życiu dziecka i rodziny.

Kompetencje:

EK 6 - Jest przygotowany do aktywnego poszukiwania i współpracy z instytucjami realizującymi działania wspierające i zdolny do porozumiewania

się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie.

EK 7 - Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w zajęciach: 30 godz.

przygotowanie do zajęć: 30 godz.

przygotowanie prezentacji: 60 godz.

suma godzin: 120

liczba ECTS: 4

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach - dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności, oraz ocena z pracy (prezentacji) przygotowanej indywidualnie na temat wybranej instytucji wspierającej dziecko i rodzinę.

Kryteria oceniania:

3,0 - student osiągnął wszystkie zakładane dla przedmiotu efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji; zna podstawową terminologię z zakresu przedmiotu; posiada wiedzę na temat najważniejszych instytucji wsparcia dziecka i rodziny; potrafi w podstawowym zakresie prezentować omówione na zajęciach zagadnienia; okazjonalnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, rzadko biorąc udział w dyskusjach.W zakresie pracy indywidualnej (prezentacja) dobór prezentowanych treści i źródeł jest zadowalający, ale nie wyczerpujący, język, styl, spójność wypowiedzi oraz poprawność merytoryczną na niskim poziomie. Liczba punktów za prezentację 6.

3,5 - student osiągnął wszystkie zakładane dla przedmiotu efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji; zna podstawową terminologię z zakresu przedmiotu; posiada wiedzę na temat najważniejszych instytucji wsparcia dziecka i rodziny; potrafi w podstawowym zakresie prezentować omówione na zajęciach zagadnienia; okazjonalnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, rzadko biorąc udział w dyskusjach.W zakresie pracy indywidualnej (prezentacja) dobór prezentowanych treści i źródeł jest zadowalający, ale nie wyczerpujący, język, styl, spójność wypowiedzi oraz poprawność merytoryczną na niskim poziomie. Liczba punktów za prezentację 7.

4,0 - student zna terminologię z zakresu przedmiotu; ma uporządkowaną wiedzę na temat instytucji wsparcia dziecka i rodziny, odwołuje się do literatury przedmiotu; potrafi wskazać odpowiednie do problemu instytucje; prawidłowo znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacyjne z zakresu omówionej problematyki; często angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi W zakresie pracy indywidualnej (prezentacja) dobór prezentowanych treści i źródeł jest zadowalający; , język, styl, spójność wypowiedzi oraz poprawność merytoryczną na dobrym poziomie. Liczba punktów za prezentację 8.

4,5 - student zna terminologię z zakresu przedmiotu; ma uporządkowaną wiedzę na temat instytucji wsparcia dziecka i rodziny, odwołuje się do literatury przedmiotu; potrafi wskazać odpowiednie do problemu instytucje; prawidłowo znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacyjne z zakresu omówionej problematyki; systematycznie uczestniczy w zajęciach, jest zainteresowany i zaangażowany w przebieg prowadzonych zajęć, bierze udział w dyskusjach, formułuje własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi. Poprawnie wskazuje instytucje wsparcia społecznego.W zakresie pracy indywidualnej (prezentacja) dobór prezentowanych treści i źródeł jest w pełni poprawny; , język, styl, spójność wypowiedzi oraz poprawność merytoryczną na dobrym poziomie. Liczba punktów za prezentację 9.

5, 0- student zna terminologię z zakresu przedmiotu; ma uporządkowaną wiedzę na temat instytucji wsparcia dziecka i rodziny, odwołuje się do literatury przedmiotu; potrafi wskazać odpowiednie do problemu instytucje; prawidłowo znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła z zakresu omówionej problematyki; systematycznie uczestniczy w zajęciach, jest zainteresowany i zaangażowany w przebieg prowadzonych zajęć, bierze udział w dyskusjach, formułuje własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi. Poprawnie wskazuje instytucje wsparcia społecznego.W zakresie pracy indywidualnej (prezentacja) dobór prezentowanych treści i źródeł jest znakomity, język, styl, spójność wypowiedzi oraz poprawność merytoryczną na bardzo dobrym poziomie. Liczba punktów za prezentację 10.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)