Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja medialna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PEZ-EMED
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja medialna
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NP2_W11, NP2_W12,

NP2_U03, NP2_U12,

NP2_K01

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest ukazanie podstawowych założeń pedagogiki medialnej w społeczeństwie sieci, znaczenia zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych i roli internetu w edukacji, kompetencji medialnych i cyfrowych, oraz otwartych zasobów edukacyjnych w cyfrowej przestrzeni kształcenia.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu edukacja medialna na studiach niestacjonarnych (8 godzin) studenci zapoznają się z zagadnieniami z obszaru pedagogiki i edukacji medialnej, koncepcją społeczeństwa sieci i płynącymi stąd wyzwaniami dla edukacji z użyciem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, problematyką kompetencji medialnych, otwartych zasobów edukacyjnych w sieci, serwerów i portali edukacyjnych, baz danych, bibliotek wirtualnych, grup dyskusyjnych i portali społecznościowych, a także wykorzystaniem IT, TIK i internetu w edukacji.

Literatura:

Pedagogika medialna, tom 1 i 2, pod red. B. Siemienieckiego, PWN. podręcznik akademicki

Cyberprzestrzeń, Człowiek,Edukacja, tom 1-5, pod red. M. Tanasia, S. Galanciak i in; Tom 1. Cyfrowa przestrzeń edukacyjna; Tom 3. Mistrz i uczeń w cyberprzestrzeni; Tom 5. Otwarte zasoby edukacyjne,

M. Castells, Galaktyka Internetu

A. Ogonowska, G. Ptaszek red., Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych

D. Lombard, Globalna wioska cyfrowa

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W efekcie kształcenia student posiada podstawową wiedzę z obszaru pedagogiki medialnej, potrafi pokazać możliwości zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji, użytkować otwarte zasoby edukacyjne, serwisy i portale społecznościowe, posiada podstawowe kompetencje medialne w praktyce edukacyjnej, a takźe rozumie granice etyczne w wykorzystywaniu mediów

1 pkt ects

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę prezentacji multimedialnej na temat edukacji medialnej z zastosowaniem multimediów i wyzwań dla edukacji w społeczeństwie informacyjnym.

Kryteria oceniania:

prezentacja z ciekawym rozwinięciem tematu - 5

standardowa, poprawna prezentacja -4

słabe rozwinięcie tematyki - 3

brak prezentacji - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 8 godzin, 63 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Galas
Prowadzący grup: Barbara Galas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć konwersatoryjnych z edukacji medialnej jest ukazanie możliwości zastosowania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem portali i serwerów edukacyjnych, bibliotek wirtualnych, baz danych i wszystkich OZE - otwartych zasobów edukacyjnych w cyfrowej przestrzeni kształcenia.

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 8 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Galas
Prowadzący grup: Barbara Galas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)