Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura żywego słowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PEZ-KZSL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura żywego słowa
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy: Kultura żywego słowa II rok II st. niestacjonarne Edukacja przedszkolna
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NP2_W17, NP2_W19,

NP2_U14, NP2_K05

Skrócony opis:

Kod do zespołu:

ghcm1qw

Przedmiot służy wykształceniu świadomego posługiwania się językiem z uwzględnieniem jego sprawności, przyjętych norm i poprawności.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące sprawności i poprawności językowej, a mianowicie: ustalenia terminologiczne, grzeczność w języku, komunikację językową i przyczyny jej zakłóceń (np. błędy językowe, uzus, zapożyczenia z języków obcych oraz wpływy gwar rodzimych).

Plan zajęć

1. Wprowadzenie; podstawowe pojęcia: „błąd językowy”, „kodyfikacja normy językowej”, „kryteria poprawności językowej”, „kultura języka”, „norma językowa”, „poprawność językowa”, „postawy wobec języka”, „sprawność językowa”, „uzus językowy” (KJP 2005, s. 61-70);(Markowski 2005, s. 14-16, 103-104, 126-142).

2. Jak zwracamy się do innych? Formy mianownika występujące w funkcji wołacza. Odmiana nazwisk i imion (JP, s. 116-136). Kulturowe znaczenie nazwiska w polskiej antroponimii.

3. Estetyka słowa. Grzeczność językowa. Wulgaryzmy w języku (Markowski 2005, s. 96-102). Zróżnicowanie współczesnej polszczyzny. Typologia odmian współczesnej polszczyzny. Gwary i język ogólny (KJP 2005, s. 24-42).

4. Gwara warszawska (Wieczorkiewicz, 1974, s. 12-20).

5. Kwestie normatywne związane z leksyką współczesnej polszczyzny (KJP 2005, s. 131-154).

6. Język mówiony (KJP 2005, s. 42-49). Mowa ciała (gesty i ruchy ciała, mimika, postawa, ruchy oczu, sposób używania przestrzeni interpersonalnej).

7. Sprawdzian.

8. Ćwiczenia praktyczne: wymowa, akcent, intonacja (PJ; s. 257-284).

Literatura:

Bajerowa I., 1996, Język polski czasu II wojny światowej, PWN, Warszawa.

Bralczyk J., Mosiołek-Kłosińska K., (red.), Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, Warszawa 2001.

Butler D., Kurkowska H., Satkiewicz H., 1970-71, Kultura języka polskiego, Warszawa.

Frycie S., Jurkowski M., Sicińska K., 2005, Kultura języka polskiego, Warszawa (dalej KJP).

Grabias S., 1981, O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo, Wyd. Lubelskie, Lublin.

Grybosiowa A., 2003, Język wtopiony w rzeczywistość, Wyd. UŚ., Katowice.

Język polski. Poradnik prof. Markowskiego, Markowski A., Langenscheidt, Warszawa. (dalej PJ)

Klemensiewicz Z., 2002, Historia języka polskiego, Warszawa.

Markowski A., 2005, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa.

Ożóg K., Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Rzeszów 2001, Biblioteka FRAZY, s. 75-84.

Toczyska B., 2003, Łamańce z dedykacją, czyli makaka ma Kama, Gdańsk.

Wieczorkiewicz B., 1966, Gwara warszawska dawniej i dziś, PIW, Warszawa.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

NP2_W17, absolwent zna i rozumie zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

NP2_W19, absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu jęz. polskiego wymagane do prowadzenia edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.

NP2_U14, absolwent potrafi poprawnie komunikować się w języku ojczystym ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, prowadzić debatę, wypowiadać się na tematy specjalistyczne w sposób precyzyjny i spójny, spełniający wymagania norm językowych, z użyciem różnych metod i technik komunikacyjnych a także wykazuje troskę o kulturę i etykę wypowiedzi własnej i uczniów zgodnie z zasadami emisji głosu.

NP2_K05 absolwent przygotowany jest do porozumiewania się z osobami z różnych środowisk.

Metody i kryteria oceniania:

Przy ocenie (zaliczenie na stopień) liczy się aktywność na zajęciach, obecność i uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu pisemnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin, 42 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dąbrowska-Kamińska
Prowadzący grup: Anna Dąbrowska-Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)