Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody aktywizujące w przedszkolu i szkole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PEZ-MA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody aktywizujące w przedszkolu i szkole
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

P_WP1_03.


Umiejętności:

P_UP1_02, P_UP1_03.


Kompetencje:

P_KP1_01.


W roku akademickim 2020/2021:

Wiedza:

NP1_W13.


Umiejętności:

NP1_U08; NP1_U12.

Skrócony opis:

Dziecko ma duże zdolności wyobrażeniowe. Jest wrażliwe na edukowanie i wychowywanie oraz podatne na wpływ nauczyciela, wychowawcy, pedagoga, będącego dla niego wzorcem osobowym. Wykorzystanie zatem różnorodnych metod aktywizujących w procesie nauczania/uczenia się, w oparciu o różnorodne formy i rodzaje zabaw, skutecznie rozwija: zdolności integracji, komunikacji/dyskusji, zaufania, współpracy, a wreszcie zdolności twórczych, grupowego podejmowania decyzji i kreatywnego rozwiązywania problemów. W przyszłości stanowi to fundament zainteresowań oraz osiągnięć jednostki w całościowym procesie dydaktycznym.

Pełny opis:

Bierne przyswajanie wiadomości utrudnia dzieciom/uczniom ich zrozumienie i wykorzystanie w praktyce, a wiedza przekazywana w postaci gotowej jest powierzchowna, nietrwała i nieoperatywna. Obszerny zestaw metod i technik aktywizujących sprzyja wszechstronnemu rozwojowi jednostki, a ciekawe środki dydaktyczne podnoszą zainteresowanie dzieci i młodzieży niekonwencjonalnym i twórczym działaniem, a przez to ich proces uczenia się jest pełniejszy i atrakcyjniejszy.

Rozwijanie i doskonalenie zatem: percepcji, uwagi, wyobraźni, umiejętności wnikliwej obserwacji, szybkości reakcji na różnorodne bodźce i zadania, wrażliwości emocjonalnej i empatii w kontaktach społecznych, udzielania odpowiedzi na postawione pytania za pomocą różnych środków przekazu - rysunku, zapisu, opowiadania, gestu prowadzi do rozbudzenia ciekawości poznawczej, umiejętności realizacji zadań twórczych oraz prezentacji własnych pomysłów - a to jest fundament optymalnego procesu nauczania/uczenia się.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dzierzgowska I.: "Jak uczyć metodami aktywnymi", Fraszka, Warszawa 2004.

2. Jąder M.: "Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi", Impuls, Kraków 2013.

3. Krzyżewska I.: "Aktywizujące metody i techniki w edukacji", Omega, Suwałki 2000, cz. 1, cz. 2.

Literatura uzupełniająca:

1. Drzał E., Skibińska-Czechowicz I.: "Inscenizacje w nauczaniu zintegrowanym", Harmonia, Gdańsk 2007.

2. Flemming I.: "Po prostu zaczynamy. Praktyczne porady z zakresu pedagogiki zabawy", Jedność, Kielce 1999.

3. Ziętkiewicz E.: "Jak aktywizować uczniów", G&P, Poznań 2000.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

P_WP1_03 - student ma wiedzę na temat metod, technik i form prowadzenia zajęć aktywizujących w pracy z dzieckiem/uczniem.

Umiejętności:

P_UP1_02 - student potrafi planować działalność dydaktyczno-wychowawczą i terapeutyczną w oparciu o metody aktywizujące.

P_UP1_03 - student potrafi przygotować narzędzie dydaktyczne aktywizując dzieci/uczniów podczas zajęć.

Kompetencje:

P_KP1_01 - student zauważa potrzeby dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz dziecka o różnym rodzaju i stopniu niepełnosprawności.

Udział w ćwiczeniach: 8 godzin;

Przygotowanie do ćwiczeń: 10 godzin.

Przygotowanie i prezentacja narzędzia dydaktycznego, służącego aktywizacji dzieci/uczniów: 57 godzin.

75 godzin [75 : 30(25) = 3], 3 ECTS

W roku akademickim 2018/2019:

30 godzin [30 : 30(25) = 1], 1 ECTS

Udział w ćwiczeniach: 8 godzin.

Przygotowanie i prezentacja narzędzia dydaktycznego, służącego aktywizacji dzieci/uczniów: 22 godziny.

W roku akademickim 2019/2020:

30 godzin [30 : 30(25) = 1], 1 ECTS

Udział w ćwiczeniach: 8 godzin.

Przygotowanie i prezentacja narzędzia dydaktycznego, służącego aktywizacji dzieci/uczniów: 22 godziny.

W roku akademickim 2020/2021:

Wiedza:

NP1_W13 - student ma wiedzę na temat metod, technik i form prowadzenia zajęć aktywizujących w pracy z dzieckiem/uczniem.

Umiejętności:

NP1_U08 - student potrafi planować działalność dydaktyczno-wychowawczą i terapeutyczną w oparciu o metody aktywizujące.

NP1_U12 - student potrafi przygotować narzędzie dydaktyczne aktywizując dzieci/uczniów podczas zajęć.

30 godzin [30 : 30(25) = 1], 1 ECTS

Udział w ćwiczeniach: 8 godzin.

Samodzielna lektura: 5 godzin.

Przygotowanie i prezentacja narzędzia dydaktycznego, służącego aktywizacji pracy dzieci/uczniów: 17 godzin.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

P_WP1_03 - student ma wiedzę na temat metod, technik i form prowadzenia zajęć aktywizujących w pracy z dzieckiem/uczniem.

- na ocenę 3 (dst.) - student ma wiedzę na temat metod, technik i form prowadzenia zajęć aktywizujących w pracy z dzieckiem/uczniem - rozróżnia je i opisuje wykorzystując literaturę podstawową;

- na ocenę 3,5 (dst. plus) - student ma wiedzę na temat metod, technik i form prowadzenia zajęć aktywizujących w pracy z dzieckiem/uczniem - rozróżnia je i opisuje wykorzystując literaturę podstawową, jak również sięga do samodzielnie wyszukanych innych źródeł naukowych (artykułów, raportów z badań);

- na ocenę 4 (db.) - student ma wiedzę na temat metod, technik i form prowadzenia zajęć aktywizujących w pracy z dzieckiem/uczniem - rozróżnia je i opisuje wykorzystując literaturę podstawową, jak również sięga do samodzielnie wyszukanych innych źródeł naukowych (artykułów, raportów z badań); podaje stosowne przykłady;

- na ocenę 4,5 (db. plus) - student ma wiedzę na temat metod, technik i form prowadzenia zajęć aktywizujących w pracy z dzieckiem/uczniem - rozróżnia je, opisuje, prowadzi analizy i porównania wykorzystując literaturę podstawową, jak również sięga do samodzielnie wyszukanych innych źródeł naukowych (artykułów, raportów z badań); podaje stosowne przykłady;

- na ocenę 5 (bdb.) - student ma wiedzę na temat metod, technik i form prowadzenia zajęć aktywizujących w pracy z dzieckiem/uczniem - rozróżnia je, opisuje, prowadzi analizy i porównania wykorzystując literaturę podstawową, jak również sięga do samodzielnie wyszukanych innych źródeł naukowych (artykułów, raportów z badań); podaje stosowne przykłady; inicjuje i prowadzi dyskusję;

Umiejętności:

P_UP1_02 - student potrafi planować działalność dydaktyczno-wychowawczą i terapeutyczną w oparciu o metody aktywizujące;

- na ocenę 3 (dst.) - student potrafi skonstruować ogólny plan działalności dydaktyczno-wychowawczej i terapeutycznej w oparciu o metody aktywizujące przy niskim poziomie aktywności własnej;

- na ocenę 3,5 (dst. plus) - student potrafi skonstruować ogólny plan działalności dydaktyczno-wychowawczej i terapeutycznej w oparciu o metody aktywizujące, przy wysokim poziomie aktywności własnej;

- na ocenę 4 (db.) - student potrafi skonstruować ogólny i szczegółowy plan działalności dydaktyczno-wychowawczej i terapeutycznej w oparciu o metody aktywizujące;

- na ocenę 4,5 (db. plus) - student potrafi skonstruować różnorodne ogólne i szczegółowe plany działalności dydaktyczno-wychowawczej i terapeutycznej w oparciu o metody aktywizujące; potrafi dostosować je do możliwości, potrzeb i zainteresowań grupy;

- na ocenę 5 (bdb.) - student potrafi skonstruować różnorodne ogólne i szczegółowe plany działalności dydaktyczno-wychowawczej i terapeutycznej w oparciu o metody aktywizujące; potrafi dostosować je do możliwości, potrzeb i zainteresowań grupy; dokonuje ewaluacji poszczególnych planów;

P_UP1_03 - student potrafi przygotować narzędzie dydaktyczne aktywizując dzieci/uczniów podczas zajęć.

- na ocenę 3 (dst.) - student potrafi przygotować narzędzie dydaktyczne aktywizując dzieci/uczniów podczas zajęć - według podstawowego pomysłu i ogólnie opracowanego planu;

- na ocenę 3,5 (dst. plus) - student potrafi przygotować narzędzie dydaktyczne aktywizując dzieci/uczniów podczas zajęć - według różnych pomysłów i ogólnie opracowanych planów;

- na ocenę 4 (db.) - student potrafi przygotować i zaprezentować narzędzie dydaktyczne aktywizując dzieci/uczniów podczas zajęć - według szczegółowo opracowanego i rozwiniętego planu, na podstawie autorskiego twórczego i oryginalnego pomysłu;

- na ocenę 4,5 (db. plus) - student potrafi przygotować, zaprezentować i zastosować narzędzie dydaktyczne aktywizując dzieci/uczniów podczas zajęć - według szczegółowo opracowanego i rozwiniętego planu, na podstawie autorskiego twórczego i oryginalnego pomysłu;

- na ocenę 5 (bdb.) - student potrafi przygotować, zaprezentować i zastosować narzędzie dydaktyczne aktywizując dzieci/uczniów podczas zajęć - według szczegółowo opracowanego i rozwiniętego planu, na podstawie autorskiego twórczego i oryginalnego pomysłu; potrafi dostosować twórcze narzędzie dydaktyczne do możliwości, potrzeb i zainteresowań grupy;

Kompetencje:

P_KP1_01 - student zauważa potrzeby dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz dziecka o różnym rodzaju i stopniu niepełnosprawności;

- na ocenę 3 (dst.) - student zauważa wskazane potrzeby dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz dziecka o różnym rodzaju i stopniu niepełnosprawności;

- na ocenę 3,5 (dst. plus) - student samodzielnie zauważa potrzeby dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz dziecka o różnym rodzaju i stopniu niepełnosprawności;

- na ocenę 4 (db.) - student samodzielnie zauważa i rozumie potrzeby dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz dziecka o różnym rodzaju i stopniu niepełnosprawności;

- na ocenę 4,5 (db. plus) - student samodzielnie zauważa i rozumie potrzeby dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz dziecka o różnym rodzaju i stopniu niepełnosprawności; podejmuje rozważania i dyskusje;

- na ocenę 5 (bdb) - student samodzielnie zauważa i rozumie potrzeby dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz dziecka o różnym rodzaju i stopniu niepełnosprawności; podejmuje rozważania i dyskusje, które przekłada na aktywność własną.

Na ocenę końcową składają się:

1. obowiązkowa obecność na zajęciach - 2 nieobecności skutkują niezaliczeniem przedmiotu;

2. przygotowanie, umiejętność zastosowania i zaprezentowania aktywizującego narzędzia pracy dydaktycznej;

3. zaangażowanie i aktywność podczas zajęć.

W roku akademickim 2020/2021:

Wiedza:

NP1_W13 - student ma wiedzę na temat metod, technik i form prowadzenia zajęć aktywizujących w pracy z dzieckiem/uczniem.

- na ocenę 3,0 - student ma wiedzę na temat metod, technik i form prowadzenia zajęć aktywizujących w pracy z dzieckiem/uczniem - rozróżnia je i opisuje wykorzystując literaturę podstawową;

- na ocenę 3,5 - student ma wiedzę na temat metod, technik i form prowadzenia zajęć aktywizujących w pracy z dzieckiem/uczniem - rozróżnia je i opisuje wykorzystując literaturę podstawową, jak również sięga do samodzielnie wyszukanych innych źródeł naukowych (artykułów, raportów z badań);

- na ocenę 4,0 - student ma wiedzę na temat metod, technik i form prowadzenia zajęć aktywizujących w pracy z dzieckiem/uczniem - rozróżnia je i opisuje wykorzystując literaturę podstawową, jak również sięga do samodzielnie wyszukanych innych źródeł naukowych (artykułów, raportów z badań); podaje stosowne przykłady;

- na ocenę 4,5 - student ma wiedzę na temat metod, technik i form prowadzenia zajęć aktywizujących w pracy z dzieckiem/uczniem - rozróżnia je, opisuje, prowadzi analizy i porównania wykorzystując literaturę podstawową, jak również sięga do samodzielnie wyszukanych innych źródeł naukowych (artykułów, raportów z badań); podaje stosowne przykłady;

- na ocenę 5,0 - student ma wiedzę na temat metod, technik i form prowadzenia zajęć aktywizujących w pracy z dzieckiem/uczniem - rozróżnia je, opisuje, prowadzi analizy i porównania wykorzystując literaturę podstawową, jak również sięga do samodzielnie wyszukanych innych źródeł naukowych (książek, artykułów); podaje stosowne przykłady; inicjuje i prowadzi dyskusję.

Umiejętności:

NP1_U08 - student potrafi planować działalność dydaktyczno-wychowawczą i terapeutyczną w oparciu o metody aktywizujące;

- na ocenę 3,0 - student potrafi skonstruować ogólny plan działalności dydaktyczno-wychowawczej i terapeutycznej w oparciu o metody aktywizujące przy niskim poziomie aktywności własnej;

- na ocenę 3,5 - student potrafi skonstruować ogólny plan działalności dydaktyczno-wychowawczej i terapeutycznej w oparciu o metody aktywizujące, przy wysokim poziomie aktywności własnej;

- na ocenę 4,0 - student potrafi skonstruować ogólny i szczegółowy plan działalności dydaktyczno-wychowawczej i terapeutycznej w oparciu o metody aktywizujące;

- na ocenę 4,5 - student potrafi skonstruować różnorodne ogólne i szczegółowe plany działalności dydaktyczno-wychowawczej i terapeutycznej w oparciu o metody aktywizujące; potrafi dostosować je do możliwości, potrzeb i zainteresowań grupy;

- na ocenę 5,0 - student potrafi skonstruować różnorodne ogólne i szczegółowe plany działalności dydaktyczno-wychowawczej i terapeutycznej w oparciu o metody aktywizujące; potrafi dostosować je do możliwości, potrzeb i zainteresowań grupy; dokonuje ewaluacji poszczególnych planów.

NP1_U12 - student potrafi przygotować narzędzie dydaktyczne aktywizując dzieci/uczniów podczas zajęć.

- na ocenę 3,0 - student potrafi przygotować narzędzie dydaktyczne aktywizując dzieci/uczniów podczas zajęć - według podstawowego pomysłu i ogólnie opracowanego planu;

- na ocenę 3,5 - student potrafi przygotować narzędzie dydaktyczne aktywizując dzieci/uczniów podczas zajęć - według różnych pomysłów i ogólnie opracowanych planów;

- na ocenę 4,0 - student potrafi przygotować i zaprezentować narzędzie dydaktyczne aktywizując dzieci/uczniów podczas zajęć - według szczegółowo opracowanego i rozwiniętego planu, na podstawie autorskiego twórczego i oryginalnego pomysłu;

- na ocenę 4,5 - student potrafi przygotować, zaprezentować i zastosować narzędzie dydaktyczne aktywizując dzieci/uczniów podczas zajęć - według szczegółowo opracowanego i rozwiniętego planu, na podstawie autorskiego twórczego i oryginalnego pomysłu;

- na ocenę 5,0 - student potrafi przygotować, zaprezentować i zastosować narzędzie dydaktyczne aktywizując dzieci/uczniów podczas zajęć - według szczegółowo opracowanego i rozwiniętego planu, na podstawie autorskiego twórczego i oryginalnego pomysłu; potrafi dostosować twórcze narzędzie dydaktyczne do możliwości, potrzeb i zainteresowań grupy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Krawiecka
Prowadzący grup: Kinga Krawiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Dziecko ma duże zdolności wyobrażeniowe. Jest wrażliwe na edukowanie i wychowywanie oraz podatne na wpływ nauczyciela, wychowawcy, pedagoga, będącego dla niego wzorcem osobowym. Wykorzystanie zatem różnorodnych metod aktywizujących w procesie nauczania/uczenia się, w oparciu o różnorodne formy i rodzaje zabaw, skutecznie rozwija: zdolności integracji, komunikacji/dyskusji, zaufania, współpracy, a wreszcie zdolności twórczych, grupowego podejmowania decyzji i kreatywnego rozwiązywania problemów. W przyszłości stanowi to fundament zainteresowań oraz osiągnięć jednostki w całościowym procesie dydaktycznym.

Pełny opis:

Bierne przyswajanie wiadomości utrudnia dzieciom/uczniom ich zrozumienie i wykorzystanie w praktyce, a wiedza przekazywana w postaci gotowej jest powierzchowna, nietrwała i nieoperatywna. Obszerny zestaw metod i technik aktywizujących sprzyja wszechstronnemu rozwojowi jednostki, a ciekawe środki dydaktyczne podnoszą zainteresowanie dzieci i młodzieży niekonwencjonalnym i twórczym działaniem, a przez to ich proces uczenia się jest pełniejszy i atrakcyjniejszy.

Rozwijanie i doskonalenie zatem: percepcji, uwagi, wyobraźni, umiejętności wnikliwej obserwacji, szybkości reakcji na różnorodne bodźce i zadania, wrażliwości emocjonalnej i empatii w kontaktach społecznych, udzielania odpowiedzi na postawione pytania za pomocą różnych środków przekazu - rysunku, zapisu, opowiadania, gestu prowadzi do rozbudzenia ciekawości poznawczej, umiejętności realizacji zadań twórczych oraz prezentacji własnych pomysłów - a to jest fundament optymalnego procesu nauczania/uczenia się.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dzierzgowska I.: "Jak uczyć metodami aktywnymi", Fraszka, Warszawa 2004.

2. Jąder M.: "Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi", Impuls, Kraków 2013.

3. Krzyżewska I.: "Aktywizujące metody i techniki w edukacji", Omega, Suwałki 2000, cz. 1, cz. 2.

Literatura uzupełniająca:

1. Drzał E., Skibińska-Czechowicz I.: "Inscenizacje w nauczaniu zintegrowanym", Harmonia, Gdańsk 2007.

2. Flemming I.: "Po prostu zaczynamy. Praktyczne porady z zakresu pedagogiki zabawy", Jedność, Kielce 1999.

3. Ziętkiewicz E.: "Jak aktywizować uczniów", G&P, Poznań 2000.

Wymagania wstępne:

Znajomość zakresu wiedzy i umiejętności dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin, 43 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Krawiecka
Prowadzący grup: Kinga Krawiecka
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af28943e54ee54700b94aedb9ca8ddbae%40thread.tacv2/conversations?groupId=e3e03b91-1dff-403a-ac98-8600be65b451&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Dziecko ma duże zdolności wyobrażeniowe. Jest wrażliwe na edukowanie i wychowywanie oraz podatne na wpływ nauczyciela, wychowawcy, pedagoga, będącego dla niego wzorcem osobowym. Wykorzystanie zatem różnorodnych metod aktywizujących w procesie nauczania/uczenia się, w oparciu o różnorodne formy i rodzaje zabaw, skutecznie rozwija: zdolności integracji, komunikacji/dyskusji, zaufania, współpracy, a wreszcie zdolności twórczych, grupowego podejmowania decyzji i kreatywnego rozwiązywania problemów. W przyszłości stanowi to fundament zainteresowań oraz osiągnięć jednostki w całościowym procesie dydaktycznym.

Pełny opis:

Bierne przyswajanie wiadomości utrudnia dzieciom/uczniom ich zrozumienie i wykorzystanie w praktyce, a wiedza przekazywana w postaci gotowej jest powierzchowna, nietrwała i nieoperatywna. Obszerny zestaw metod i technik aktywizujących sprzyja wszechstronnemu rozwojowi jednostki, a ciekawe środki dydaktyczne podnoszą zainteresowanie dzieci i młodzieży niekonwencjonalnym i twórczym działaniem, a przez to ich proces uczenia się jest pełniejszy i atrakcyjniejszy.

Rozwijanie i doskonalenie zatem: percepcji, uwagi, umiejętności wnikliwej obserwacji, szybkości reakcji na różnorodne bodźce i zadania, wrażliwości emocjonalnej i empatii w kontaktach społecznych, udzielania odpowiedzi na postawione pytania za pomocą różnych środków przekazu - rysunku, zapisu, opowiadania, gestu prowadzi do rozbudzenia ciekawości poznawczej, umiejętności realizacji zadań twórczych oraz prezentacji własnych pomysłów - a to jest fundament optymalnego procesu nauczania/uczenia się.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dzierzgowska I.: "Jak uczyć metodami aktywnymi", Fraszka, Warszawa 2004.

2. Jąder M.: "Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi", Impuls, Kraków 2013.

3. Krzyżewska I.: "Aktywizujące metody i techniki w edukacji", Omega, Suwałki 2000, cz. 1, cz. 2.

Literatura uzupełniająca:

1. Drzał E., Skibińska-Czechowicz I.: "Inscenizacje w nauczaniu zintegrowanym", Harmonia, Gdańsk 2007.

2. Flemming I.: "Po prostu zaczynamy. Praktyczne porady z zakresu pedagogiki zabawy", Jedność, Kielce 1999.

3. Ziętkiewicz E.: "Jak aktywizować uczniów", G&P, Poznań 2000.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)