Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań pedagogicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PEZ-MBP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań pedagogicznych
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe + specjalizacyjne (DOR. ZAW.) dla II roku Pedagogiki - studia I stopnia
Przedmioty obowiązkowe + specjalizacyjne (PED.RES.) dla II roku Pedagogiki - studia I stopnia
Przedmioty obowiązkowe + specjalizacyjne (PED.REW.) dla II roku Pedagogiki - studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Punkty ECTS:


Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza: NP1_W02, NP1_W12, NP1_W13

Umiejętności: NP1_U01, NP1_U02, NP1_U05

Kompetencje: NP1_K01, NP1_K03, NP1_K06


Skrócony opis:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi definiować podstawowe terminy metodologii badań pedagogicznych; charakteryzuje strategie ilościowe oraz jakościowe; potrafi wymienić podstawowe metody badań pedagogicznych; techniki badań pedagogicznych; potrafi rozróżnić rodzaje skal zmiennych: nominalną, porządkową oraz interwałowa; definiuje pojęcie zmiennej i wskaźnika. Uczy się jak samodzielnie przygotować projekt badawczy cechujący się poprawnością metodologiczną.

Pełny opis:

Metodologia badań pedagogicznych jako nauka.

Badania ilościowe i jakościowe w pedagogice.

Konceptualizacja, formułowanie celu i definiowanie przedmiotu badań.

Problematyka badawcza i dobór literatury przedmiotu.

Problemy i hipotezy w badaniach pedagogicznych

Zmienne i wskaźniki w badaniach pedagogicznych

Metody i narzędzia badawcze

Planowanie i organizacja badań.

Analiza wyników badań, opis i wyjaśnianie.

Wnioski i prezentacja graficzna.

Literatura:

Pilch T., Bauman T. red., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001;

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2011;

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2010;

Ferguson G., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Warszawa 1997;

Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Student zna podstawowe terminy metodologii badań pedagogicznych.

Student charakteryzuje strategie ilościowe oraz jakościowe.

Zna zasady konceptualizacji i operacjonalizacji badań, typologie metod i

narzędzi.

Umiejętności:

Umie sformułować cel badań i określić obszar problematyki oraz zdefiniować

podstawowe zmienne.

Potrafi postawić problemy badawcze i hipotezy.

Umie dokonać doboru metod i narzędzi badań.

Umie zaplanować i zrealizować organizacyjnie badanie własne.

Potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować

wyniki oraz wskazywać kierunki dalszych badań

Student potrafi samodzielnie przygotować projekt badawczy cechujący się

poprawnością metodologiczną

Kompetencje:

Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych

Jest zdolny do wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu metodologii badań

w pedagogice do projektowania własnych badań.

Planowany godzinowy nakład pracy studenta (rozliczenie punktów ECTS): (1 ECTS=25-30 godz)

AKTYWNOŚĆ STUDENTA/NAKŁAD PRACY STUDENTA W GODZ.

Godziny kontaktowe np. konwersatorium - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektur - /30

Przygotowanie projektu badań - 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie: projekt badawczy

Kryteria oceny:

projekt nie spełniający kryteriów metodologicznych - 2

poprawny projekt minimum - 3

standardowy projekt - 4

kreatywny projekt - 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 59 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Galas
Prowadzący grup: Barbara Galas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Galas
Prowadzący grup: Barbara Galas
Strona przedmiotu: http://www.kod:j6n91nq
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu Metodologia badań pedagogicznych jest przygotowanie studentów do tworzenia projektów badawczych, definiowania pojęć pedagogicznych, formułowania celu badań, problemów badawczych i hipotez, a także doboru metod i tworzenia narzędzi badań.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z problematyką badań pedagogicznych, literaturą przedmiotu, zagadnieniami terminologicznymi, podstawami definiowania pojęć, wybranymi aspektami konceptualizacji i operacjonalizacji badań pedagogicznych.

W trakcie zajęć konwersatoryjnych prowadzonych metodą projektów uczą się tworzyć w praktyce projekty badawcze na wybranych przykładach.

W fazie konceptualizacji formułują tematy projektów, precyzują cele badań, problemy i hipotezy.

W fazie operacjonalizacji zapoznają się z klasyfikacją metod badawczych, dobierają metody i tworzą narzędzia badań pedagogicznych.

Finalnie tworzą własne projekty badań na zaliczenie przedmiotu.

Literatura:

T. Pilch, T. Bauman red., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe.

K. Rubacha: Metodologia badań nad edukacją

M. Łobocki: Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych

W. Zaczyński: Praca badawcza nauczyciela

Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, pod red. T. Pilcha

Wymagania wstępne:

brak wstępnych wymagań

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)