Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PEZ-MBS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań społecznych
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe + specjalizacyjne (DOR. ZAW.) dla I roku Pedagogiki - studia II stopnia
Przedmioty obowiązkowe + specjalizacyjne (PED.RES.) dla I roku Pedagogiki - studia II stopnia
Przedmioty obowiązkowe + specjalizacyjne (PED.REW.) dla I roku Pedagogiki - studia II stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Punkty ECTS:


Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NP2_W01, NP2_W02, NP2_W04

NP2_U01, NP2_U02, NP2_U06,

NP2_K01, NP2_K03, NP2_K05


Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:podstawowy

Cele przedmiotu: Celem nauczania jest przekazanie studentom podstawowych informacji na temat metodologii badań społecznych. Student zna podstawowe cele i założenia metodologii badań społecznych, zna procedurę postępowania badawczego, podstawowe kategorie pojęciowe, metody, techniki i narzędzia badań, potrafi opracować koncepcję badań, przygotować narzędzia badawcze, opracować statystycznie oraz dokonać interpretacji materiału badawczego.

Wymagania wstępne: podstawy metodologii badań edukacyjnych.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:1. Elementy wiedzy o nauce i poznaniu naukowym. 2. Metodologia badań w naukach społecznych 3. Teoretyczne aspekty badań społecznych. 4. Typologia badań społecznych ze względu na cel i przedmiot badań 5. Badania ilościowe i jakościowe. 6. Konceptualizacja i operacjonalizacja badań. 7. Cel badań, problemy i hipotezy. 8. Zmienne i wskaźniki w badaniach społecznych. 9. Metody - techniki - narzędzia badawcze. 10. Charakterystyka metod badań społecznych. 11. Pojęcie i skale pomiaru. 12. Organizacja i realizacja badań. 13. Analiza danych. 14. Procedury wnioskowania statystycznego.

Literatura:

Babbie E., Podstawy badań społecznych, Warszawa 2009; Silverman D, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2007, Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001; Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1999; Bocheński J.M., Współczesne metody myślenia, Poznań 1992; Kamiński S., Metoda i język. Studia z semiotyki i metodologii nauk, Warszawa 1994; Kotarbiński T., Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Warszawa 2002; Krajewski M., Badania pedagogiczne w zarysie, Płock 2006; Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 1985; Ferguson G., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Warszawa 1997; Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: Student ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o obszarach nauk społecznychi, ich wzajemnych przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z różnymi dyscyplinami nauki, o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących, konieczności ich rozpoznawania w procesie badań empirycznych.

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat metod badań stosowanych w naukach społecznych, zasad przygotowania koncepcji badań.

Umiejętności: Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, przetwarzania, diagnozowania, racjonalnego oceniania zjawisk społecznych, problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturowych. Posiada rozwinięte umiejętności badawcze: formułuje problemy i hipotezy badawcze, dobiera metody, techniki, konstruuje narzędzia badawcze, opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań.

Kompetencje: Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego. Ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu metodologii nauk społecznych i budowania warsztatu pracy badacza.

FORMA AKTYWNOŚCI / ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOSĆI

Godziny kontaktowe konwersatorium: 30 godz. - 1 pkt ECT

Przygotowanie projektu: 30 godzin - 1 pkt ECTS

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Metody i kryteria oceniania:

Metoda projektów.

Kryteria oceny:

projekt nie spełniający wymogów metodologicznych - 2

projekty minimum - 3

projekty standardowe - 4

projekty twórcze - 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 92 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Galas
Prowadzący grup: Barbara Galas
Strona przedmiotu: http://www.kod:396cnf3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami wiedzy z zakresu metodologii nauk społecznych. Studenci zapoznają sięze strukturą nauk społecznych, ich specyfiką badawczą, terminologią stosowaną w naukach społecznych, definiują podstawowe pojęcia nauk społecznych, uczą się umiejętności konceptualizacji i operacjonalizacji badań społecznych.

Pełny opis:

W trakcie zajęć zz metodologii badań społecznych studenci uczą się precyzować cel i przedmiot badań, definiują podstawowe pojęcia i określają obszar badawczy, zapoznają się z literaturą przedmiotu badań, dotychczasowymi poczynaniami badawczymi w tym obszarze i uyzskanymi rezultatami badawczymi.

Dalej przechodzą do konceptualizacji własnego projektu badawczego. Definiują zmienne, stawiają problemy badawcze i hipotezy robocze. Przechodzą do fazy operacjonalizacji własnych badań, zapoznają się z klasyfikacją metod w badaniach społecznych, dobierają metody badawcze i tworzą własne narzędzia badań, doskonaląc je w badaniach pilotażowych on line. Finalizują projekt badawczy zamykając go bibliografią literatury przedmiotu badań społecznych i zamieszczają w aneksie własne narzędzie badawcze.

Literatura:

E. Babbie - Podstawy badań społecznych

E. Babbie - Badania społeczne w praktyce

D. Silverman - Prowadzenie badań jakościowych

S. Nowak - Metodologia badań społecznych

G. Marshall - Słownik socjologii i nauk społecznych

Wymagania wstępne:

odbyte zajęcia z podstaw nauk społecznych, psychologii, socjologii, pedagogiki społecznej i elementarna wiedza z zakresu metodologii badań

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 91 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Galas
Prowadzący grup: Barbara Galas
Strona przedmiotu: http://www.kod:396cnf3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami wiedzy z zakresu metodologii nauk społecznych. Studenci zapoznają sięze strukturą nauk społecznych, ich specyfiką badawczą, terminologią stosowaną w naukach społecznych, definiują podstawowe pojęcia nauk społecznych, uczą się umiejętności konceptualizacji i operacjonalizacji badań społecznych.

Pełny opis:

W trakcie zajęć zz metodologii badań społecznych studenci uczą się precyzować cel i przedmiot badań, definiują podstawowe pojęcia i określają obszar badawczy, zapoznają się z literaturą przedmiotu badań, dotychczasowymi poczynaniami badawczymi w tym obszarze i uzyskanymi rezultatami badawczymi.

Dalej przechodzą do konceptualizacji własnego projektu badawczego. Definiują zmienne, stawiają problemy badawcze i hipotezy robocze. Przechodzą do fazy operacjonalizacji własnych badań, zapoznają się z klasyfikacją metod w badaniach społecznych, dobierają metody badawcze i tworzą własne narzędzia badań, doskonaląc je w badaniach pilotażowych on line. Finalizują projekt badawczy zamykając go bibliografią literatury przedmiotu badań społecznych i zamieszczają w aneksie własne narzędzie badawcze.

Literatura:

E. Babbie - Podstawy badań społecznych

E. Babbie - Badania społeczne w praktyce

D. Silverman - Prowadzenie badań jakościowych

S. Nowak - Metodologia badań społecznych

G. Marshall - Słownik socjologii i nauk społecznych

Wymagania wstępne:

odbyte zajęcia z podstaw nauk społecznych, psychologii, socjologii, pedagogiki społecznej i elementarna wiedza z zakresu metodologii badań

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)