Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka dyplomowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PEZ-PDSZK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka dyplomowa
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NP2_W05, NP2_W11, NP2_W25, NP2_U02, NP2_U11, NP2_K07, NP2_K11

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Student kierunku pedagogika powinien w toku odbywanych praktyk uzyskać zakładane kompetencje społeczne zgodne z opisem efektów uczenia się. Szczególnie praktyki mają przygotować studenta do: uczestnictwa w życiu publicznym, przyjmowania różnych ról i pracy w grupie, organizowania pracy w sposób umożliwiający realizację zleconych zadań, zachowania w sposób profesjonalny i etyczny w pracy.

W toku odbywania praktyk student powinien zweryfikować swoją wiedzę i umiejętności uzyskane w procesie kształcenia przez uczestnictwo w realizacji zadań jednostki przyjmującej praktykanta.

Pełny opis:

Program praktyki uzupełnia kształcenie studentów w zakresie zdobywanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, szczególnie:

- przygotowania przyszłych pedagogów do pracy opiekuńczo-wychowawczej;

- krytycznej oceny wiedzy, umiejętności i postaw nabytych w trakcie studiów, poprzez twórczą konfrontację z empiryczną rzeczywistością – ugruntowanie wiedzy i posiadanych sprawności lub ich weryfikacja;

- nabycia umiejętności trafnego łączenia wiedzy naukowej z praktyką wychowania, kształcenia, opieki;

- pogłębiania znajomości metod i form nauczania, wychowania i wsparcia oraz ich praktycznego wykorzystania w ramach profilu kształcenia zawodowego;

- wyrobienia podstawowych nawyków i kompetencji zawodowych – wchodzenie praktykanta w role wychowawcy, opiekuna, pedagoga;

- koncentrowania się na czynnym i twórczym uczestnictwie w toku wielorakich i różnorodnych form zajęć pedagogicznych (na ich planowaniu, przygotowaniu i prowadzeniu) – zgodnym z wytycznymi danej placówki i zweryfikowanym przez teoretyczne przygotowanie zawodowe oraz potrzeby wynikające z problematyki własnej pracy dyplomowej;

- kształtowania wiedzy w obrębie pedeutologii i deontologii pedagogicznej: rozpoznawania i rozwijania pozytywnych przekonań studentów dotyczących własnych kompetencji zawodowych i osobowościowych w pracy pedagogicznej, umacniania przekonania o trafności wyboru zawodu;

- wykorzystania praktyk pedagogicznych jako formuły umożliwiającej przeprowadzenie badań i analiz związanych z tematami prac dyplomowych: praktyczne poznanie zasad i sposobów prowadzenia badań pedagogicznych, gromadzenie materiałów empirycznych uzyskanych w toku prowadzenia własnych prac badawczych;

- rozpoznania ogólnych zasad organizacji i kierowania pracą dydaktyczno – wychowawczą i terapeutyczną;

- poznania celów, funkcji, struktury, zasad działania i istoty organizacji placówki i jej środowiska;

- poznania zakresu zadań i obowiązków pracowników placówki (zwłaszcza na stanowisku wychowawcy, nauczyciela, opiekuna, pedagoga);

- dogłębnego znawstwa i rozumienia sytuacji i procesów dydaktyczno – wychowawczych instytucji;

- rozwijania umiejętności efektywnej komunikacji interpersonalnej z podopiecznymi i autoprezentacji, jak również prawidłowego diagnozowania i konstruktywnego rozwiązywania problemów i konfliktów wychowawczych;

- inspirowania podopiecznych do osobistej aktywności i wysiłku;

- promowania form współpracy, wsparcia i opieki w pracy pedagogicznej z jednostkami i grupami środowiskowymi na terenie placówki i poza nią.

Literatura:

1. Kozdrowicz E., Przecławska A., Absolwent pedagogiki dziś - perspektywa teorii i praktyki pedagogiki społecznej, Warszawa 2006.

2. Kwieciński Z, Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. II, Warszawa 2003.

3. Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2004.

4. Szewczyk K., Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej, Warszawa - Łódź 1999.

5. Walkiewicz B. (red.), Praktyki pedagogiczne w systemie kształcenia nauczycieli, Warszawa 2006.

6. Regulamin Praktyk Studenckich w UKSW i Regulamin Praktyk WNP UKSW.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EU 1 - Student zna terminologię, teorię i metodykę w szczególności na poziomie rozszerzonym w obszarze opieki, wychowania, pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz wsparcia dzieci i młodzieży.

EU 2 - cele, organizację i funkcjonowanie instytucji edukacyjnych, oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych pogłębione w wybranych zakresach oraz problemy uczestników tych instytucji.

EU 3 - funkcjonowanie instytucji przedszkola, szkoły, rodziny i innych oraz zachodzące między tymi środowiskami relacje istotne z punktu widzenia procesów opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych pogłębione w aspekcie kreatywności metodycznej i nowatorstwa organizacyjnego.

EU 4 - Student potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych pomocowych, wspierających.

EU 5 - pracować z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, indywidualizując działania i dostosowując metody, formy i środki adekwatne do potrzeb i możliwości jednostek, wdrażając działania innowacyjne.

EU 6 - dostrzegania problemów w środowiskach wychowawczych,

edukacyjnych, komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne, prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych.

EU 7 - pełnienia funkcji pedagogicznych w instytucjach państwowych i organizacjach pozarządowych oraz placówkach przez nie prowadzonych działających w obszarze opieki, terapii, wychowania pomocy społecznej oraz wspierającej rozwój społeczno-kulturalny i duchowy.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie następuje na podstawie przedstawionej dokumentacji oraz rozmowy ze Studentem.

3, 0 - zna założenia organizacyjne i specyfikę funkcjonowania placówki, w której odbywa praktykę; jej podstawy prawne; zna w podstawowym zakresie metody, techniki i narzędzia pracy stosowane w placówce;posiada umiejętność prowadzenia arkuszy obserwacji; ma wiedzę na temat uwarunkowań problemów podopiecznych placówek i ich rodzin, specyfiki pracy personelu w poszczególnych placówkach;ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej

3, 5 - zna założenia organizacyjne i specyfikę funkcjonowania placówki, w której odbywa praktykę; jej podstawy prawne; zna metody, techniki i narzędzia pracy stosowane w placówce; prawidłowo stosuje terminologię związaną ze specyfiką placówki; posiada umiejętność prowadzenia arkuszy obserwacji; potrafi wykorzystać standaryzowane narzędzia do diagnozy i pomiarów różnych zjawisk i problemów wychowawczych (jeśli takie są wykorzystywane na terenie placówki); ma wiedzę na temat uwarunkowań problemów podopiecznych placówek i ich rodzin, specyfiki pracy personelu w poszczególnych placówkach; ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej

4, 0 - zna założenia organizacyjne i specyfikę funkcjonowania placówki, w której odbywa praktykę; jej podstawy prawne; zna metody, techniki i narzędzia pracy stosowane w placówce prawidłowo stosuje terminologię związaną ze specyfiką placówki; posiada umiejętność prowadzenia arkuszy obserwacji; potrafi zaplanować plan pracy/oddziaływań; potrafi wykorzystać standaryzowane narzędzia do diagnozy i pomiarów różnych zjawisk i problemów wychowawczych (jeśli takie są wykorzystywane na terenie placówki); ma wiedzę na temat uwarunkowań problemów podopiecznych placówek i ich rodzin, specyfiki pracy personelu w poszczególnych placówkach; ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej przejawia pozytywny stosunek do dzieci/grupy/klientów/podopiecznych; wykazuje umiejętności współpracy z opiekunem praktyk w placówce, dyrekcją, innym personelem;

4,5 - zna założenia organizacyjne i specyfikę funkcjonowania placówki, w której odbywa praktykę; jej podstawy prawne; zna metody, techniki i narzędzia pracy stosowane w placówce; prawidłowo stosuje terminologię związaną ze specyfiką placówki; posiada umiejętność prowadzenia arkuszy obserwacji; potrafi zaplanować plan pracy/oddziaływań; potrafi wykorzystać standaryzowane narzędzia do diagnozy i pomiarów różnych zjawisk i problemów wychowawczych (jeśli takie są wykorzystywane na terenie placówki); ma wiedzę na temat uwarunkowań problemów podopiecznych placówek i ich rodzin, specyfiki pracy personelu w poszczególnych placówkach; ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej wykazuje się kulturą osobistą, kulturą słowa i taktem; jest zainteresowany problematyką zajęć; przejawia pozytywny stosunek do dzieci/grupy/klientów/podopiecznych; wykazuje umiejętności współpracy z opiekunem praktyk w placówce, dyrekcją, innym personelem;

5, 0 -zna doskonale założenia organizacyjne i specyfikę funkcjonowania placówki, w której odbywa praktykę; jej podstawy prawne; zna metody, techniki i narzędzia pracy stosowane w placówce; prawidłowo stosuje terminologię związaną ze specyfiką placówki; posiada umiejętność prowadzenia arkuszy obserwacji w stopniu bardzo dobrym; potrafi samodzielnie zaplanować plan pracy/oddziaływań; potrafi prawidłowo wykorzystać standaryzowane narzędzia do diagnozy i pomiarów różnych zjawisk i problemów wychowawczych (jeśli takie są wykorzystywane na terenie placówki); ma wiedzę na temat uwarunkowań problemów podopiecznych placówek i ich rodzin, specyfiki pracy personelu w poszczególnych placówkach; ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej wykazuje się wysoką kulturą osobistą, kulturą słowa i taktem; jest bardzo zainteresowany problematyką zajęć; przejawia bardzo pozytywny stosunek do dzieci/grupy/klientów/podopiecznych; wykazuje umiejętności współpracy z opiekunem praktyk w placówce, dyrekcją, innym personelem; identyfikuje się z rolą i zadaniami opiekuna praktyk.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Krajewska
Prowadzący grup: Beata Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student kierunku pedagogika powinien w toku odbywanych praktyk uzyskać zakładane kompetencje społeczne zgodne z opisem efektów uczenia się. Szczególnie praktyki mają przygotować studenta do: uczestnictwa w życiu publicznym, przyjmowania różnych ról i pracy w grupie, organizowania pracy w sposób umożliwiający realizację zleconych zadań, zachowania w sposób profesjonalny i etyczny w pracy.

W toku odbywania praktyk student powinien zweryfikować swoją wiedzę i umiejętności uzyskane w procesie kształcenia przez uczestnictwo w realizacji zadań jednostki przyjmującej praktykanta.

Pełny opis:

Program praktyki uzupełnia kształcenie studentów w zakresie zdobywanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, szczególnie:

- przygotowania przyszłych pedagogów do pracy opiekuńczo-wychowawczej;

- krytycznej oceny wiedzy, umiejętności i postaw nabytych w trakcie studiów, poprzez twórczą konfrontację z empiryczną rzeczywistością – ugruntowanie wiedzy i posiadanych sprawności lub ich weryfikacja;

- nabycia umiejętności trafnego łączenia wiedzy naukowej z praktyką wychowania, kształcenia, opieki;

- pogłębiania znajomości metod i form nauczania, wychowania i wsparcia oraz ich praktycznego wykorzystania w ramach profilu kształcenia zawodowego;

- wyrobienia podstawowych nawyków i kompetencji zawodowych – wchodzenie praktykanta w role wychowawcy, opiekuna, pedagoga;

- koncentrowania się na czynnym i twórczym uczestnictwie w toku wielorakich i różnorodnych form zajęć pedagogicznych (na ich planowaniu, przygotowaniu i prowadzeniu) – zgodnym z wytycznymi danej placówki i zweryfikowanym przez teoretyczne przygotowanie zawodowe oraz potrzeby wynikające z problematyki własnej pracy dyplomowej;

- kształtowania wiedzy w obrębie pedeutologii i deontologii pedagogicznej: rozpoznawania i rozwijania pozytywnych przekonań studentów dotyczących własnych kompetencji zawodowych i osobowościowych w pracy pedagogicznej, umacniania przekonania o trafności wyboru zawodu;

- wykorzystania praktyk pedagogicznych jako formuły umożliwiającej przeprowadzenie badań i analiz związanych z tematami prac dyplomowych: praktyczne poznanie zasad i sposobów prowadzenia badań pedagogicznych, gromadzenie materiałów empirycznych uzyskanych w toku prowadzenia własnych prac badawczych;

- rozpoznania ogólnych zasad organizacji i kierowania pracą dydaktyczno – wychowawczą i terapeutyczną;

- poznania celów, funkcji, struktury, zasad działania i istoty organizacji placówki i jej środowiska;

- poznania zakresu zadań i obowiązków pracowników placówki (zwłaszcza na stanowisku wychowawcy, nauczyciela, opiekuna, pedagoga);

- dogłębnego znawstwa i rozumienia sytuacji i procesów dydaktyczno – wychowawczych instytucji;

- rozwijania umiejętności efektywnej komunikacji interpersonalnej z podopiecznymi i autoprezentacji, jak również prawidłowego diagnozowania i konstruktywnego rozwiązywania problemów i konfliktów wychowawczych;

- inspirowania podopiecznych do osobistej aktywności i wysiłku;

- promowania form współpracy, wsparcia i opieki w pracy pedagogicznej z jednostkami i grupami środowiskowymi na terenie placówki i poza nią.

Literatura:

1. Kozdrowicz E., Przecławska A., Absolwent pedagogiki dziś - perspektywa teorii i praktyki pedagogiki społecznej, Warszawa 2006.

2. Kwieciński Z, Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. II, Warszawa 2003.

3. Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2004.

4. Szewczyk K., Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej, Warszawa - Łódź 1999.

5. Walkiewicz B. (red.), Praktyki pedagogiczne w systemie kształcenia nauczycieli, Warszawa 2006.

6. Regulamin Praktyk Studenckich w UKSW i Regulamin Praktyk WNP UKSW.

Wymagania wstępne:

Znajomość regulaminu praktyki.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Krajewska
Prowadzący grup: Beata Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)