Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie edukacji matematycznej w klasach I-III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PEZ-PEDMAT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie edukacji matematycznej w klasach I-III
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

pedagogika

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NP2_W05, NP2_W12,

NP2_W26, NP2_U11,

NP2_K12

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów pogłębionej wiedzy i umiejętności dydaktycznych niezbędnych do projektowania i prowadzenia zajęć z edukacji matematycznej klasach I-III, umiejętności rozwijania matematycznego myślenia uczniów w kontekście podejścia konstruktywistycznego w uczeniu się matematyki, oraz poznanie sposobów planowania procesu nauczania z wykorzystaniem odpowiednich metod, form i środków dydaktycznych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EW-1 student zna i potrafi zdefiniować cele i treści edukacji matematycznej, zna zasady planowania procesu nauczania/uczenia się matematyki,

EW-2 potrafi scharakteryzować podstawowe umiejętności matematyczne kształcone w klasach I-III.

Umiejętności:

EK-1 konstruuje scenariusz zajęć zgodnie z metodyką nauczania matematyki w przedszkolu i kl. I-III.

EK-2 zna i stosuje różne metody, formy i środki dydaktyczne w pracy z dzieckiem w zakresie edukacji matematycznej, posługuje się nowoczesnymi technologiami wspierającymi proces uczenia się dziecka.

Kompetencje społeczne:

EK-1 jest świadomy potrzeby poszerzania swojej wiedzy i wzbogacania swojego warsztatu pracy.

EK-2 jest dojrzały i zaangażowany w planowanie i realizacji działań edukacyjno-wychowawczych. Prezentuje wysoki poziom kultury osobistej.

OPIS ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 15 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń: 15 godz.

Przygotowanie scenariusza zajęć: 10 godz.

Przygotowanie do kolokwium: 10 godz.

Razem 50 godz.=2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Wiedza:

ocena dst (3,0) - student zna i potrafi zdefiniować cele i treści edukacji matematycznej, zna podstawy planowania procesu nauczania/uczenia się matematyki,charakteryzuje podstawowe umiejętności matematyczne kształcone w przedszkolu i klasach I-III.

ocena dst. plus (3,5) - student zna i potrafi zdefiniować cele i treści edukacji matematycznej, zna podstawy planowania procesu nauczania/uczenia się matematyki, charakteryzuje podstawowe umiejętności matematyczne kształcone w przedszkolu i klasach I-III.

ocena db (4,0) - student zna i potrafi zdefiniować cele i treści edukacji matematycznej, zna zasady planowania procesu nauczania/uczenia się,

matematyki; charakteryzuje umiejętności matematyczne kształcone w przedszkolu i klasach I-III.

ocena db plus (4,5) - student zna i potrafi zdefiniować cele i treści edukacji matematycznej, zna zasady planowania procesu nauczania/uczenia się się matematyki; charakteryzuje umiejętności matematyczne kształcone w przedszkolu i klasach I-III.

ocena bdb (5) - student zna i w wyczerpujący sposób potrafi zdefiniować cele i treści edukacji matematycznej, zna zasady planowania procesu nauczania i uczenia się matematyki; charakteryzuje umiejętności matematyczne kształcone w przedszkolu i klasach I-III i rozumie ich sens.

Umiejętności:

ocena dst (3,0) - student konstruuje prosty scenariusz zajęć zgodnie z metodyką nauczania matematyki w przedszkolu i klasach I-III; stosuje podstawowe metody, formy i środki dydaktyczne w pracy z dzieckiem w zakresie edukacji matematycznej; na poziomie podstawowym wykorzystuje nowoczesne technologie wspierające proces uczenia się dziecka.

ocena dst. plus (3,5) - student konstruuje poprawny scenariusz zajęć z zgodnie z metodyką nauczania matematyki w przedszkolu i kl. I-III; stosuje różne metody, formy i środki dydaktyczne w pracy z dzieckiem w zakresie edukacji matematycznej; na poziomie dostatecznym wykorzystuje nowoczesne technologie wspierające proces uczenia się dziecka.

ocena db (4,0) - student konstruuje ciekawy scenariusz zajęć zgodnie z metodyką nauczania matematyki w przedszkolu i kl. I-III; stosuje różne metody, formy i środki dydaktyczne w pracy dzieckiem w zakresie edukacji matematycznej; przygotowuje odpowiednie pomoce dydaktyczne z wykorzystaniem zasobów internetowych.

ocena db plus (4,5) - student konstruuje inspirujący scenariusz zajęć zgodnie z metodyką nauczania matematyki w przedszkolu i kl. I-III; stosuje różne metody, formy pracy z dzieckiem w zakresie edukacji matematycznej; przygotowuje odpowiednie pomoce dydaktyczne z wykorzystaniem zasobów internetowych na tablicy interaktywnej.

ocena bdb (5,0) - student konstruuje oryginalny scenariusz zajęć zgodnie z metodyką nauczania matematyki w przedszkolu i kl. I-III; stosuje innowacyjne metody, formy pracy z dzieckiem w zakresie edukacji matematycznej; przygotowuje kreatywne pomoce dydaktyczne z wykorzystaniem zasobów internetowych na tablicy interaktywnej.

Kompetencje:

ocena dst (3,0) - ma podstawową świadomość potrzeby poszerzania swojej wiedzy i wzbogacania swojego warsztatu pracy; odznacza się niską dojrzałością i zaangażowaniem w planowaniu i realizacji działań edukacyjno-wychowawczych.

ocena dst. plus (3,5) - ma podstawową świadomość potrzeby poszerzania swojej wiedzy i wzbogacania swojego warsztatu pracy; odznacza się niską dojrzałością i zaangażowaniem w planowaniu i realizacji działań edukacyjno-wychowawczych.

ocena db (4,0) - ma świadomość potrzeby poszerzania swojej wiedzy i wzbogacania swojego warsztatu pracy; jest dojrzały i zaangażowany w planowanie i realizację działań edukacyjno-wychowawczych.

ocena db plus (4,5) - ma świadomość potrzeby poszerzania swojej wiedzy i wzbogacania swojego warsztatu pracy; jest dojrzały i zaangażowany w planowanie i realizację działań edukacyjno-wychowawczych.

ocena bdb (5,0) - ma świadomość potrzeby poszerzania swojej wiedzy i wzbogacania swojego warsztatu pracy; odznacza się wysoką dojrzałością i z zaangażowaniem w planowaniu i realizacji działań edukacyjno-wychowawczych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 31 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Klimska, Marcin Klimski, Ewa Kulawska
Prowadzący grup: Agnieszka Klimska, Marcin Klimski, Ewa Kulawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)