Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PEZ-PEDROD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika rodziny
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NP2_W13, NP2_W25,

NP2_W27, NP2_U01,

NP2_K07, NP2_K10

Skrócony opis:

Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu pedagogiki rodziny.

Pełny opis:

Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu pedagogiki rodziny. Ukazanie rodziny jako grupy, wspólnoty i instytucji opiekuńczo - wychowawczej. Charakterystyka podstawowych składników tegoż środowiska, ważnych dla jego funkcjonalności oraz dysfunkcji, jakich doświadcza, a także form i możliwości wsparcia współczesnej rodziny.

Literatura:

Kawula S., Brągiel J., Janke A.W., Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń 2005; Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań, pod red. A. W. Janke, Toruń 2004; I. Krasiejko, Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna, Warszawa 2019; M. Całusińska, W. Malinowski, Trening umiejętności wychowawczych, Sopot 2016; A. seweryńska, Uczen z rodziny dysfunkcyjnej, Warszawa 2004; Adamski F., Rodzina wymiar społeczno - kulturowy, Kraków 2002; Dyczewski L., Rodzina twórcą i przekazicielem kultury, Lublin 2003; Kawula S., Kształty rodziny współczesnej, Szkice familologiczne, Toruń 2006; Rodzina polska u progu trzeciego tysiąclecia, pod red. W. Majkowskiego, Warszawa 2003; Rodzina współczesna, pod red. M. Ziemskiej, Warszawa 2001., Krzesińska - Żach B., Pedagogika rodziny. Przewodnik do ćwiczeń, Białystok 2007; Biernat T., Praktyka wychowania rodzinnego, Szczecinek 2001; Seweryńska A.M., Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej, Warszawa 2004; Sarin, V., Terapia rodziny. Teoria i praktyka, Gdańsk 2000; Ejsmont M., Kosmalska B., Media, wartości, wychowania, Kraków 2005; Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3; Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny; Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EU 1 - Student ma pogłębioną wiedzę na temat wszystkich składników ważnych dla środowiska wychowawczego rodziny, rozpoznawania jej problemów, zagrożeń i dysfunkcji.

EU 2 - Posiada umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat procesu wychowania w rodzinie, będących wynikiem przemian życia małżeńsko – rodzinnego.

EU 3 – Posiada wiedzę oraz potrafi wskazać działania wspierające, dostosowane do zagrożeń i potrzeb rodziny.

EU 4 - Ma pogłębione umiejętności obserwowania, rozpoznawania i racjonalnego oceniania złożonych sytuacji wychowawczych, dysfunkcji i patologii będących zagrożeniem dla procesu socjalizacji i wychowania w rodzinie.

EU 5 - Jest wrażliwy na problemy dzieci, młodzieży i dorosłych.

EU 6 - Przygotowany do współpracy z instytucjami działających na rzecz wsparcia dziecka i rodziny, posiada wiedzę o specyfice ich zadań i kompetencji.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne - kolokwium

Kryteria oceniania:

3,0 - student w bardzo podstawowym stopniu przyswoił wiadomości z zakresu pedagogiki rodziny, nie jest zainteresowany poszerzaniem wiedzy w tym zakresie.

3, 5 - student w stopniu dostatecznym porusza się w obszarze wiedzy dotyczącej rodziny i jej roli wychowawczej, zna podstawowe funkcje, zadania rodziny, przykłady instytucji i organizacji pełniących funkcje opiekuńcze i wychowawcze wobec dzieci i młodzieży, wspomagających rodzinę w procesie wychowania, nie rozpoznaje jednak wnikliwie problemów środowiska rodzinnego, co rzutuje na ograniczone propozycje rozwiązywania i kompensowania tych sytuacji, ma niski poziom umiejętności w zakresie obserwowania sytuacji wychowawczych w rodzinie, problemów jej członków, a także przygotowania do kontaktu z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

4, 0 - student posiada zadowalający poziom wiedzy z zakresu pedagogiki rodziny, poprawnie diagnozuje i projektuje działania wspierające, nie jest jednak w tych działaniach dostatecznie wnikliwy, wykazuje dobry poziom umiejętności w zakresie obserwowania sytuacji wychowawczych w rodzinie, problemów jej członków, a także przygotowania do kontaktu z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

4,5 - student prezentuje dobry poziom wiedzy w zakresie rodziny, jej funkcji, zadań, funkcjonalności, przejawów dysfunkcji i patologii, rozumie potrzebę działań wspierających braki środowiska rodzinnego, posiada umiejętności w zakresie obserwowania sytuacji wychowawczych w rodzinie, problemów jej członków, a także przygotowania do kontaktu z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

5,0 - student ma rozległą wiedzę dotyczącą rodziny, potrafi rozpoznawać trudności w funkcjonowaniu rodziny i dziecka, rozumie potrzebę działań wspierających, zna przykłady, specyfikę i zadania instytucji i organizacji działających w obszarze opieki, wychowania i wsparcia dzieci, młodzieży i rodziny, jest otwarty na pozyskiwanie wiedzy z różnych źródeł, prezentuje bardzo dobry poziom umiejętności w zakresie obserwowania sytuacji wychowawczych w rodzinie, problemów jej członków, a także przygotowania do kontaktu z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Krajewska
Prowadzący grup: Beata Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu pedagogiki rodziny.

Pełny opis:

Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu pedagogiki rodziny. Ukazanie rodziny jako grupy, wspólnoty i instytucji opiekuńczo - wychowawczej. Charakterystyka podstawowych składników tegoż środowiska, ważnych dla jego funkcjonalności oraz dysfunkcji, jakich doświadcza, a także form i możliwości wsparcia współczesnej rodziny.

Literatura:

Kawula S., Brągiel J., Janke A.W., Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń 2005; Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań, pod red. A. W. Janke, Toruń 2004; I. Krasiejko, Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna, Warszawa 2019; M. Całusińska, W. Malinowski, Trening umiejętności wychowawczych, Sopot 2016; A. seweryńska, Uczen z rodziny dysfunkcyjnej, Warszawa 2004; Adamski F., Rodzina wymiar społeczno - kulturowy, Kraków 2002; Dyczewski L., Rodzina twórcą i przekazicielem kultury, Lublin 2003; Kawula S., Kształty rodziny współczesnej, Szkice familologiczne, Toruń 2006; Rodzina polska u progu trzeciego tysiąclecia, pod red. W. Majkowskiego, Warszawa 2003; Rodzina współczesna, pod red. M. Ziemskiej, Warszawa 2001., Krzesińska - Żach B., Pedagogika rodziny. Przewodnik do ćwiczeń, Białystok 2007; Biernat T., Praktyka wychowania rodzinnego, Szczecinek 2001; Seweryńska A.M., Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej, Warszawa 2004; Sarin, V., Terapia rodziny. Teoria i praktyka, Gdańsk 2000; Ejsmont M., Kosmalska B., Media, wartości, wychowania, Kraków 2005; Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3; Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny; Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)