Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PEZ-SEM-3-KK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

P_WP1_03;

PSI_W01; NP1_W02;

PSI_TS2_W01;


Umiejętności:

PSI_U06;

NP1_U05;

PSI_TS2_U01;


Kompetencje społeczne:

PSI_K01;

NP1_K01;


Skrócony opis:

Seminarium licencjackie poświęcone jest aspektom ogólnometodologicznym, warsztatowi badawczemu oraz organizacji pracy licencjackiej.

Celem seminarium jest przygotowanie studentów w ramach pracy indywidualnej i grupowej do realizacji projektu badawczego w formie pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Seminarium licencjackie poświęcone jest warstwie wstępnej, w której porusza się aktualność i istotność problematyki badawczej jak również motywację do podjęcia danej tematyki, warstwie metodologicznej, w której określa się: zakres pracy wraz z celem i przedmiotem, teren badań wraz z grupą badawczą, problemy i hipotezy badawcze oraz metody, techniki i narzędzia badań oraz warstwie badawczej.

Ponadto, seminarium licencjackie poświęcone jest systematycznemu studiowaniu literatury przedmiotowej i metodologicznej.

Celem seminarium jest przygotowanie studentów w ramach pracy indywidualnej i grupowej do realizacji projektu badawczego w formie pracy licencjackiej.

Literatura:

Podstawowa:

1. Pilch T.: "Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe", Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 2001;

2. Rubacha K.: "Metodologia badań nad edukacją", Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008;

3. Sztumski J.: "Wstęp do metod i technik badań społecznych", Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 2010.

Uzupełniająca:

1. Gnietecki J.: "Wstęp do metod badań w naukach pedagogicznych", Wydawnictwo Naukowe PTP, Poznań 2003;

2. Nowak S.: "Metodologia badań socjologicznych", PWN, Warszawa 1970;

3. Palka S (red.).: "Orientacje w metodologii badań pedagogicznych", Wydawnictwo UJ, Kraków 1998.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

P_WP1_03, PSI_W01, NP1_W02 - student ma podstawową wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej, metodologicznej i badawczej w pedagogice i w pedagogice specjalnej;

PSI_TS2_W01 - student ma podstawową i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej, metodologicznej i badawczej w pedagogice osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz posiada wiedzę o jej miejscu w systemie nauk i powiązaniu z innymi dyscyplinami naukowymi;

Umiejętności:

PSI_U06, NP1_U05 - student posiada podstawowe umiejętności badawcze: potrafi konstruować problemy badawcze, potrafi weryfikować hipotezy badawcze, konstruować sposób przeprowadzania badań pedagogicznych w oparciu o właściwie dobrane metody, techniki i narzędzia badawcze oraz opracowywać i prezentować wyniki pracy w zakresie części teoretycznej i badawczej;

PSI_TS2_U01 - student posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów i sugestii badawczych z wykorzystaniem podstawowej wiedzy z zakresu pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną;

Kompetencje społeczne:

PSI_K01, NP1_K01 - student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie problematyki badawczej ustawicznie dokonując jego oceny.

75h. [75 : 30(25)=3], 3ECTS

- udział w seminarium: 15h.

- przygotowanie do zajęć (ciągłe i systematyczne): 10h.

- krytyczna analiza literatury przedmiotu i metodologicznej: 35h.

- konsultacje: 15h.

W roku akademickim 2018/2019 (semestr zimowy):

150h. [150 : 30(25)=6], 6ECTS

- udział w seminarium: 15h.

- przygotowanie do seminarium (ciągła systematyczna praca nad teoretyczną, metodologiczną i badawczą częścią rozprawy): 65h.

- krytyczna analiza literatury przedmiotu: 65h.

- konsultacje: 5h.

W roku akademickim 2018/2019 (semestr letni):

150. [150 : 30(25)=6], 6ECTS

- udział w seminarium: 15h.

- przygotowanie do zajęć (ciągłe i systematyczne): 45h.

- pisemne opracowanie i przedstawienie części teoretycznej i metodologiczno - empirycznej, które składają się na pełną wersję pracy licencjackiej: 80h.

- konsultacje: 10h.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

P_WP1_03, PSI_W01, NP1_W02 - student ma podstawową wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej , metodologicznej i badawczej w pedagogice i w pedagogice specjalnej;

- na ocenę 3 (dst.) - student ma podstawową wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej, metodologicznej i badawczej w naukach pedagogicznych, a w szczególności w pedagogice specjalnej - odwołuje się do literatury obowiązkowej;

- na ocenę 3,5 (dst. plus) - student ma szczegółową wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej, metodologicznej i badawczej w naukach pedagogicznych, a w szczególności w pedagogice specjalnej - odwołuje się do literatury obowiązkowej, jak również do samodzielnie wyszukanych źródeł naukowych;

- na ocenę 4 (db.) - student ma szczegółową wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej, metodologicznej i badawczej w naukach pedagogicznych, a w szczególności w pedagogice specjalnej - odwołuje się do literatury obowiązkowej, jak również do samodzielnie wyszukanych źródeł naukowych; ma wiedzę na temat aktualnych orientacji i strategii praktykowanych w badaniach naukowych;

- na ocenę 4,5 (db. plus) - student ma szczegółową wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej, metodologicznej i badawczej w naukach pedagogicznych, a w szczególności w pedagogice specjalnej - odwołuje się do literatury obowiązkowej, jak również do samodzielnie wyszukanych źródeł naukowych; ma wiedzę na temat aktualnych orientacji i strategii praktykowanych w badaniach naukowych; zna i rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia działań badawczych;

- na ocenę 5 (bdb.) - student ma szczegółową wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej, metodologicznej i badawczej w naukach pedagogicznych, a w szczególności w pedagogice specjalnej - odwołuje się do literatury obowiązkowej, jak również do samodzielnie wyszukanych źródeł naukowych; ma wiedzę na temat aktualnych orientacji i strategii praktykowanych w badaniach naukowych; zna i rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia działań badawczych; podaje stosowne przykłady odwołując się do badań własnych.

PSI_TS2_W01 - student ma podstawową i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej, metodologicznej i badawczej w pedagogice osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz posiada wiedzę o jej miejscu w systemie nauk i powiązaniu z innymi dyscyplinami naukowymi;

- na ocenę 3 (dst.) - student ma podstawową i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej, metodologicznej i badawczej w pedagogice osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz posiada wiedzę o jej miejscu w systemie nauk i powiązaniu z innymi dyscyplinami naukowymi w odwołaniu do literatury obowiązkowej;

- na ocenę 3,5 (dst. plus) - student ma podstawową i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej, metodologicznej i badawczej w pedagogice osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz posiada wiedzę o jej miejscu w systemie nauk i powiązaniu z innymi dyscyplinami naukowymi w odwołaniu do literatury obowiązkowej i uzupełniającej;

- na ocenę 4 (db.) - student ma podstawową i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej, metodologicznej i badawczej w pedagogice osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz posiada wiedzę o jej miejscu w systemie nauk i powiązaniu z innymi dyscyplinami naukowymi w odwołaniu do literatury obowiązkowej, uzupełniającej oraz innych źródeł samodzielnie wyszukanych;

- na ocenę 4,5 (db. plus) - student ma szczegółową i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej, metodologicznej i badawczej w pedagogice osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz posiada wiedzę o jej miejscu w systemie nauk i powiązaniu z innymi dyscyplinami naukowymi w odwołaniu do literatury obowiązkowej, uzupełniającej oraz innych źródeł samodzielnie wyszukanych;

- na ocenę 5 (bdb.) - student ma szczegółową i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej, metodologicznej i badawczej w pedagogice osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz posiada wiedzę o jej miejscu w systemie nauk i powiązaniu z innymi dyscyplinami naukowymi w odwołaniu do literatury obowiązkowej, uzupełniającej oraz innych źródeł samodzielnie wyszukanych; podaje stosowne przykłady odwołując się do badań własnych.

Umiejętności:

PSI_U06, NP1_U05 - student posiada podstawowe umiejętności badawcze: potrafi konstruować problemy badawcze, potrafi weryfikować hipotezy badawcze, konstruować sposób przeprowadzania badań pedagogicznych w oparciu o właściwie dobrane metody, techniki i narzędzia badawcze oraz opracowywać i prezentować wyniki pracy;

- na ocenę 3 (dst.) - student posiada podstawowe umiejętności badawcze: korzystając z literatury podstawowej potrafi konstruować problemy badawcze,weryfikować hipotezy badawcze, konstruować sposób przeprowadzania badań pedagogicznych w oparciu o właściwie dobrane metody, techniki i narzędzia badawcze oraz opracowywać i prezentować wyniki pracy;

- na ocenę 3,5 (dst. plus) - student posiada podstawowe umiejętności badawcze: korzystając z literatury podstawowej i uzupełniającej potrafi konstruować problemy badawcze, potrafi weryfikować hipotezy badawcze, konstruować sposób przeprowadzania badań pedagogicznych w oparciu o właściwie dobrane metody, techniki i narzędzia badawcze oraz opracowywać i prezentować wyniki pracy;

- na ocenę 4 (db.) - student posiada podstawowe umiejętności badawcze: korzystając z literatury podstawowej, uzupełniającej i z innych wybranych przez siebie źródeł naukowych potrafi konstruować problemy badawcze, weryfikować hipotezy badawcze, konstruować sposób przeprowadzania badań pedagogicznych w oparciu o właściwie dobrane metody, techniki i narzędzia badawcze oraz opracowywać i prezentować wyniki pracy;

- na ocenę 4,5 (db. plus) - student posiada podstawowe umiejętności badawcze: korzystając z literatury podstawowej, uzupełniającej i z innych wybranych przez siebie źródeł naukowych potrafi konstruować problemy badawcze, weryfikować hipotezy badawcze, konstruować sposób przeprowadzania badań pedagogicznych w oparciu o właściwie dobrane metody, techniki i narzędzia badawcze oraz opracowywać i prezentować wyniki pracy; wybór i zastosowanie źródeł naukowych potrafi rzetelnie uzasadnić;

- na ocenę 5 (bdb.) - student posiada podstawowe umiejętności badawcze: korzystając z literatury podstawowej, uzupełniającej i z innych wybranych przez siebie źródeł naukowych potrafi konstruować problemy badawcze, weryfikować hipotezy badawcze, konstruować sposób przeprowadzania badań pedagogicznych w oparciu o właściwie dobrane metody, techniki i narzędzia badawcze oraz opracowywać i prezentować wyniki pracy; wybór i zastosowanie źródeł naukowych potrafi rzetelnie uzasadnić; dokonuje kompilacji i ewentualnych modyfikacji własnych umiejętności.

PSI_TS2_U01 - student posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów i sugestii badawczych z wykorzystaniem podstawowej wiedzy z zakresu pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną;

- na ocenę 3 (dst.) - student posiada umiejętność ogólnego prezentowania własnych pomysłów i sugestii badawczych z wykorzystaniem podstawowej wiedzy z zakresu pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną;

- na ocenę 3,5 (dst. plus) - student posiada umiejętność szczegółowego prezentowania własnych pomysłów i sugestii badawczych z wykorzystaniem podstawowej wiedzy z zakresu pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną;

- na ocenę 4 (db.) - student posiada umiejętność szczegółowego, jak również twórczego prezentowania własnych pomysłów i sugestii badawczych z wykorzystaniem podstawowej wiedzy z zakresu pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną;

- na ocenę 4,5 (db. plus) - student posiada umiejętność szczegółowego, jak również twórczego prezentowania własnych pomysłów i sugestii badawczych z wykorzystaniem podstawowej wiedzy z zakresu pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną; potrafi je argumentować w kontekście różnorodnych perspektyw teoretycznych;

- na ocenę 5 (bdb.) - student posiada umiejętność szczegółowego, jak również twórczego prezentowania własnych pomysłów i sugestii badawczych z wykorzystaniem podstawowej wiedzy z zakresu pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną; potrafi je argumentować w kontekście różnorodnych perspektyw teoretycznych; dokonuje weryfikacji i modyfikacji własnych pomysłów na gruncie nauki.

Kompetencje społeczne:

PSI_K01, NP1_K01 - student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie problematyki badawczej ustawicznie dokonując jego oceny;

- na ocenę 3 (dst.) - student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie problematyki badawczej ustawicznie dokonując jego oceny;

- na ocenę 3,5 (dst. plus) - student ma głęboką świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie problematyki badawczej ustawicznie dokonując jego oceny;

- na ocenę 4 (db.) - student ma głęboką świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie problematyki badawczej ustawicznie dokonując jego oceny, w związku z tym rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego;

- na ocenę 4,5 (db. plus) - student ma głęboką świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie problematyki badawczej, warsztatowej oraz ogólnopedagogicznej ustawicznie dokonując jego oceny, w związku z tym rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego;

- na ocenę 5 (bdb.) - student ma głęboką świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie problematyki badawczej, warsztatowej oraz ogólnopedagogicznej ustawicznie dokonując jego oceny, w związku z tym rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwoju osobistego oraz rozwoju kompetencji personalnych i społecznych.

Na ocenę końcową składają się:

1. Obecność na zajęciach - systematyczne uczestnictwo w seminarium i w konsultacjach.

2. Ocena systematycznej pracy przygotowywanej indywidualnie.

W roku akademickim 2018/2019:

Na ocenę końcową składają się:

1. Obowiązkowa obecność na seminarium. Dozwolona jest 1 nieobecność. Każda kolejna nieobecność skutkuje obniżeniem oceny końcowej o 1 stopień.

2. Ocena systematycznej pracy przygotowywanej i dokumentowanej indywidualnie.

3. Złożenie pełnej pracy licencjackiej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)