Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PEZ-SL3IG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Symbole efektów uczenia się dla kierunku Pedagogika: NP1_W01, NP1_W02, NP1_W12, NP1_U02, NP1_U06, NP1_K17


Symbole efektów uczenia się dla kierunku Pedagogika specjalna: PSI_W09, PSI_W13, PSI_W19, PSI_U02, PSI_U07, PSI_U09, PSI_U12, PSI_U13, PSI_U13, PSI_TS1_W09, PSI_TS1_U06, PSI_TS1_K08

Skrócony opis:

W trakcie seminarium dyplomowego studenci w sposób szczególny potwierdzają swą zdolność stosowania wiedzy, umiejętności zdobytych w trakcie studiów oraz wykazują osiągnięte kompetencje osobiste i społeczne. seminarium stanowi

formę weryfikacji zakładanych kierunkowych efektów kształcenia.

W roku akademickim 2020/21 Zajęcia realizowane w systemie kształcenia na odległość na platformie Ms Teams. Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a77b51547c4924325b7a760e781a8f8b0%40thread.tacv2/conversations?groupId=bb815520-7503-4667-96bf-0865890ad293&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Pełny opis:

W trakcie seminarium dyplomowego studenci w sposób szczególny potwierdzają swą zdolność stosowania wiedzy, umiejętności zdobytych w trakcie studiów oraz wykazują osiągnięte kompetencje osobiste i społeczne. seminarium stanowi

formę weryfikacji zakładanych kierunkowych efektów kształcenia.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student powinien wykazać w pracy dyplomowej umiejętność formułowania problemu badawczego i rozwiązania go metodami naukowymi. Praca dyplomowa powinna charakteryzować się znaczącym wkładem własnym studenta, obejmującym przeprowadzenie badań. Tematyka pracy dyplomowej powinna być związana z kierunkiem studiów.

Metody i kryteria oceniania:

Monitorowanie i ocena etapowych osiągnięć studenta w zakresie przygotowania pracy dyplomowej zgodnie z ustalonymi kryteriami.

Ocena pracy dyplomowej pod względem merytorycznym i formalnym

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Gątarek
Prowadzący grup: Izabela Gątarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Gątarek
Prowadzący grup: Izabela Gątarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)