Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PEZ-SLDBG21617
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NP1_W_01, NP1_W_02, NP1_W_12

NP1_U_02, NP1_ U_05, NP1_U_25

NP1_K_01, NP1_ K_06, NP1_K_11

Skrócony opis:

Seminarium licencjackie obejmuje przygotowanie studentów studiów I stopnia do tworzenia projektów badań pedagogicznych, ich konceptualizacji, sformułowania tematu i celu badań, zdefiniowania pojęć i postawienia problemów badawczych oraz hipotez, a także do operacjonalizacji badań, doboru metod i narzędzi, oraz przeprowadzenia badań, analizy zebranego materiału i wyciągnięcia końcowych wniosków.

Pełny opis:

W ciągu trzech semestrów trwania seminarium licencjackiego studenci uczą się jak wykorzystać wiedzę teoretyczną i metodologiczną w praktyce badawczej. Piszą koncepcje prac, określają problematykę badawcza, definiują podstawowe pojęcia i formułują cel badań, stawiają problemy badawcze i hipotezy. Dalej przechodzą do operacjonalizacji badań, dokonują doboru metod i narzędzi. Konstruują własne narzędzia badawcze, dokonują doboru próby i określają warunki badań. Przeprowadzają badania i dokonują analizy i syntezy zebranego materiału. Wyciągają wnioski i finalizują pisanie prac licencjackich.

Literatura:

T. Pilch, T. Bauman red.: Zasady badań pedagogicznych.

M. Łobocki: Metody badań pedagogicznych.

E. Babbie: Badania społeczne w praktyce.

W. Zaczyński: Praca badawcza nauczyciela.

T. Pilch red.: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student uczy się jak zastosować wiedzę teoretyczną i metodologiczną w praktyce badawcze oraz jak napisać pracę licencjacka.

3 ECTS - 6 ECTS;

45 godzin seminariów licencjackich

150 godzin pracy własnej studenta

100 godzin pisania pracy

Metody i kryteria oceniania:

Metoda projektów.

Kryteria oceniania:

praca na poziomie podstawowych wymagań - dst

dobrze napisana praca, oparta o rzetelne badania - db

praca nowatorska, twórcza - bdb

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)