Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PEZ-SOW-BG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia ogólna
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku PEDAGOGIKA, studia niestacjonarne I stopnia:

NP1_W06, NP1_W07, NP1_U01,

NP1_K03

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami wiedzy z zakresu socjologii ogólnej, jej podstawowymi pojęciami, obszarem problematyki oraz strukturą subdyscyplin, takich jak socjologia wychowania, socjologia rodziny, socjologia edukacji, socjologia kultury, socjologia moralności, socjologia mediów, socjologia pracy itd.

Pełny opis:

Studenci w ramach przedmiotu zapoznają się z historią rozwoju tej dyscypliny, podstawami wiedzy o społeczeństwie, typami społeczeństw, problematyką życia społecznego, przemianami społeczeństwa i rodziny, przemianami rodziny i wychowania w tzw. późnej nowoczesności, zmianą edukacyjną w warunkach przejścia od epoki przemysłowej do informacyjnej, problematyką kultury symbolicznej i tożsamości narodowej, wielości kultur, zagadnieniami socjalizacji i zmiany pokoleniowej, typami społeczności lokalnych, zróżnicowaniem społecznym i nierównościami.

Literatura:

B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii

A. Giddens, Socjologia

J. H. Turner, Socjologia

Z. Tyszka, Rodzina we współczesnym świecie

F. Znaniecki, Socjologia wychowania

M. J. Szymański red., Krótkie wykłady z socjologii edukacji

A. Kłoskowska, Socjologia kultury

J. Mariański, Religijność społeczeństwa polskiego

U. Beck, Społeczeństwo ryzyka

P. Sztompka, Słownik socjologiczny 1000 pojęć

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student posiada podstawową wiedzę z obszaru socjologii ogólnej

Zna różne typy społeczeństw i ich funkcjonowanie

Rozumie przemiany życia społecznego między epokami

Potrafi analizować przemiany społeczeństwa i rodziny

Dostrzega związki między przemianami społeczeństwa i rodziny a przemianami edukacji i wychowania

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem w postaci pisemnego eseju o przemianach społeczeństwa i rodziny. . Kryteria oceniania:

Rozwinięty esej, z pogłębioną analizą tych procesów - 5

standardowa, poprawna praca pisemna - 4

słabo pogłębiona analiza przemian - 3

brak wiedzy i rozumienia tych procesów - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Galas
Prowadzący grup: Barbara Galas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)