Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia zmian społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PEZ-SZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia zmian społecznych
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NP2_W01, NP2_W08, NP2_W13

NP2_u01, NP2_U02, NP2_U17

NP2_K01, NP2_K08, NP2_K05

Skrócony opis:

Socjologia zmian społecznych to zajęcia konwersatoryjne, których celem jest szerokie ukazanie społecznego kontekstu i edukacji i wychowania w warunkach gwałtownych zmian ekonomicznych, społecznych, czy kulturowych, zarówno potransformacyjnych jak i szybko postępującej globalizacji. Osiową tematyką jest problematyka zmiany społecznej i jej implikacji dla procesów edukacji, wychowania i rozwoju młodego pokolenia.

Pełny opis:

W ramach zajęć studenci zapoznają się z nową subdyscypliną socjologii, jaką jest socjologia zmian społecznych, jej terminologią i problematyką, która jest ważnym kontekstem dla zagadnień związanych z przemianami w edukacji, a także najnowszą literaturą przedmiotu.

Będą mieli okazję zapoznać się z nowymi ruchami społecznymi, kreowanymi w przestrzeni wirtualnej, jako jednym z ważniejszych instrumentów zachodzących zmian i rodzenia się nowych form komunikacji transkulturowej.

Poddadzą analizie procesy zachodzące w Europie w epoce globalnej, a także na tym tle zachodzące u nas przemiany, z uwzględnieniem procesów potransformacyjnych, spóźnionej modernizacji i postępującej globalizacji.

Literatura:

P. Sztompka: Socjologia zmian społecznych.

A. Giddens: Nowoczesność i tożsamość.

A. Giddens: Europa w epoce globalnej.

M .Castells: Społeczeństwo sieci.

M. Castells: Ruchy oburzenia i nadziei.

J. Koralewwicz: Autorytaryzm, lęk, konformizm.

B. Galas:Anomia, lęk, pragmatyzm vs patriotyzm.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Założone efekty kształcenia:

wiedza o zmianie społecznej na poziomie lokalnym i globalnym,

umiejętność zdefiniowania, czym jest zmiana społeczna,

zrozumienie konsekwencji zmian w warunkach szybko postępującej globalizacji, zarówno na poziomie ekonomicznym, społecznym jak i kulturowym.

Opis ECTS: 2 pkt ECTS,

udział w konwersatorium - 15 godz.

konsultacje - 5 godz.

przygotowanie referatu/projektu - 20 godz.,

Łącznie 50 godz. / 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu :obecność, aktywność, esej lub prezentacja.

Kryteria oceniania:

podstawowa wiedza o zmianach społecznych - 3

rozumienie ich mechanizmów - 4

antycypowanie nowych trendów zmian - 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Galas
Prowadzący grup: Barbara Galas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 73 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Galas
Prowadzący grup: Barbara Galas
Strona przedmiotu: http://7yd0x24
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)