Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System wsparcia dziecka i rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PEZ-WDZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System wsparcia dziecka i rodziny
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NP2_W13, NP2_W16,

NP2_U02, NP2_K10,

NP2_K11

Skrócony opis:

W toku zajęć student poznaje możliwości wsparcia dziecka i rodziny, podstawy prawne działań wspierających, instytucje wsparcia, wybrane problemy w funkcjonowaniu dziecka i rodziny wymagające wsparcia.

Pełny opis:

W toku zajęć student poznaje możliwości wsparcia dziecka i rodziny, podstawy prawne działań wspierających, instytucje wsparcia, wybrane problemy w funkcjonowaniu dziecka i rodziny wymagające wsparcia.

Literatura:

Podstawowa:

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; G. Gajewska, Wsparcie dziecka w rozwoju, Konteksty opieki i edukacji, Zielona Góra 2009; Wsparcie rodziny dysfunkcyjnej, red. Mieczysław Dudek, Toruń 2009, Brągiel J., Badora S., Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej , Opole 2005; Praca socjalna w służbie ludziom, pod red. A. Żukiewicza, Toruń 2012; Wykluczenie i marginalizacja społeczna, pod red. K. Białobrzeskiej, S. Kawuli, Toruń 2006; W. Ratyński, Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce, Warszawa 2003; Gaś B.Z, Efektywność instytucjonalnych form pomocy na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, Lublin 2008; Gaś B.Z., Młodzieżowy program wsparcia rówieśniczego ,Warszawa 1995; Pedagogika społeczna: dokonania- aktualność -perspektywy, pod red S. Kawuli, Toruń 2002; Szczepanik R., Wawrzyniak J., Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego, Łódź 2012; Dzieci i młodzież w niegościnnym świecie - zagrożenia rozwojowe i społeczne, pod red. E. Wysockiej, Warszawa 2012; B. Krajewska, Instytucjonalne wsparcie pracujących rodziców nad najmłodszymi dziećmi (w:) Człowiek w pedagogice pracy, pod red B. Baraniak, Warszawa 2012; B. Krajewska, Instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Zagadnienia podstawowe, Kraków 2009; M. Winiarski, Wsparcie społeczne wobec wyzwań współczesności (w:) Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej, pod red. W. Danilewicz, Warszawa 2009; Edukacja a włączenie społeczne, pod red. T. Biernata, J. A. Malinowskiego, Toruń 2013;R. M. Ilnicka, Środowiskowy kontekst niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, Toruń 2008;Skazani na wykluczenie, pod red. M. Orłowskiej, Warszawa 2005.

Uzupełniająca:

Sęk H., Cieślak R., Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, Warszawa 2004; Palak Z., Bartkowicz Z., Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji, Lublin 2004; Dziecko i rodzina, Społeczne powinności opieki i wychowania, pod red. U. Grucy - Miąsik, Rzeszów 2007; Rodzina polska na przełomie wieków. Przeobrażenia, zagrożenia, patologie, pod red. J. Żebrowskiego, Gdańsk 2006; Pomoc dzieciom zagrożonym patologią środowiska rodzinnego i lokalnego, pod red. M. John - Borys, Katowice 1997; Dziecko zagrożone wykluczeniem, pod red. K. Biel, J. Kusztal, Kraków 2011; Patologie społeczne. Praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych, pod red. J. Bubiło, T. Guz, D. Krukowska - Bubiło, Lublin 2012; U. Świętochowska, Patologie współczesnej cywilizacji, Torun 2010; Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, pod red. T. Sołtysiak, J. Sudar - Malukiewicz, Bydgoszcz 2003.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EU 1 Student zna i rozumie specyfikę problemów występujących w funkcjonowaniu rodziny i dziecka

EU 2 Student zna i rozumie założenia systemu pomocy i wsparcia osób, które doświadczają różnych

trudności w rozwoju i funkcjonowaniu społecznym.

EU 3 Student zna instytucje i podmioty wsparcia dziecka i rodziny.

EU 4 Student potrafi wykorzystywać i integrować wiedz teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, wymagających wsparcia i pomocy

EU 5 Student jest gotowy do komunikowania i współpracy z osobami potrzebującymi wsparcia i pomocy

EU 6 Student jest gotowy do pełnienia funkcji w instytucjach państwowych i organizacjach pozarządowych oraz placówkach przez nie prowadzonych działających w obszarze opieki, pomocy społecznej, pracy w zespole, współpracy ze specjalistami, rodzicami, opiekunami uczniów i wychowanków i innymi członkami społeczności szkolnej i lokalnej

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne kolokwium jest podstawa zaliczenia przedmiotu.

3.0 Student ma znikomą wiedzę w zakresie terminologii, źródeł i rodzajów wsparcia społecznego, bardzo pobieżnie opisuje problemy i sytuacje wymagające wsparcia społecznego, rozpoznaje sytuacje dziecka i rodziny wymagające wsparcia, potrafi wskazać podstawy prawne oraz instytucje wsparcia dla dzieci, młodzieży i rodziny, nie potrafi zaprojektować jednak procesu wsparcia dziecka czy rodziny, nie dostrzega znaczenia umiejętności nawiązywania, podtrzymywania współpracy ze środowiskiem rodzinnymi i podmiotami udzielającymi wsparcia

3.5 Student ma dostateczną wiedzę w zakresie terminologii, źródeł i rodzajów wsparcia społecznego, bardzo pobieżnie opisuje problemy i sytuacje wymagające wsparcia społecznego, rozpoznaje sytuacje dziecka i rodziny wymagające wsparcia, potrafi wskazać podstawy prawne oraz instytucje wsparcia dla dzieci, młodzieży i rodziny, nie potrafi zaprojektować jednak procesu wsparcia dziecka czy rodziny, nie dostrzega znaczenia umiejętności nawiązywania, podtrzymywania współpracy ze środowiskiem rodzinnymi i podmiotami udzielającymi wsparcia

4.0 Student posiada podstawową wiedzę w zakresie terminologii, źródeł i rodzajów wsparcia społecznego, dokonuje analizy problemów i sytuacji wymagających wsparcia społecznego, rozpoznaje sytuacje dzieci i rodziny wymagające wsparcia, zna akty prawne w tym zakresie wskazuje rodzaje i funkcje instytucji wsparcia dla dzieci, młodzieży, rodziny, potrafi opisać sieć wsparcia, potrafi zaprojektować proces wsparcia dziecka czy rodziny, dostrzega znaczenia umiejętności nawiązywania, podtrzymywania współpracy ze środowiskiem rodzinnymi i podmiotami wsparcia

4.5 Student posiada wiedzę w zakresie, terminologii, źródeł i rodzajów wsparcia społecznego na dobrym poziomie, dokonuje analizy problemów i sytuacji wymagających wsparcia społecznego, rozpoznaje sytuacje osób i konieczność udzielania im wsparcia, interpretuje akty prawne w tym zakresie, wskazuje rodzaje i funkcje instytucji wsparcia dla dzieci, młodzieży, rodziny, rozpoznaje zasoby społeczności w zakresie możliwości udzielania wsparcia dziecku i rodzinie, projektuje proces wsparcia dziecka czy rodziny, ma świadomość znaczenia umiejętności nawiązywania i podtrzymywania współpracy ze środowiskiem rodzinnymi i podmiotami wsparcia.

5.0 Student posiada bardzo dobrą wiedzę w zakresie terminologii, źródeł i rodzajów wsparcia społecznego, dokonuje szczegółowej analizy problemów i sytuacji wymagających wsparcia społecznego, rozpoznaje sytuacje osób potrzebujących wsparcia, wyczerpująco charakteryzuje instytucje i podmioty wsparcia społecznego dzieci i rodzin, interpretuje akty prawne w tym zakresie, wskazuje rodzaje i funkcje instytucji wsparcia dla dzieci, młodzieży, rodziny, potrafi opracować program wsparcia, ma wysoka świadomość znaczenia umiejętności nawiązywania, podtrzymywania współpracy ze środowiskiem rodzinnymi i podmiotami wsparcia

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)