Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do wiedzy o rodzinie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PEZ-WWR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do wiedzy o rodzinie
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NP1_W07; NP1_W10; NP1_W33; NP1_W13; NP1_U13; NP1_U23; NP1_K11; NP1_K05

Skrócony opis:

Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu wiedzy o rodzinie, jej dysfunkcjach oraz potrzebie wsparcia współczesnej rodziny.

Pełny opis:

1.Pojęcie i typologie rodziny. 2. Rodzina jako grupa i instytucja opiekuńczo – wychowawcza. 3. Więzi społeczne w rodzinie, atmosfera, postawy i style wychowania w rodzinie. 4. Kultura pedagogiczna rodziców. 5. Funkcje i zadania rodziny. 6. Dysfunkcje i zagrożenia występujące we współczesnej rodzinie. 7. Rodzina a inne środowiska wychowawcze. 8. Prawa dziecka oraz prawa i obowiązki rodziców. 9. System wsparcia współczesnej rodziny.

Literatura:

Kawula S., Brągiel J., Janke A.W., Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń 2005; Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań, pod red. A. W. Janke, Toruń 2004; I. Krasiejko, Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna, Warszawa 2019; M. Całusińska, W. Malinowski, Trening umiejętności wychowawczych, Sopot 2016; A. seweryńska, Uczen z rodziny dysfunkcyjnej, Warszawa 2004; Adamski F., Rodzina wymiar społeczno - kulturowy, Kraków 2002; Dyczewski L., Rodzina twórcą i przekazicielem kultury, Lublin 2003; Kawula S., Kształty rodziny współczesnej, Szkice familologiczne, Toruń 2006; Rodzina polska u progu trzeciego tysiąclecia, pod red. W. Majkowskiego, Warszawa 2003; Rodzina współczesna, pod red. M. Ziemskiej, Warszawa 2001., Krzesińska - Żach B., Pedagogika rodziny. Przewodnik do ćwiczeń, Białystok 2007; Biernat T., Praktyka wychowania rodzinnego, Szczecinek 2001; Seweryńska A.M., Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej, Warszawa 2004; Sarin, V., Terapia rodziny. Teoria i praktyka, Gdańsk 2000; Ejsmont M., Kosmalska B., Media, wartości, wychowania, Kraków 2005; Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3; Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny; Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EU 1 - Student ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania rodziny, jej problemów, systemu wsparcia.

EU 2 - Student zna i rozumie istotę procesu wychowania w rodzinie.

EU 3 -Potrafi wskazać zagrożenia dla funkcjonowania współczesnej rodziny.

EU 4 - Potrafi wskazać podstawowe składniki środowiska wychowawczego rodziny.

EU 5 - Jest wrażliwy na problemy dzieci, zna ich prawa oraz rozpoznaje przejawy ich krzywdzenia.

EU 6 - Przygotowany do rozpoznawani instytucji działających na rzecz wsparcia dziecka i rodziny.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne - praca indywidualna. Punktacja - 12 punktów.

Kryteria oceniania:

3,0 - student w bardzo podstawowym stopniu przyswoił wiadomości o rodzinie, nie jest zainteresowany poszerzaniem wiedzy w tym zakresie, także o działaniach pomocowych i wspierających dzieci i rodziców, aspektach środowiska wychowawczego rodziny, ma niski poziom umiejętności w zakresie wskazywania zagrożeń we współczesnej rodzinie, problemów jej członków, a także przygotowania do rozpoznawania instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny, ochrony ich praw oraz przed krzywdzeniem. Ocena odpowiada liczbie punktów 5.

3, 5 - student w stopniu dostatecznym porusza się w obszarze wiedzy dotyczącej rodziny i jej roli wychowawczej, zna podstawowe funkcje, zadania rodziny, wykazuje niski poziom umiejętności w zakresie wskazywania zagrożeń we współczesnej rodzinie, problemów jej członków, a także przygotowania do rozpoznawania instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny, ochrony ich praw oraz przed krzywdzeniem. Ocena odpowiada liczbie punktów 6-7.

4, 0 - student posiada zadowalający poziom wiedzy o rodzinie, zna podstawowe funkcje, zadania rodziny, wykazuje zadowalający poziom umiejętności w zakresie wskazywania zagrożeń we współczesnej rodzinie, problemów jej członków, a także przygotowania do rozpoznawania instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny, ochrony ich praw oraz przed krzywdzeniem . Ocena odpowiada liczbie punktów 8 -9.

4,5 - student prezentuje dobry poziom wiedzy w zakresie rodziny, jej funkcji, zadań, funkcjonalności, przejawów dysfunkcji i patologii, rozumie potrzebę działań profilaktycznych i kompensujących braki środowiska rodzinnego, zna instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny, ochrony ich praw oraz przed krzywdzeniem . Ocena odpowiada liczbie punktów 10-11.

5,0 - student ma rozległą wiedzę dotyczącą rodziny i jest otwarty na pozyskiwanie wiedzy z różnych źródeł, wrażliwy na problemy dzieci i nieprawidłowe sytuacje występujące w rodzinie, a także przygotowany do rozpoznawania instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny, ochrony ich praw oraz przed krzywdzeniem Ocena odpowiada liczbie punktów 12.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)