Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy składni w języku angielskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PPW-ESJA-1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy składni w języku angielskim
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy: Elementy składni w języku angielskim - ćwiczenia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA:

PPW_W18, PPW_U18, PPW_K5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 19 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Lesiak-Bielawska
Prowadzący grup: Elżbieta Lesiak-Bielawska
Strona przedmiotu: https://pedagogika.uksw.edu.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

1. Introducing basic terms: syntax – morphology – grammar; synthetic & analytic languages

2. Basic elements of grammatical & syntactic structure: parts of speech or word-classes

3. The simple sentence & its grammatical functions: predicator, subject, direct object, indirect object, adverbial

4. The simple sentence & its grammatical functions: subject complement, object complement, adverbial; verb complementation – practical exercises

5. Basic sentence patterns – practical exercises

6. Structural variation of the simple sentence: question, passivisation

7. Structural variation of the simple sentence: negation, commands

8. Phrases & their structure: the noun phrase, the prepositional phrase

9. Phrases & their structure: the adjective phrase, the adverb phrase

10. Phrases & their structure: the verb phrase

11. Effects of negative, interrogative & passive on the verb phrase

12. The multiple sentence – coordination

13. The multiple sentence – subordination

14. Final semester test

15. Final assessment

Pełny opis:

H1A_U10

Metody dydaktyczne: Metody dydaktyczne bazują na zmodyfikowanym podejściu komunikacyjnym.

Metoda eklektyczna ze szczególnym uwzględnieniem metody komunikacyjnej.

Metody weryfikacji: testy cząstkowe, ocenianie ustawiczne.

H1A_U07

Metody weryfikacji efektów kształcenia obejmują: pracę własną studenta, obecność na zajęciach i przygotowanie się do zajęć, aktywność na zajęciach, wykonanie zadań na platformie MOODLE, test semestralny i zaliczenie ustne

Metody weryfikacji: Ocenianie ustawiczne, krótkie sprawdziany, test końcowy.

Na ocenę końcową składają się:

- kolokwium 40 pkt;

- systematyczny udział w zajęciach 30 pkt;

- praca na platformie edukacyjnej 30 pkt;

- zaliczenie ustne 20 pkt;

0 - 49 (0%-59%) – ocena 2,0;

50 - 56 (60%-67%) – ocena 3,0;

57 - 62 (68%-75%) – ocena 3,5;

63 - 69 (76%-83%) – ocena 4;

70 - 76 (84%-91%) – ocena 4,5;

77 - 120 (92%-100%) – ocena 5.

Literatura:

Fenn, P. et al. (201), Introducing English Syntax: A Basic Guide for Students of English. Routledge: London.

Materiały własne i z internetu

Wymagania wstępne:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - rok II, grupa I

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)