Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Koncepcje dziecka i dzieciństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PPW-KDK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Koncepcje dziecka i dzieciństwa
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

pedagogika

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie:

PPW_W02, PPW_W20, PPW_U01,

PPW_U09, PPW_K01

Wymagania wstępne:

Zaawansowana wiedza w zakresie rozwoju i funkcjonowania dziecka. Znajomość prawideł rozwojowych. Zaawansowany poziom wiedzy o czynnikach warunkujących proces wychowania i edukacji.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi koncepcjami psychologicznymi i pedagogicznymi w poznawaniu dziecka. Zapoznanie studentów z różnymi metodami i technikami psychopedagogicznymi wykorzystywanymi w celu lepszego poznania dziecka.

Pełny opis:

Zainteresowaniem przedmiotu jest na poziomie pogłębionym dziecko jako podmiot działań pedagogicznych. Spojrzeniu analitycznemu poddane zostają główne koncepcje psychologiczne w poznawaniu dziecka na poziomie pogłębionym. Główne nurty w czasach minionych oraz rzeczywistości współczesnej odnoszące się do poznawania natury dziecka.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK1. Ma ogólną wiedzę dotyczącą dziecka jako podmiotu działań pedagogicznych.

EK2. Charakteryzuje wybrane strategie badań pedagogicznych w zależności od przyjętego paradygmatu.

Umiejętności:

EK1. Potrafi wskazać właściwą strategię, metody, techniki i narzędzia w zależności od oczekiwanych informacji na temat dziecka.

EK2. Dokonuje analizy głównych koncepcji psychologicznych w poznawaniu dziecka: behawioryzm, koncepcja humanistyczne, poznawcza.Kompetencje społeczne:

EK1. Rozumie potrzebę ustawicznego zdobywania i poszerzania swoich wiadomości. Ma świadomość odpowiedzialności i konsekwencji związanych z błędnym postrzeganiem natury i rozwoju dziecka.

Uzasadnienie godzin ECTS: 2

godziny kontaktowe - 8

przygotowanie do zajęć - 27

przygotowanie do kolokwium - 10

przygotowanie do zaliczenia końcowego - 10

Łączna liczba godzin: 55=2 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Gątarek
Prowadzący grup: Izabela Gątarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uzasadnienie ECTS:

godziny kontaktowe- 30

przygotowanie do zajęć:- 25

przygotowanie do egzaminu: -25

Łączna liczba godzin: 105 (=3 ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)