Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PPW-MBSC-BG-1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań społecznych
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy: Metodologia badań społecznych - ćwiczenia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA:

PPW_W4,PPW_W17, PPW_U9,

PPW_U16, PPW_K6


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawami metodologii badań społecznych, w tym zagadnieniami takimi jak specyfika badań w naukach społecznych, obszary ich problematyki, badania ilościowe i jakościowe, a także tworzenie koncepcji i projektu badań.

Pełny opis:

W ramach zajęć z metodologii badań społecznych studenci zapoznają się z obszarem problematyki badań, podstawowymi pojęciami nauk społecznych, literaturą z zakresu metodologii badań społecznych.

Uczą się definiowania podstawowych pojęć ze słowników specjalistycznych i literatury przedmiotu badań, formułują cele badawcze, stawiają problemy i hipotezy, a także określają warunki organizacyjne przebiegu badań i charakterystykę badanych grup. Próbują także konstruować podstawowe narzędzie badań.

Literatura:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce

Babbie E., Metody badań społecznych

Nowak S., Metodologia badań społecznych

"Słownik nauk społecznych" Marshalla

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma podstawową wiedzę z zakresu metodologii nauk społecznych

Zna obszar swojej problematyki badawczej

Umie formułować cel badań

Prawidłowo stawia problemy badawcze i hipotezy robocze

Potrafi odpowiednio dobrać metody i narzędzia badań

Właściwie ocenia granice etyczne badań

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega projekt badawczy.

Kryteria oceniania:

Rozwinięta, prawidłowa koncepcja badań - 5

Projekt standardowy, prawidłowy - 4

Projekt minimum, słabo rozwinięty - 3

Brak projektu badawczego - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 19 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Galas
Prowadzący grup: Barbara Galas, Beata Krajewska, Ewa Kulawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest zastosowanie wiedzy z obszaru metodologii badań w praktyce dla zaprojektowania badań społecznych poprez sformułowanie celu badań, zdefiniowanie podstawowych zmiennych, postawienie problemów badawczych i hipotez, a także dobór właściwych metod i narzędzi badań.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)