Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji matematycznej w kl. 1-3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PPW-MEMC-EK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka edukacji matematycznej w kl. 1-3
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy: Metodyka edukacji matematycznej w kl. 1-3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

pedagogika

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia stacjonarne jednolite magisterskie:


PPW_W05, PPW_W06, PPW_W22,

PPW_U05, PPW_U08, PPW_U10,

PPW_K09

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności dydaktycznych i kompetencji do pracy nauczycielskiej w klasach I-III w zakresie prowadzenia zajęć z edukacji matematycznej; rozumienie procesu rozwoju kształtowania pojęć matematycznych w wieku 6-10 lat; poznanie sposobów projektowania twórczych jednostek tematycznych z wykorzystaniem środków dydaktycznych i zasobów internetowych (z użyciem tablicy multimedialnej) wspierających aktywność dziecka.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EW-1 student definiuje cele i treści edukacji matematycznej, założenia czynnościowego nauczania - uczenia się matematyki,

EW-2 charakteryzuje podstawowe umiejętności matematyczne kształcone na pierwszym etapie edukacji

EW-3 - zna podstawę programową w zakresie edukacji matematycznej

Umiejętności:

EU-1 potrafi analizować proces przyswajania i rozwoju pojęć matematycznych u dzieci w wieku 6-10 lat

EU-2 potrafi stosować różne metody, formy pracy z dzieckiem w zakresie edukacji matematycznej, przygotować odpowiednie pomoce dydaktyczne, posługiwać się nowoczesnymi technologiami wspierającymi proces uczenia się dziecka.

Kompetencje społeczne:

EK-1 ma świadomość potrzeby rozwijania swojej wiedzy i umiejętności dydaktycznych

EK-2 odznacza się dojrzałością i zaangażowaniem w planowaniu i realizacji działań edukacyjnych i wychowawczych. Prezentuje wysoki poziom kultury osobistej.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

ocena dst (3,0) - student definiuje cele i treści edukacji matematycznej, założenia czynnościowego nauczania - uczenia się matematyki, charakteryzuje podstawowe umiejętności matematyczne kształcone na pierwszym etapie edukacji, zna podstawę programową w zakresie edukacji matematycznej

ocena dst. plus (3,5) - student definiuje cele i treści edukacji matematycznej, założenia czynnościowego nauczania - uczenia się matematyki, ; charakteryzuje podstawowe umiejętności matematyczne kształcone na pierwszym etapie edukacji, zna podstawę programową w zakresie edukacji matematycznej

ocena db (4,0) - student definiuje cele i treści edukacji matematycznej, założenia czynnościowego nauczania - uczenia się matematyki, charakteryzuje umiejętności matematyczne kształcone na pierwszym etapie edukacji, zna podstawę programową w zakresie edukacji matematycznej

ocena db plus (4,5) - student definiuje cele ogólne i szczegółowe edukacji matematycznej, założenia czynnościowego nauczania - uczenia się matematyki, charakteryzuje umiejętności matematyczne kształcone na pierwszym etapie edukacji, zna i w sposób krytyczny analizuje podstawę programową w zakresie edukacji matematycznej

ocena bdb (5,0) - student w wyczerpujący sposób definiuje cele i treści edukacji matematycznej, założenia czynnościowego nauczania - uczenia się matematyki, wymienia wszystkie kryteria dojrzałości szkolnej do uczenia się matematyki; charakteryzuje umiejętności matematyczne kształcone na pierwszym etapie edukacji i rozumie ich sens, zna i w sposób krytyczny analizuje podstawę programową w zakresie edukacji matematycznej

Umiejętności:

ocena dst (3,0) - student potrafi analizować proces przyswajania i rozwoju pojęć matematycznych u dzieci w wieku 6-10 lat ; potrafi stosować podstawowe metody, formy pracy z dzieckiem w zakresie edukacji matematycznej;potrafi przygotować proste pomoce dydaktyczne i na poziomie podstawowym wykorzystuje nowoczesne technologie wspierające proces uczenia się dziecka.

ocena dst. plus (3,5) - student student potrafi analizować proces przyswajania i rozwoju pojęć matematycznych u dzieci w wieku 6-10 lat; potrafi stosować podstawowe metody, formy pracy z dzieckiem w zakresie edukacji matematycznej; potrafi przygotować podstawowe pomoce dydaktyczne na poziomie dostatecznym wykorzystuje nowoczesne technologie wspierające proces uczenia się dziecka.

ocena db (4,0) - student potrafi analizować proces przyswajania i rozwoju pojęć matematycznych u dzieci w wieku 6-10 lat ; potrafi stosować różne metody, formy pracy z dzieckiem w zakresie edukacji matematycznej; potrafi przygotować odpowiednie pomoce dydaktyczne z wykorzystaniem zasobów internetowych.

ocena db plus (4,5) - student student potrafi krytycznie analizować proces przyswajania i rozwoju pojęć matematycznych u dzieci w wieku 6-10 lat; potrafi stosować różne metody, formy pracy z dzieckiem w zakresie edukacji matematycznej; potrafi przygotować odpowiednie pomoce dydaktyczne z wykorzystaniem zasobów internetowych., sprawnie obsługuje tablicę interaktywną.

ocena bdb (5,0) - ;student potrafi krytycznie analizować proces przyswajania i rozwoju pojęć matematycznych u dzieci w wieku 6-10 lat; potrafi stosować różne innowacyjne metody, formy pracy z dzieckiem w zakresie edukacji matematycznej; potrafi przygotować kreatywne pomoce dydaktyczne z wykorzystaniem zasobów internetowych na tablicy interaktywnej.

Kompetencje:

ocena dst (3,0) - ma podstawowa świadomość potrzeby rozwijania swojej wiedzy i umiejętnośći dydaktycznych; odznacza się niską dojrzałością i zzangażowaniem w planowaniu i realizacji działań edukacyjnych i wychowawczych.

ocena dst. plus (3,5) - ma podstawowa świadomość potrzeby rozwijania swojej wiedzy i umiejętności dydaktycznych; odznacza się niską dojrzałością i zaangażowaniem w planowaniu i realizacji działań edukacyjnych i wychowawczych.

ocena db (4,0) - ma świadomość potrzeby rozwijania swojej wiedzy i umiejętnośći dydaktycznych; odznacza się dojrzałością i zzangażowaniem w planowaniu i realizacji działań edukacyjnych i wychowawczych.

ocena db plus (4,5) - ma świadomość potrzeby rozwijania swojej wiedzy i umiejętności dydaktycznych; odznacza się dojrzałością i zaangażowaniem w planowaniu i realizacji działań edukacyjnych i wychowawczych.

ocena bdb (5,0) - ma świadomość potrzeby rozwijania swojej wiedzy i umiejętnośći dydaktycznych; odznacza się wysoką dojrzałością i zzangażowaniem w planowaniu i realizacji działań edukacyjnych i wychowawczych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kulawska
Prowadzący grup: Ewa Kulawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach - 15 godz.

Przygotowanie .do zajęć, czytanie literatury - 20 godz.

Przygotowanie do zaliczenia - 10 godz.

Konsultacje - 5 godz.

Łącznie 50 godz. = 2 ECTS (w semestrze zimowym)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 29 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kulawska
Prowadzący grup: Ewa Kulawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach - 30 godz.

Przygotowanie do zajęć : 30 godz.

Przygotowanie scenariusza zajęć i prowadzenie lekcji: 10 godz.

Przygotowanie opisu analizy obserwowanych zajęć: 20 godz.

Powtórzenie do zaliczenia - 10 godz.

Łącznie 100 godz. = 4 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kulawska
Prowadzący grup: Ewa Kulawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach - 15 godz.

Przygotowanie .do zajęć, czytanie literatury - 20 godz.

Przygotowanie do zaliczenia - 10 godz.

Konsultacje - 5 godz.

Łącznie 50 godz. = 2 ECTS (w semestrze zimowym)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kulawska
Prowadzący grup: Ewa Kulawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)