Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawa dziecka w teorii i praktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PPW-PDTP-BK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawa dziecka w teorii i praktyce
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie:


PPW_W13, PPW_U09, PPW_K06

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Skrócony opis:

Tematykę zajęć stanowią prawa dziecka, w szczególności ich źródła, rodzaje, przejawy zagrożeń i naruszeń, instytucje ochrony. Celem jest ukazanie praw dziecka w wymiarze teoretycznym oraz praktycznym.

Pełny opis:

Tematykę zajęć stanowią prawa dziecka, w szczególności ich źródła, rodzaje, przejawy zagrożeń i naruszeń, instytucje ochrony. Celem jest ukazanie praw dziecka w wymiarze teoretycznym oraz praktycznym.

Literatura:

M. Arczewska, Dobro dziecka jako przedmiot troski społecznej, Kraków 2017.

Dziecko i jego prawa, pod red. E. Czyż, Warszawa 1992; Prawa dzieci w edukacji, Gdańsk 2006; J. Korczak, Prawo dziecka do szacunku, Warszawa 2012; M. Balcerek, Prawa dziecka, Warszawa 1986; Konwencja o prawach dziecka, pod red. S. L. Stadniczeńko, Warszawa 2015; M. Adrzejewski, Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej : (dziecko – rodzina – państwo), Kraków 2003; 12 ważnych praw : polscy autorzy o prawach dzieci, pod red. J. Sell, E. Mierzyńska-Iwanowska, A. Belter, Poznań 2017; M. Arczewska, Dobro dziecka jako przedmiot troski społecznej, Kraków 2017; K. Kamińska, Dobro dziecka w dyskursie państwo - rodzina, inaczej o przemocy domowej, Kraków 2009; A. Łopatka, Dziecko : jego prawa człowieka, Warszawa 2000; A. Czerwińska-Rydel, R. Piątkowska, Moje prawa ważna sprawa, Łódź 2017, A. Maciak, Nic o nas bez nas! : dzieci i ich prawa, Poznań 2018; A. Krawczak - Chmielecka, O rozwoju praw dziecka w Polsce i na świecie, Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 2017, nr 2; Prawa dziecka. Perspektywa prywatnoprawna i społeczna, pod red. D. Jaroszewska - Choraś, A. Kilińska - Pękacz, A. Wedeł - Domaradzka, Gdańsk 2019.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zna pojęcie, znaczenie, źródła praw dziecka, ich rodzaje, instytucje ochrony.

Zna prawa dziecka, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, sposoby ich egzekwowania i propagowania zarówno w środowisku przedszkolnym i szkolnym oraz poza nimi.

Potrafi wnikliwie, refleksyjnie obserwować, analizować i diagnozować sytuacje i zdarzenia będące zagrożeniem lub naruszeniem praw dziecka.

Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, budowania świadomości i konieczności stałego samodoskonalenia się w zakresie praw dziecka.

Jest gotów do dostrzegania i analizowania różnych sytuacji w środowisku dzieci i angażowania się we współpracę dla dobra dzieci, uczniów.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne (kolokwium) obejmujące treści przedstawione podczas konwersatorium . Test jednokrotnego wyboru, składający się z 20 pytań zamkniętych.

3,0 - student w bardzo podstawowym stopniu przyswoił wiadomości z zakresu praw dziecka, nie jest zainteresowany poszerzaniem wiedzy w tym zakresie, diagnozowaniem i projektowaniem działań pomocowych i wspierających dzieci w sytuacji zagrożenia ich praw, ma niski poziom umiejętności w zakresie obserwowania sytuacji naruszenia praw dziecka, a także przygotowania do kontaktu z instytucjami działającymi na rzecz ochrony praw dziecka.

3, 5 - student w stopniu dostatecznym porusza się w obszarze wiedzy dotyczącej praw dziecka, zna ich źródła, rodzaje, przykłady instytucji i organizacji ochrony praw dzieci i młodzieży, nie diagnozuje jednak wnikliwie przejawów naruszenia praw dziecka, co rzutuje na ograniczone propozycje rozwiązywania i kompensowania tych sytuacji, ma niski poziom umiejętności w zakresie obserwowania zagrożeń w obszarze praw dziecka, a także przygotowania do kontaktu z instytucjami działającymi na rzecz ochrony praw dziecka .

4, 0 - student posiada zadowalający poziom wiedzy z zakresu praw dziecka, zna ich źródła, rodzaje, przykłady instytucji i organizacji ochrony praw dzieci i młodzieży, poprawnie diagnozuje i projektuje działania naprawcze i kompensacyjne w sytuacji zagrożeń praw dzieci, nie jest jednak w tych działaniach dostatecznie wnikliwy, wykazuje dobry poziom umiejętności w zakresie przygotowania do kontaktu z instytucjami działającymi na rzecz ochrony praw dziecka.

4,5 - student prezentuje dobry poziom wiedzy w zakresie praw dziecka, zna ich źródła, rodzaje, przykłady instytucji i organizacji ochrony praw dzieci i młodzieży, dobrze i wnikliwie rozpoznaje i projektuje działania naprawcze i kompensacyjne w sytuacji zagrożeń praw dzieci, wykazuje dobry poziom umiejętności w zakresie przygotowania do kontaktu z instytucjami działającymi na rzecz ochrony praw dziecka.

5,0 - student ma rozległą wiedzę dotyczącą praw dziecka, ich źródeł, rodzajów, instytucji ochrony, potrafi rozpoznawać zagrożenia dla praw dziecka, rozumie potrzebę podejmowania działań, zna przykłady, specyfikę i zadania instytucji i organizacji działających w obszarze ochrony praw dzieci i młodzieży, jest otwarty na pozyskiwanie wiedzy z różnych źródeł, prezentuje bardzo dobry poziom umiejętności w zakresie obserwowania sytuacji dzieci, a także przygotowania do kontaktu z instytucjami działającymi na rzecz ochrony praw dziecka.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Krajewska
Prowadzący grup: Beata Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punkty ECTS - 2

udział w zajęciach -15 h - 0,5 ECTS

analiza literatury -15h - 0,5 ECTS

przygotowanie do zaliczenia - 1ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Tematykę zajęć stanowią prawa dziecka, w szczególności ich źródła, rodzaje, przejawy zagrożeń i naruszeń, instytucje ochrony. Celem jest ukazanie praw dziecka w wymiarze teoretycznym oraz praktycznym.

Pełny opis:

Tematykę zajęć stanowią prawa dziecka, w szczególności ich źródła, rodzaje, przejawy zagrożeń i naruszeń, instytucje ochrony. Celem jest ukazanie praw dziecka w wymiarze teoretycznym oraz praktycznym.

Literatura:

M. Arczewska, Dobro dziecka jako przedmiot troski społecznej, Kraków 2017.

Dziecko i jego prawa, pod red. E. Czyż, Warszawa 1992; Prawa dzieci w edukacji, Gdańsk 2006; J. Korczak, Prawo dziecka do szacunku, Warszawa 2012; M. Balcerek, Prawa dziecka, Warszawa 1986; Konwencja o prawach dziecka, pod red. S. L. Stadniczeńko, Warszawa 2015; M. Adrzejewski, Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej : (dziecko – rodzina – państwo), Kraków 2003; 12 ważnych praw : polscy autorzy o prawach dzieci, pod red. J. Sell, E. Mierzyńska-Iwanowska, A. Belter, Poznań 2017; M. Arczewska, Dobro dziecka jako przedmiot troski społecznej, Kraków 2017; K. Kamińska, Dobro dziecka w dyskursie państwo - rodzina, inaczej o przemocy domowej, Kraków 2009; A. Łopatka, Dziecko : jego prawa człowieka, Warszawa 2000; A. Czerwińska-Rydel, R. Piątkowska, Moje prawa ważna sprawa, Łódź 2017, A. Maciak, Nic o nas bez nas! : dzieci i ich prawa, Poznań 2018; A. Krawczak - Chmielecka, O rozwoju praw dziecka w Polsce i na świecie, Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 2017, nr 2; Prawa dziecka. Perspektywa prywatnoprawna i społeczna, pod red. D. Jaroszewska - Choraś, A. Kilińska - Pękacz, A. Wedeł - Domaradzka, Gdańsk 2019.

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 39 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Krajewska
Prowadzący grup: Beata Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punkty ECTS - 2

udział w zajęciach -15 h - 0,5 ECTS

analiza literatury -15h - 0,5 ECTS

przygotowanie do zaliczenia - 1ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Tematykę zajęć stanowią prawa dziecka, w szczególności ich źródła, rodzaje, przejawy zagrożeń i naruszeń, instytucje ochrony. Celem jest ukazanie praw dziecka w wymiarze teoretycznym oraz praktycznym.

Pełny opis:

Tematykę zajęć stanowią prawa dziecka, w szczególności ich źródła, rodzaje, przejawy zagrożeń i naruszeń, instytucje ochrony. Celem jest ukazanie praw dziecka w wymiarze teoretycznym oraz praktycznym.

Literatura:

M. Arczewska, Dobro dziecka jako przedmiot troski społecznej, Kraków 2017.

Dziecko i jego prawa, pod red. E. Czyż, Warszawa 1992; Prawa dzieci w edukacji, Gdańsk 2006; J. Korczak, Prawo dziecka do szacunku, Warszawa 2012; M. Balcerek, Prawa dziecka, Warszawa 1986; Konwencja o prawach dziecka, pod red. S. L. Stadniczeńko, Warszawa 2015; M. Adrzejewski, Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej : (dziecko – rodzina – państwo), Kraków 2003; 12 ważnych praw : polscy autorzy o prawach dzieci, pod red. J. Sell, E. Mierzyńska-Iwanowska, A. Belter, Poznań 2017; M. Arczewska, Dobro dziecka jako przedmiot troski społecznej, Kraków 2017; K. Kamińska, Dobro dziecka w dyskursie państwo - rodzina, inaczej o przemocy domowej, Kraków 2009; A. Łopatka, Dziecko : jego prawa człowieka, Warszawa 2000; A. Czerwińska-Rydel, R. Piątkowska, Moje prawa ważna sprawa, Łódź 2017, A. Maciak, Nic o nas bez nas! : dzieci i ich prawa, Poznań 2018; A. Krawczak - Chmielecka, O rozwoju praw dziecka w Polsce i na świecie, Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 2017, nr 2; Prawa dziecka. Perspektywa prywatnoprawna i społeczna, pod red. D. Jaroszewska - Choraś, A. Kilińska - Pękacz, A. Wedeł - Domaradzka, Gdańsk 2019.

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)