Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca z dzieckiem zdolnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PPW-PDZK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca z dzieckiem zdolnym
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie:

PPW_W07, PPW_U04, PPW_U05,

PPW_K03

Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Skrócony opis:

Tematyka zajęć obejmuje pojęcie zdolności, wybrane koncepcje zdolności, charakterystykę osób zdolnych, identyfikację oraz kształcenie uczniów zdolnych.

Pełny opis:

W trakcie zajęć omawiane będą następujące zagadnienia:

1. Pojęcie i rodzaje zdolności.

2. Wybrane koncepcje zdolności.

3. Cechy i potrzeby dziecka zdolnego.

4. Rodzaje zainteresowań i uzdolnień dzieci w wieku przedszkolnym.

5. Identyfikacja uczniów zdolnych.

6. Koncepcje kształcenia uczniów zdolnych.

7. Nauczyciel ucznia zdolnego.

8. Uczniowie zdolni z problemami w uczeniu się.

9. Uczniowie zdolni w niskimi wynikami w nauce - syndrom nieadekwatnych osiągnięć szkolnych.

10. Opieka psychologiczna - pedagogiczna nad uczniami zdolnymi.

11. Uczeń - dziecko zdolne - opis dziecka zdolnego na etapie edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej.

Literatura:

W. Limont, Uczeń zdolny. Jak go rozpoznawać i jak z nim pracować, Gdańsk 2005; Zdolny uczeń: metody niezależnej nauki: oddzielne rozwiązanie, BJ Zimmerman, S. Bonner, R. Kovach, Gdańsk 2008; M. Drost-Rudnicka, Uczeń obowiązkowy w szkole - teoria i praktyka edukacyjna, w: Doświadczanie zmian w teorii i praktyce pedagogiczne, red. J. Skibska, J. Wojciechowska, Warszawa 2015; Odkrywanie talentów: wybrane problemy, wspierania rozwoju i edukacji red. K. ​​Barłóg, A. Mach, M. Zaborniak-Sobczak, Rzeszów 2012; Eby J.W., Smutny J.F., Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży, Warszawa 1998; W. Limont, J. Cieślikowska, (red.) Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. Zdolności i stymulowanie rozwoju.T.1, T. 2, Kraków 2005; M. Partyka,

Dzieci zdolne, Warszawa 2000; W. Limont, J. Cieślikowska, J. Dreszer (red.) Zdolności. Talent. Twórczość, T.I., T.II, Toruń 2008; W. Limont, J. Cieślikowska, J. Dreszer (red.), Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego, t. I, t. II, Toruń 2010; S.B., Rimm Bariery szkolnej kariery. Dlaczego dzieci zdolne mają słabe stopnie?, Warszawa 1994;B. Dyrda, Zjawisko niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych, Kraków 2007; M. Taraszkiewicz, A. Karpa, Jak wspierać zdolnego ucznia?, Warszawa 2009.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EU1 - Student zna zróżnicowane możliwości i potrzeby dzieci (uczniów) w okresie przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, rodzaje zdolności oraz sposoby prowadzenia działań diagnostycznych określających indywidualny

potencjał dziecka oraz sposoby jego rozwijania.

EU2 - Student potrafi rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia każdego dziecka (ucznia) planować, realizować i oceniać spersonalizowane programy kształcenia i wychowania.

EU3 - Student potrafi projektować, organizować i dostosowywać środowisko uczenia się i nauczania, przy uwzględnieniu zainteresowań i uzdolnień

poszczególnych dzieci - uczniów

EU4 - Student jest gotów do budowania relacji wzajemnego zaufania między wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia, w tym rodzicami

(opiekunami) dziecka (ucznia) zdolnego oraz włączanie ich w działania

sprzyjające efektywności edukacji.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest pisemne kolokwium oraz prezentacja opisu dziecka zdolnego. Ocena końcowa jest średnią ocen z kolokwium i z opisu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Krajewska
Prowadzący grup: Beata Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3ECTS

30h - udział w zajęciach

30h - przygotowanie do zaliczenia

30h - przygotowanie opisu dziecka - ucznia zdolnego

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Tematyka zajęć obejmuje pojęcie zdolności, wybrane koncepcje zdolności, charakterystykę osób zdolnych, identyfikację oraz kształcenie uczniów zdolnych.

Pełny opis:

W trakcie zajęć omawiane będą następujące zagadnienia:

1. Pojęcie i rodzaje zdolności.

2. Wybrane koncepcje zdolności.

3. Cechy i potrzeby dziecka zdolnego.

4. Rodzaje zainteresowań i uzdolnień dzieci w wieku przedszkolnym.

5. Identyfikacja uczniów zdolnych.

6. Koncepcje kształcenia uczniów zdolnych.

7. Nauczyciel ucznia zdolnego.

8. Uczniowie zdolni z problemami w uczeniu się.

9. Uczniowie zdolni w niskimi wynikami w nauce - syndrom nieadekwatnych osiągnięć szkolnych.

10. Opieka psychologiczna - pedagogiczna nad uczniami zdolnymi.

11. Uczeń - dziecko zdolne - opis dziecka zdolnego na etapie edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej.

Literatura:

W. Limont, Uczeń zdolny. Jak go rozpoznawać i jak z nim pracować, Gdańsk 2005; Zdolny uczeń: metody niezależnej nauki: oddzielne rozwiązanie, BJ Zimmerman, S. Bonner, R. Kovach, Gdańsk 2008; M. Drost-Rudnicka, Uczeń obowiązkowy w szkole - teoria i praktyka edukacyjna, w: Doświadczanie zmian w teorii i praktyce pedagogiczne, red. J. Skibska, J. Wojciechowska, Warszawa 2015; Odkrywanie talentów: wybrane problemy, wspierania rozwoju i edukacji red. K. ​​Barłóg, A. Mach, M. Zaborniak-Sobczak, Rzeszów 2012; Eby J.W., Smutny J.F., Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży, Warszawa 1998; W. Limont, J. Cieślikowska, (red.) Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. Zdolności i stymulowanie rozwoju.T.1, T. 2, Kraków 2005; M. Partyka,

Dzieci zdolne, Warszawa 2000; W. Limont, J. Cieślikowska, J. Dreszer (red.) Zdolności. Talent. Twórczość, T.I., T.II, Toruń 2008; W. Limont, J. Cieślikowska, J. Dreszer (red.), Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego, t. I, t. II, Toruń 2010; S.B., Rimm Bariery szkolnej kariery. Dlaczego dzieci zdolne mają słabe stopnie?, Warszawa 1994;B. Dyrda, Zjawisko niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych, Kraków 2007; M. Taraszkiewicz, A. Karpa, Jak wspierać zdolnego ucznia?, Warszawa 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)