Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika wczesnoszkolna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PPW-PW-EK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika wczesnoszkolna
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

pedagogika

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Symbole efektów uczenia się dla kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

PPW-W3,PPW_W4, PPW_U3,

PPW_U4, PPW_K2

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1: Student zna terminologię i teoretyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej. Wskazuje jej miejsce wśród nauk pedagogicznych analizując jej cele, funkcje, zadania i podstawy metodologiczne.

EK 2: Student potrafi w stopniu pogłębionym formułować pedagogiczne, psychologiczne założenia koncepcji edukacji wczesnoszkolnej dzieci w wieku 6-10 lat. Charakteryzuje psychologiczne i konstruktywistyczne złożone uwarunkowania uczenia się dziecka i biopsychospołeczne wymiary jego funkcjonowania w środowisku szkolnym.

EK 3: Dokonuje charakterystyki kompetencji zawodowych nauczyciela edukacji zintegrowanej. Rozpoznaje uwarunkowania pracy z uczniem w klasach I - III w świetle dyskursów pedagogicznych.

Umiejętności:

EK 4: Potrafi krytycznie i twórczo ocenić szanse i zagrożenia w edukacji wczesnoszkolnej;

EK 5: Posługuje się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania relacji uczeń nauczyciel w klasach I-III.

EK 6: Przewiduje konsekwencje rozwojowe przyjmowanych założeń pedagogicznych w przyszłej pracy.

Kompetencje:

EK 7: Wykazuje potrzebę zdobywania wiedzy i dokształcania w celu budowania kompetencji nauczyciela edukacji zintegrowanej.

Opis ECTS:

Godziny kontaktowe: wykład 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektura tekstów 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu, konsultacje 25 godz.

Liczba punktów ECTS: (85 godz) = 3 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kulawska
Prowadzący grup: Ewa Kulawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)