Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika wczesnoszkolna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PPW-PWC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika wczesnoszkolna
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia stacjonarne jednolite magisterskie:


PPW_W03, PPW_U02, PPW_U03,

PPW_K07

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studenta z problematyką pedagogiki wczesnoszkolnej, uzyskaniu pogłębionej wiedzy o jej źródłach, funkcjach, zadaniach oraz paradygmatach badawczych, dyskursach.

- nabyciu umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej w celu analizowania i interpretacji konkretnych procesów i zjawisk w zakresie edukacji i wychowania dziecka w młodszym wieku szkolnym.

- kształtowanie kompetencji stawania się twórczym i odpowiedzialnym nauczycielem dzieci.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W01 -student zna paradygmaty wczesnej edukacji, ich uwarunkowania i konsekwencje przyjętych założeń teoretycznych w pracy z dzieckiem w środowisku szkolnym; wyzwania, zadania i funkcje pedagogiki wczesnoszkolnej.

EU1 - student potrafi wnikliwie, refleksyjnie obserwować, analizować i diagnozować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, z wykorzystaniem zdobytej wiedzy w obszarze pedagogiki wczesnoszkolnej

EU2 - student potrafi rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia każdego ucznia w młodszym wieku szkolnym, realizować i oceniać spersonalizowane programy kształcenia i wychowania.

EK1 - student prezentuje postawę gotowości do kształtowania właściwych zachowań i postaw uczniów wobec świata zewnętrznego, w tym wobec kultury i sztuki.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena dst (3,0)

Student zna w stopniu dostatecznym paradygmaty wczesnej edukacji, ich uwarunkowania i konsekwencje przyjętych założeń teoretycznych w pracy z dzieckiem w środowisku szkolnym; wyzwania, zadania i funkcje pedagogiki wczesnoszkolnej;

Student potrafi wnikliwie, refleksyjnie obserwować, analizować i diagnozować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, z wykorzystaniem zdobytej wiedzy w obszarze pedagogiki wczesnoszkolnej w stopniu dostatecznym; rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia każdego ucznia w młodszym wieku szkolnym, realizować i oceniać spersonalizowane programy kształcenia i wychowania; student w stopniu dostatecznym prezentuje postawę gotowości do kształtowania właściwych zachowań i postaw uczniów wobec świata zewnętrznego, w tym wobec kultury i sztuki.

Ocena dst plus (3,5)

Student zna w stopniu dostatecznym paradygmaty wczesnej edukacji, ich uwarunkowania i konsekwencje przyjętych założeń teoretycznych w pracy z dzieckiem w środowisku szkolnym; wyzwania, zadania i funkcje pedagogiki wczesnoszkolnej;

Student potrafi wnikliwie, refleksyjnie obserwować, analizować i diagnozować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, z wykorzystaniem zdobytej wiedzy w obszarze pedagogiki wczesnoszkolnej w stopniu dostatecznym;, rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia każdego ucznia w młodszym wieku szkolnym, realizować i oceniać spersonalizowane programy kształcenia i wychowania; student w stopniu dostatecznym prezentuje postawę gotowości do kształtowania właściwych zachowań i postaw uczniów wobec świata zewnętrznego, w tym wobec kultury i sztuki.

Ocena dobry (4,0)

Student zna w stopniu dobrym paradygmaty wczesnej edukacji, ich uwarunkowania i konsekwencje przyjętych założeń teoretycznych w pracy z dzieckiem w środowisku szkolnym; wyzwania, zadania i funkcje pedagogiki wczesnoszkolnej;

Student potrafi wnikliwie, refleksyjnie obserwować, analizować i diagnozować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, z wykorzystaniem zdobytej wiedzy w obszarze pedagogiki wczesnoszkolnej w stopniu dobrym; student potrafi projektować i prowadzić działania pedagogiczne, rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia każdego ucznia w młodszym wieku szkolnym, realizować i oceniać spersonalizowane programy kształcenia i wychowania; student w stopniu dobrym prezentuje postawę gotowości do kształtowania właściwych zachowań i postaw uczniów wobec świata zewnętrznego, w tym wobec kultury i sztuki.

Ocena dobry (4,5)

Student zna w stopniu dobrym paradygmaty wczesnej edukacji, ich uwarunkowania i konsekwencje przyjętych założeń teoretycznych w pracy z dzieckiem w środowisku szkolnym; wyzwania, zadania i funkcje pedagogiki wczesnoszkolnej;

Student potrafi wnikliwie, refleksyjnie obserwować, analizować i diagnozować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, z wykorzystaniem zdobytej wiedzy w obszarze pedagogiki wczesnoszkolnej w stopniu dobrym; rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia każdego ucznia w młodszym wieku szkolnym, realizować i oceniać spersonalizowane programy kształcenia i wychowania; student w stopniu dobrym prezentuje postawę gotowości do kształtowania właściwych zachowań i postaw uczniów wobec świata zewnętrznego, w tym wobec kultury i sztuki.

Ocena bardzo dobry (5,0)

Student zna w stopniu bardzo dobrym paradygmaty wczesnej edukacji, ich uwarunkowania i konsebardzo kwencje przyjętych założeń teoretycznych w pracy z dzieckiem w środowisku szkolnym; ; zasady i normy etyczne projektowania i realizacji badań w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej.

student potrafi projektować i prowadzić działania pedagogiczne, rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia każdego ucznia w młodszym wieku szkolnym, realizować i oceniać spersonalizowane programy kształcenia i wychowania; student w stopniu bardzo dobrym prezentuje postawę gotowości do kształtowania właściwych zachowań i postaw uczniów wobec świata zewnętrznego, w tym wobec kultury i sztuki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kulawska
Prowadzący grup: Ewa Kulawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS:

udział w zajęciach - 30 godz.

czytanie literatury - 25 godz

przygotowanie referatu/ prezentacji - 15 godz.

przygotowanie projektu zespołowego - 5 godz

konsultacje - 5 godz.

Razem: 80 godz. = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kulawska
Prowadzący grup: Ewa Kulawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS:

udział w zajęciach - 30 godz.

czytanie literatury - 25 godz

przygotowanie referatu/ prezentacji - 15 godz.

przygotowanie projektu zespołowego - 5 godz

konsultacje - 5 godz.

Razem: 80 godz. = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)