Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika wczesnoszkolna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PPW-PWC-EK-1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika wczesnoszkolna
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa3a51a78976b44f2b8e728eb94cfd7ee%40thread.tacv2/conversations?groupId=76cfadb2-1dea-4574-8586-ae808e1b6cf0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

pedagogika

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Symbole efektów uczenia się dla kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

PPW-W3, PPW_W4, PPW_U5,

PPW_U12, PPW_K2

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studenta z problematyką pedagogiki wczesnoszkolnej, uzyskaniu pogłębionej wiedzy o jej źródłach, funkcjach, zadaniach oraz paradygmatach badawczych, dyskursach.

- nabyciu umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej w celu analizowania i interpretacji konkretnych procesów i zjawisk w zakresie edukacji i wychowania dziecka w młodszym wieku szkolnym.

- kształtowanie kompetencji stawania się twórczym i odpowiedzialnym nauczycielem dzieci.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W3 -student zna paradygmaty wczesnej edukacji, ich uwarunkowania i konsekwencje przyjętych założeń teoretycznych w pracy z dzieckiem w środowisku szkolnym; wyzwania, zadania i funkcje pedagogiki wczesnoszkolnej.

W4 -student zna specyfikę przedmiotową i metodologiczną pedagogiki wczesnoszkolnej; główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań; mapę stanowisk i podejść metodologicznych; zasady i normy etyczne projektowania i realizacji badań w zakresie pedagogikiwczesnoszkolnej.

U03 - student potrafi wnikliwie, refleksyjnie obserwować, analizować i diagnozować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, z wykorzystaniem zdobytej wiedzy w obszarze pedagogiki wczesnoszkolnej

U04 - student potrafi projektować i prowadzić działania pedagogiczne, rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia każdego ucznia w młodszym wieku szkolnym, realizować i oceniać spersonalizowane programy kształcenia i wychowania.

K2 - student prezentuje postawę gotowości do kształtowania właściwych zachowań i postaw uczniów wobec świata zewnętrznego, w tym wobec kultury i sztuki.

OPIS ECTS:

udział w zajęciach - 30 godz.

czytanie literatury - 25 godz

przygotowanie referatu/ prezentacji - 15 godz.

przygotowanie projektu zespołowego - 5 godz

konsultacje - 5 godz.

Razem: 80 godz. = 3 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kulawska
Prowadzący grup: Ewa Kulawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)