Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika wczesnoszkolna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PPW-PWW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika wczesnoszkolna
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia stacjonarne jednolite magisterskie:


PPW_W03, PPW_W04, PPW_U03,

PPW_K07

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1: Student zna terminologię i teoretyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej. Wskazuje jej miejsce wśród nauk pedagogicznych analizując jej cele, funkcje, zadania i podstawy metodologiczne.

EK 2: Student potrafi w stopniu pogłębionym formułować pedagogiczne, psychologiczne założenia koncepcji edukacji wczesnoszkolnej dzieci w wieku 6-10 lat. Charakteryzuje psychologiczne i konstruktywistyczne złożone uwarunkowania uczenia się dziecka i biopsychospołeczne wymiary jego funkcjonowania w środowisku szkolnym.

EK 3: Dokonuje charakterystyki kompetencji zawodowych nauczyciela edukacji zintegrowanej. Rozpoznaje uwarunkowania pracy z uczniem w klasach I - III w świetle dyskursów pedagogicznych.

Umiejętności:

EK 4: Potrafi krytycznie i twórczo ocenić szanse i zagrożenia w edukacji wczesnoszkolnej;

EK 5: Posługuje się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania relacji uczeń nauczyciel w klasach I-III.

EK 6: Przewiduje konsekwencje rozwojowe przyjmowanych założeń pedagogicznych w przyszłej pracy.

Kompetencje:

EK 7: Wykazuje potrzebę zdobywania wiedzy i dokształcania w celu budowania kompetencji nauczyciela edukacji zintegrowanej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena dostateczna (3,0):Student posiada dostateczną wiedzę dotyczącą terminologii i podstaw teoretycznych pedagogiki wczesnoszkolnej; w dostatecznym stopniu potrafi wskazać jej miejsca wśród nauk pedagogicznych, cele, funkcje, zadania i podstawy metodologiczne pedagogiki wczesnoszkolnej; w ograniczonym stopniu potrafi sformułować założenia koncepcji edukacji wczesnoszkolnej dzieci w wieku 6-10 lat; częściowo rozpoznaje uwarunkowania pracy z uczniem w klasach I - III w świetle dyskursów pedagogicznych; w podstawowym stopniu zna konstruktywistyczne podstawy uczenia się dziecka; w podstawowym stopniu potrafi scharakteryzować kompetencje zawodowe nauczyciela edukacji zintegrowanej.

Student w podstawowym stopniu potrafi krytycznie ocenić szanse i zagrożenia w kształceniu zintegrowanym; posiada dostateczną wiedzę dotyczącą podstawowych ujęć teoretycznych w celu analizowania relacji uczeń – nauczyciel w klasach I-III; w małym stopniu potrafi dokonać analizy konsekwencji rozwojowych przyjmowanych założeń pedagogicznych w przyszłej pracy. Ma trudności w samodzielnym rozwijaniu swoich profesjonalnych umiejętności związanych z działalnością pedagogiczną w edukacji, nie zawsze potrafi, chociaż się stara, korzystać z różnych źródeł i nowoczesnych technologii informacyjnych.

Student w podstawowym stopniu wykazuje potrzebę zdobywania wiedzy i dokształcania w celu budowania kompetencji nauczyciela edukacji zintegrowanej;

Ocena dostateczna plus (3,5):Student posiada wiedzę w stopniu dostatecznym dotyczącą terminologii i podstaw teoretycznych pedagogiki wczesnoszkolnej; w dostatecznym stopniu potrafi wskazać jej miejsca wśród nauk pedagogicznych, cele, funkcje, zadania i podstawy metodologiczne pedagogiki wczesnoszkolnej; potrafi sformułować założenia koncepcji edukacji wczesnoszkolnej dzieci w wieku 6-10 lat; cześciowo rozpoznaje podstawowe uwarunkowania pracy z uczniem w klasach I - III w świetle dyskursów pedagogicznych; zna konstruktywistyczne podstawy uczenia się dziecka; potrafi scharakteryzować kompetencje zawodowe nauczyciela edukacji zintegrowanej.

Student potrafi krytycznie ocenić szanse i zagrożenia w kształceniu zintegrowanym; posiada podstawową wiedzę dotyczącą ujęć teoretycznych w celu analizowania relacji uczeń – nauczyciel w klasach I-III; potrafi dokonać podstawowej analizy konsekwencji rozwojowych przyjmowanych założeń pedagogicznych w przyszłej pracy. Potrafi w dostatecznym stopniu rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną w edukacji, korzysta z różnych źródeł i nowoczesnych technologii informacyjnych.

Student wykazuje w dostatecznym stopniu potrzebę zdobywania wiedzy i dokształcania w celu budowania kompetencji nauczyciela edukacji zintegrowanej;

Ocena dobra (4,0): Student posiada wiedzę dotyczącą terminologii i podstaw teoretycznych pedagogiki wczesnoszkolnej; w znacznym stopniu potrafi wskazać jej miejsca wśród nauk pedagogicznych, cele, funkcje, zadania i podstawy metodologiczne pedagogiki wczesnoszkolnej; potrafi sformułować założenia koncepcji edukacji wczesnoszkolnej dzieci w wieku 6-10 lat; rozpoznaje podstawowe uwarunkowania pracy z uczniem w klasach I - III w świetle dyskursów pedagogicznych; zna konstruktywistyczne podstawy uczenia się dziecka; potrafi scharakteryzować kompetencje zawodowe nauczyciela edukacji zintegrowanej.

Student potrafi krytycznie ocenić szanse i zagrożenia w kształceniu zintegrowanym; posiada podstawową wiedzę dotyczącą ujęć teoretycznych w celu analizowania relacji uczeń – nauczyciel w klasach I-III; potrafi dokonać podstawowej analizy konsekwencji rozwojowych przyjmowanych założeń pedagogicznych w przyszłej pracy. Potrafi rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną w edukacji, korzysta z różnych źródeł i nowoczesnych technologii informacyjnych.

Student wykazuje potrzebę zdobywania wiedzy i dokształcania w celu budowania kompetencji nauczyciela edukacji zintegrowanej;

Ocena dobra plus (4,5): Student posiada wiedzę dotyczącą terminologii i podstaw teoretycznych pedagogiki wczesnoszkolnej; w wysokim stopniu potrafi wskazać jej miejsca wśród nauk pedagogicznych, cele, funkcje, zadania i podstawy metodologiczne pedagogiki wczesnoszkolnej; potrafi sformułować założenia koncepcji edukacji wczesnoszkolnej dzieci w wieku 6-10 lat; rozpoznaje podstawowe uwarunkowania pracy z uczniem w klasach I - III w świetle dyskursów pedagogicznych; zna konstruktywistyczne podstawy uczenia się dziecka; potrafi scharakteryzować kompetencje zawodowe nauczyciela edukacji zintegrowanej.

Student potrafi krytycznie ocenić szanse i zagrożenia w kształceniu zintegrowanym; posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą ujęć teoretycznych w celu analizowania relacji uczeń – nauczyciel w klasach I-III; potrafi dokonać analizy konsekwencji rozwojowych przyjmowanych założeń pedagogicznych w przyszłej pracy. Potrafi rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną w edukacji, korzysta z różnych źródeł i nowoczesnych technologii informacyjnych.

Student wykazuje potrzebę zdobywania wiedzy i dokształcania w celu budowania kompetencji nauczyciela edukacji zintegrowanej;

Ocena bardzo dobra: Student posiada usystematyzowaną wiedzę dotyczącą terminologii i podstaw teoretycznych pedagogiki wczesnoszkolnej; potrafi wskazać jej miejsca wśród nauk pedagogicznych, cele, funkcje, zadania i podstawy metodologiczne pedagogiki wczesnoszkolnej; swobodnie formułuje i analizuje założenia koncepcji edukacji wczesnoszkolnej dzieci w wieku 6-10 lat; rozpoznaje złożone uwarunkowania pracy z uczniem w klasach I - III w świetle dyskursów pedagogicznych; bardzo dobrze zna konstruktywistyczne podstawy uczenia się dziecka; potrafi w pełni scharakteryzować kompetencje zawodowe nauczyciela edukacji zintegrowanej.

Student potrafi przeprowadzić dogłębną krytyczną analizę szans i zagrożeń w kształceniu zintegrowanym; posiada rozbudowaną wiedzę dotyczącą ujęć teoretycznych w celu analizowania relacji uczeń – nauczyciel w klasach I-III; potrafi dokonać pogłębionej analizy konsekwencji rozwojowych przyjmowanych założeń pedagogicznych w przyszłej pracy. Bardzo dobrze potrafi rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną w edukacji, sprawnie korzysta z różnych źródeł i nowoczesnych technologii informacyjnych.

Student prezentuje aktywną, twórczą postawę skierowaną na zdobywanie wiedzy i dokształcanie w celu budowania kompetencji nauczyciela edukacji zintegrowanej;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kulawska
Prowadzący grup: Ewa Kulawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

Godziny kontaktowe: wykład 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektura tekstów 30 godz.

Przygotowanie się do egzaminu, 30 godz.

Konsultacje, - 10 godz.

Liczba punktów ECTS: (100 godz) = 4 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kulawska
Prowadzący grup: Ewa Kulawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

Godziny kontaktowe: wykład 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektura tekstów 30 godz.

Przygotowanie się do egzaminu, 30 godz.

Konsultacje, - 10 godz.

Liczba punktów ECTS: (100 godz) = 4 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)