Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka dla pedagogów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PPW-SDP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka dla pedagogów
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia stacjonarne jednolite magisterskie:


PPW_W04, PPW_U06, PPW_K09

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne:

myślenie logiczne; podstawowa wiedza z zakresu matematyki i operowania wartościami liczbowymi


Skrócony opis:

Ćwiczenia obejmują metody statystycznego opisu struktury, współzależności i dynamiki zjawisk masowych. Realizacja

programu kształtuje umiejętności interpretacji parametrów statystycznych i oceny ich walorów poznawczych. Prowadzone

zajęcia przygotowują do możliwości zastosowania metod statystycznych w badaniach socjologicznych, a także do

samodzielnego sporządzenia opisu statystycznego zbioru danych.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Zagadnienia wprowadzające

2. Dane wokół nas - pomiar i prezentacja

3. Geneza statystyki i jej rozwój

4. Klasyczne i pozycyjne miary tendencji centralnej

5. Statystyczne miary zróżnicowania

6. Miary asymetrii

7. Miary koncentracji

8. Podsumowanie miar opisu statystycznego

9. Miary dynamiki indywidualne

10. Miary dynamiki zespołowe

11.Miary współzależności zjawisk

12. Statystyki parametryczne

13. Statystyki nieparametryczne

14. Analiza trendów

15. Dobór losowy i nielosowy

Literatura:

1. King B.M., Minium E.W., Statystyka dla psychologów i pedagogów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

2. Sobczyk M., Statystyka opisowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

3. Kassyk-Rokicka H., Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa, 1996.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

SO1_W01 - zna podstawową terminologię socjologiczną

SO1_W02 - posiada podstawową wiedzę o miejscu socjologii w systemie nauk

oraz o jej relacjach z innymi dyscyplinami

SO1_W07 - zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych,

właściwe dla socjologii, pozwalające opisywać struktury i instytucje

społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące

SO1_U02 - potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać

dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych

(kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie

socjologii

SO1_U04- potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe,

polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych

metod i narzędzi w zakresie socjologii

SO1_U012- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Rozumie potrzebę

ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz

potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła.

Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne

SO1_K02 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z

wykonywaniem zawodu socjologa

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą uzyskania zaliczenia wykładu jest obecność na zajęciach oraz pisemny sprawdzian po zaliczeniu ćwiczeń, wg.

następujących progów zaliczeniowych:

0 - 60% niedostateczny

60% - 64% w dostatecznym stopniu:

64% - 70% dostateczny plus

70% - 80% w dobrym stopniu

80% - 85% dobry plus

85% - 100% na bardzo dobrym poziomie

Opis:

30% obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszczalne są dwie nieobecności)

20% dwie wejściówki

25% test e-learningowy

25% test końcowy pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Nataliia Pohorila
Prowadzący grup: Nataliia Pohorila
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia obejmują metody statystycznego opisu struktury, współzależności i dynamiki zjawisk masowych. Realizacja

programu kształtuje umiejętności interpretacji parametrów statystycznych i oceny ich walorów poznawczych. Prowadzone

zajęcia przygotowują do możliwości zastosowania metod statystycznych w badaniach socjologicznych, a także do

samodzielnego sporządzenia opisu statystycznego zbioru danych.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Zagadnienia wprowadzające

2. Dane wokół nas - pomiar i prezentacja

3. Geneza statystyki i jej rozwój

4. Klasyczne i pozycyjne miary tendencji centralnej

5. Statystyczne miary zróżnicowania

6. Miary asymetrii

7. Miary koncentracji

8. Podsumowanie miar opisu statystycznego

9. Miary dynamiki indywidualne

10. Miary dynamiki zespołowe

11.Miary współzależności zjawisk

12. Statystyki parametryczne

13. Statystyki nieparametryczne

14. Analiza trendów

15. Dobór losowy i nielosowy

Literatura:

1. King B.M., Minium E.W., Statystyka dla psychologów i pedagogów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

2. Sobczyk M., Statystyka opisowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

3. Kassyk-Rokicka H., Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa, 1996.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)