Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PPWZ-MBSC-BG-1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań społecznych
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy: Metodologia badań społecznych - ćwiczenia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA:

PPW_W4,PPW_W17, PPW_U9,

PPW_U16, PPW_K6

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawami wiedzy metodologicznej z zakresu nauk społecznych, obszarem problematyki i regułami tworzenia koncepcji badań i projektów badawczych w naukach społecznych.

Pełny opis:

W ramach zajęć studenci zapoznają się z badaniami w naukach społecznych, ich problematyką, podstawowymi pojęciami, sposobami definiowania zmiennych, prowadzeniem badań ilościowych i jakościowych.

Uczą się tworzenia projektów badawczych w praktyce, formułując założenia badawcze do wybranych zagadnień tematycznych.

W ramach tworzonych przez siebie koncepcji badań i projektów badawczych definiują podstawowe zmienne ze słowników specjalistycznych i literatury przedmiotu badań, zapoznają się z jej treścią, określają cel badań, formułują problemy i hipotezy. Adekwatnie dobierają metodę i narzędzia badań, a także ich warunki organizacyjne.

Literatura:

E. Babbie: Badania społeczne w praktyce

E. Babbie: Metodologia badań społecznych

S. Nowak: Metody badań społecznych

"Słownik nauk społecznych" Marshalla

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma podstawową wiedzę z zakresu metodologii badań społecznych

Zna podstawowe definicje badanych zmiennych

Ma orientację w obszarze badanej problematyki

Umie sformułować cel badań

Potrafi postawić problemy badawcze

Adekwatnie formułuje hipotezy robocze

Właściwie ocenia granice etyczne badań

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiotem zaliczenia jest stworzony przez studenta projekt badań społecznych, zawierający cel badań, podstawowe pojęcia, problemy i hipotezy, oraz metodę i narzędzia badań, a także czas, miejsce i dobór badanej grupy.

Kryteria oceny:

Rozwinięta, prawidłowa koncepcja badań - 5

Standardowa koncepcja badań - 4

Projekt minimum - 3

Brak koncepcji badań - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Galas
Prowadzący grup: Barbara Galas, Beata Krajewska, Ewa Kulawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)