Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy wiedzy o języku, literaturze i kulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PPWZ-PWJKL-1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy wiedzy o języku, literaturze i kulturze
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA:

PPW_W18, PPW_U1, PPW_K2,

PPW_U20,PPW_K11

Wymagania wstępne:

BRAK

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się związanych z przyswojeniem podstawowych

terminów dotyczących języka, literatury i kultury, ukazania tych zjawisk w perspektywie historycznej i współczesnej oraz

nabycie umiejętności analizowania i interpretowania artefaktów językowych, literackich i kulturowych. Celem przedmiotu jest

również kształtowanie postaw studentów dotyczących dostrzegania znaczenia kultury i sztuki w życiu człowieka.

Pełny opis:

ZAGADNIENIA:

1. Język jako system semiotyczny;

2. Hipoteza Sapira i Whorfa;

3. Podstawowe zagadnienia antropolingwistyki (relacja JĘZYK - KULTURA);

4. Kategoryzacja prototypowa;

5. Najstarsze zabytki językowe - pismo hieroglificzne, rozwój pisma alfabetycznego, najstarsze alfabety Słowian;

6. Najstarsze zabytki piśmiennicze Słowian;

7. Pojęcie tekstu

8. Tekst i problemy interpretacji (hermeneutyka, dekonstrukcja, historyzm);

Literatura:

-Bartmiński J., Chlebda W., Problem konceptu bazowego i jego profilowania – na przykładzie polskiego stereotypu Europy, [w:] Etnolingwistyka (25), 2013

-Engelking A., Magiczna moc słowa w polskiej kulturze ludowej [w:] Język a kultura, t. I, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, Wrocław 1998

-Grzegorczykowa R., Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 2012

Habrajska G., Stereotyp w komunikacji, [w:] Postscriptum Polonistyczne, nr 1(1), 2008.

-Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin 1990

-Markowski M.P., Hermeneutyka, [w:] Burzyńska A., Markowski M.P., Teorie literatury XX wieku, Kraków2007

-Markowski M.P., Dekonstrukcja, [w:] Burzyńska A., Markowski M.P., Teorie literatury XX wieku, Kraków2007

--Markowski M.P., Historyzm, [w:] Burzyńska A., Markowski M.P., Teorie literatury XX wieku, Kraków2007

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Metody dydaktyczne:

-efekty uczenia w zakresie wiedzy

wykład problemowy, rozmowa kierowana, dyskusja problemowa, praca z tekstem

-efekty uczenia w zakresie umiejętności

ćwiczenia symulacyjny, ćwiczenia warsztatowe, dyskusje problemowe, praca z tekstem

-efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych

dyskusja problemowa

Weryfikacja efektów kształcenia:

-efekty uczenia w zakresie wiedzy - kolokwium pisemne

-efekty uczenia w zakresie umiejętności - kolokwium pisemne, ocena bieżąca pracy studenta podczas zajęć i

wykonywanych prac praktycznych (por. metody dydaktyczne)

-efekty uczenia w zakresie kompetencji społecznych - ocena wypowiedzi studentów w ramach dyskusji problemowych oraz

wykonywania prac praktycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia zajęć:

Obecność na zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność)

Zaliczenie kolokwium końcowego (60% punktacji)

Wykonywanie w sposób poprawny prac śródsemestralnych (ćwiczeń, zadań praktycznych).

Ocena dostateczna

Student prezentuje zakładane efekty kształcenia. Wiedzę referuje bez pogłębionej analizy, nie wykazuje pogłębionej

znajomości literatury przedmiotu i podmiotu, formułowane wnioski mają charakter odtwórczy.

Ocena dostateczna plus

Student prezentuje zakładane efekty kształcenia. Wiedzę referuje bez pogłębionej analizy, wykazuje znajomość literatury

przedmiotu i podmiotu, formułowane wnioski mają charakter odtwórczy.

Ocena dobra

Student prezentuje zakładane efekty kształcenia. Wiedzę prezentuje z pogłębioną analizą i refleksją, wykazuje znajomość

literatury przedmiotu i podmiotu, formułuje własne wnioski, odnosi wiedzę teoretyczną do praktyki pedagogicznej.

Ocena dobra plus

Student prezentuje zakładane efekty kształcenia. Wiedzę prezentuje z pogłębioną analizą i refleksją, wykazuje znajomość

literatury przedmiotu i podmiotu, poszukuje własnych źródeł, formułuje własne wnioski, odnosi wiedzę teoretyczną do

praktyki pedagogicznej.

Ocena bardzo dobra

Student prezentuje zakładane efekty kształcenia. Wiedzę prezentuje z pogłębioną analizą i refleksją, wykazuje znajomość

literatury przedmiotu i podmiotu, poszukuje własnych źródeł, zarówno w piśmiennictwie polskim, jak i zagranicznym,

formułuje własne wnioski, odnosi wiedzę teoretyczną do praktyki pedagogicznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 44 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kowalski
Prowadzący grup: Mateusz Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się związanych z przyswojeniem podstawowych

terminów dotyczących języka, literatury i kultury, ukazania tych zjawisk w perspektywie historycznej i współczesnej oraz

nabycie umiejętności analizowania i interpretowania artefaktów językowych, literackich i kulturowych. Celem przedmiotu jest

również kształtowanie postaw studentów dotyczących dostrzegania znaczenia kultury i sztuki w życiu człowieka.

Pełny opis:

ZAGADNIENIA:

1. Język jako system semiotyczny;

2. Hipoteza Sapira i Whorfa;

3. Podstawowe zagadnienia antropolingwistyki (relacja JĘZYK - KULTURA);

4. Kategoryzacja prototypowa;

5. Najstarsze zabytki językowe - pismo hieroglificzne, rozwój pisma alfabetycznego, najstarsze alfabety Słowian;

6. Najstarsze zabytki piśmiennicze Słowian;

7. Pojęcie tekstu

8. Tekst i problemy interpretacji (hermeneutyka, dekonstrukcja, historyzm);

Literatura:

-Bartmiński J., Chlebda W., Problem konceptu bazowego i jego profilowania – na przykładzie polskiego stereotypu Europy, [w:] Etnolingwistyka (25), 2013

-Engelking A., Magiczna moc słowa w polskiej kulturze ludowej [w:] Język a kultura, t. I, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, Wrocław 1998

-Grzegorczykowa R., Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 2012

Habrajska G., Stereotyp w komunikacji, [w:] Postscriptum Polonistyczne, nr 1(1), 2008.

-Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin 1990

-Markowski M.P., Hermeneutyka, [w:] Burzyńska A., Markowski M.P., Teorie literatury XX wieku, Kraków2007

-Markowski M.P., Dekonstrukcja, [w:] Burzyńska A., Markowski M.P., Teorie literatury XX wieku, Kraków2007

--Markowski M.P., Historyzm, [w:] Burzyńska A., Markowski M.P., Teorie literatury XX wieku, Kraków2007

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)